Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Zvolen

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Zvolen


Budča
Začiatkom augusta 1944 vznikol v Budči ilegálny revolučný národný výbor. Počas SNP sídlila v obci časť 2. československej samostatnej paradesantnej brigády. Dňa 18. marca 1945 Nemci obec vypálili. Úplne zhorelo 32 a čiastočne 15 domov. Z hospodárskych stavísk bolo úplne zničených 12 a čiastočne 8.


Detva
Revolučný národný výbor v Detve vznikol v prvej polovici augusta 1944. V chotári obce pôsobila 2. československá partizánska brigáda Za slobodu Slovanov, do radov ktorej vstúpilo 48 mužov. Obyvatelia Detvy zásobovali partizánov potravinami, ošetrovali ranených, pomáhali kopať zákopy a materiálne podporovali vojenskú nemocnicu v chate na Poľane. Dňa 18. januára 1945 nacisti popravili 7 občanov na cintoríne v Detve a 21. januára 1945 v Budinej 3 obyvateľov - partizánov.


Hontianske Nemce
V blízkosti obce pôsobila partizánska jednotka Sitno a počas SNP oddiel francúzskych partizánov. Občania im poskytovali potraviny a šatstvo. Za pomoc partizánom nemeckí Nemci v chotári obce 19. februára 1945 popravili 3 obyvateľov.


Hriňová
V okolí Hriňovej bojovala 2. československá partizánska brigáda Za slobodu Slovanov a partizánsky zväzok Chruščov. Obyvatelia poskytovali príslušníkom týchto jednotiek potraviny, šatstvo, lieky a vykonávali spravodajskú službu. V chotári obce Nemci popravili dvoch občanov.


Kováčova
Dňa 28. augusta 1944 sa v obci vytvoril revolučný národný výbor, ktorý organizoval materiálnu pomoc partizánom. Počas SNP tu sídlila partizánska brigáda kpt. Jána Nálepku a bolo výcvikové stredisko povstalcov. Od decembra 1944 sem príslušníci Einsatzkommanda 14 privážali väzňov zo zvolenskej väznice. Zaistených priviezli do kúpeľného domu, nariadili im vyzliecť sa z vrchných šiat a potom ich zahnali asi 200 metrov do lesíka zvaného Boriny, kde ich vraždili. Vo vraždení pokračovali v januári a februári 1945. Obeťami sa stali komunisti, partizáni, vojaci povstaleckej armády, protifašistický zmýšľajúci občania, medzi nimi aj povereník dopravy povstaleckej SNR Ing. Štefan Višňovský, príslušníci amerických leteckých síl a ďalší antifašisti, ba dokonca i malé deti. Na vraždách v Kováčovej sa vo veľkej miere zúčastňovali aj príslušníci Hlinkovej gardy zo Zvolena. Začiatkom apríla 1945 obyvatelia odkryli 8 hromadných hrobov, v ktorých našli 105 obetí. Z nich sa podarilo identifikovať len 36. Z obyvateľov obce nacisti popravili v osade Sekier pri Zvolene okrem iných aj predsedu revolučného národného výboru Ondreja Plánočku.


Krupina
Ilegálny revolučný národný výbor v Krupine vznikol začiatkom roka 1944. Počas SNP pracoval v Krupine okresný i miestny revolučný národný výbor. V okolí Krupiny pôsobil partizánsky zväzok Alexander Nevský a v meste sídlil štáb oddielu francúzskych partizánov. Obyvatelia Krupiny partizánov všemožne podporovali. Dňa 18. októbra 1944 nacisti vypálili osadu Šváb, kde bolo sídlo štábu partizánskeho zväzku Alexander Nevský. Zhoreli všetky obytné domy aj hospodárske staviská. Od 11. do 17. novembra 1944 príslušníci POHG zaistili 28 obyvateľov Krupiny a 17. novembra 1944 všetkých mužov cigánskeho pôvodu od 14 do 60 rokov a odovzdali ich gestapu. Po oslobodení boli ich telá exhumované zo spoločného hrobu v Kremničke. Dňa 14. decembra 1944 príslušníci Einsatzkommanda 14 zavraždili 13 občanov Horného Hostinca medzi Krupinou a Bábinou. V koncentračných táboroch zahynulo 8 obyvateľov Krupiny.


Očová
V okolí Očovej počas SNP operovala 2. československá partizánska brigáda Za slobodu Slovanov, v radoch ktorej bojovalo 13 obyvateľov obce. Do 1. československej armády na Slovensku vstúpilo až 480 Očovčanov. Obyvatelia podporovali povstalcov finančne i materiálne. Niekoľkých občanov, medzi nimi aj predsedu revolučného národného výboru Jozefa Huliaka, Nemci zavraždili v Kováčovej. Dvoch miestnych obyvateľov popravili v chotári obce - na Kyslinkách.


Sliač
Revolučný národný výbor vznikol na Sliači 1. septembra 1944. Počas SNP letisko Tri Duby, nachádzajúce sa v katastri obce, slúžilo povstalcom. Na letisku od 4. septembra 1944 pristávali sovietske lietadlá, ktoré privážali povstalcom zbrane, strelivo, potraviny, lieky a iný potrebný materiál. Z letiska Tri Duby v októbri 1944 operatívne pôsobil aj 1. československý samostatný stíhací letecký pluk. Od 25. septembra do 18. októbra 1944 sa sem postupne prepravila 2. československá samostatná paradesantná brigáda. Počas Slovenského národného povstania obyvatelia Sliača materiálne podporovali najmä povstaleckú nemocnicu v kúpeľoch. Dňa 22. februára 1945 Nemci v kúpeľoch Sliač popravili 2 partizánov.


Vígľaš
Revolučný národný výbor tu vznikol v marci 1944. V chotári obce pôsobila 2. československá partizánska brigáda Za slobodu Slovanov a v jej radoch bojovali traja obyvatelia obce. Vígľašania podporovali povstalcov najmä potravinami a ostatným materiálom. Nemci 23. februára 1945 dedinu vypálili. Celkove okupanti do základov vypálili 16 domov a čiastočne 156, úplne zničili 16 hospodárskych stavísk a čiastočne 53.


Zvolen
V druhej polovici roka 1943 bol vo Zvolene založený ilegálny okresný revolučný národný výbor. Zvolenský zámok sa počas Slovenského národného povstania stal sídlom štábu 2. československej partizánskej brigády Za slobodu Slovanov. Na Borovej hore pri Zvolene sa nachádzala povstalecká nemocnica. Ďalšiu poľnú nemocnicu zriadili povstalci v budove bývalého gymnázia. Robotníci z miestnych železničných dielní zostrojili pre povstalecký front tri pancierové vlaky. Po prechode povstalcov do hôr nacisti na zvolenskom cintoríne v novembri a v nepravidelných intervaloch v decembri 1944 a v januári 1945 vraždili väzňov z miestnej väznice. Po oslobodení sa v priestore cintorína v 6 masových hroboch našlo 128 obetí (z toho 36 žien a 6 detí). V druhej polovici februára 1945 Nemci v lese pod Strážou zavraždili 2 ľudí. Tesne pred oslobodením Zvolena v lese zvanom Sekier zavraždili 5 osôb.


Zvolenská Slatina
V obci pracoval od 20. augusta 1944 revolučný národný výbor. V okolí Zvolenskej Slatiny pôsobilo niekoľko partizánskych jednotiek. Mnohí občania odišli k partizánom a 154 obyvateľov sa stalo príslušníkmi povstaleckej armády. V budove školy bolo počas Slovenského národného povstania veliteľstvo a štáb náhradného oddielu 3. taktickej delostreleckej skupiny. Dňa 1. marca 1945 Nemci v chotári obce - v Osikovci, južne od Zvolenskej Slatiny - popravili za pomoc partizánom Pavla Pavlíka. Ďalších 5 občanov popravili vo väzniciach a koncentračných táboroch. Jozefa Trnku zavraždili v Kováčovej .


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Zvolen-t45901#179164Verze : 0