Přehled článků autora

Peter Frišo / akvinsky

Peter Frišo / akvinsky

Počet článků: 102 Počet shlédnutí: 2.272.849
Úplný profil autora: Peter Frišo / akvinsky

28. september sviatok sv. Václava

Legendy sú životopisy svätých, avšak životopisy veľmi zvláštne. Ich hrdina sa totiž rodí až v okamžiku svojej smrti, kedy položí ako mučeník život  za vieru, alebo aspoň smrťou naplní život, ktorým vydal svedectvo svätosti. Preto sa výročie smrti svätca slávi v cirkvi ako výročie jeho narodenia. Legenda odvíja život svätca v prirodzenom poriadku, od narodenia, myšlienkovo ale obrátene, od jeho smrti. Ukazuje ako sa naplnenie ideálu svätosti v tomto odovzdávaní duše Bohu pripravovalo už od narodenia.

🕔︎ 05.10.2004 👁︎ 32.783

Dračí rád

V histórii nájdeme často veľmi rozporuplné postavy. Medzi také v každom prípade patrí i Žigmund Luxemburský, ktorý panoval v Uhorsku plných 50 rokov. Najmä vplyvom starej českej historiografie bol vnímaný ako „zrzavá liška“, čím sa mala naznačiť nie len jeho prefíkanosť, ale i podradnosť. Isté je, že Machiavelli by mal s tohto panovníka iste radosť. Súčasná historiografia však postoj k Žigmundovi do veľkej miery revidovala.

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 42.516

Dračí rád

V histórii nájdeme často veľmi rozporuplné postavy. Medzi také v každom prípade patrí i Žigmund Luxemburský, ktorý panoval v Uhorsku plných 50 rokov. Najmä vplyvom starej českej historiografie bol vnímaný ako „zrzavá liška“, čím sa mala naznačiť nie len jeho prefíkanosť, ale i podradnosť. Isté je, že Machiavelli by mal s tohto panovníka iste radosť. Súčasná historiografia však postoj k Žigmundovi do veľkej miery revidovala.

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 26.646

Dračí rád

12. decembra 1408 založil Žigmund Luxemburský svetskú rytiersku spoločnosť Draka, neskôr nazývanú Dračí rád. Netrvalo ani 2 mesiace a k rádu sa pridal Ernest Železný so všetkými rytiermi rádu Salamandra, čím prestíž Dračieho rádu ešte vzrástla. Insígniou Dračieho rádu bol stočený drak s chrbtom rozťatým do tvaru kríža a heslo: „O QUAM MISERICORS DEUS? IUSTUS ET PATIENS“.

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 26.041

Dračí rád

Heraldické otázky Dračieho rádu

 

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 20.565

Dračí rád

Katolícka symbolika

 

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 25.540

Dračí rád

Drak ako nekatolícky symbol

 

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 20.048

Dračí rád

Dnes nenájdete psychológa, ktorý sa zaoberá určitou osobou, resp. osobnosťou a zároveň by sa nezaoberal jeho rodinným prostredím, prostredím, v ktorom vyrastal, či jeho rodičmi. Keďže táto práca prikladá veľký význam psychologickému pohľadu – snaží sa dopátrať po príčinách a dôvodoch, ktoré viedli Žigmunda nielen k vytvoreniu svetského rádu, ale práve k vytvoreniu Dračieho rádu – tak musí brať zreteľ i na Žigmundovu rodinu, predovšetkým však na jeho otca Karola IV. – veľkého panovníka a zároveň i veľkého mystika.

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 19.355

Dračí rád

Keď sa v roku 14. februára 1368 narodil Žigmund, kráľovi Karlovi IV. a Alžbete Pomořanskej, kráľ Karol IV. už mal syna Václava, ktorého ako prvorodeného jasne oproti Žigmundovi preferoval. Žigmundovi to však nebolo na škodu, práve naopak, nestal sa rozmaznaným dieťaťom na tróne, ale bystrím politikom.

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 18.442

Dračí rád

Pri vzniku tohto rádu sa musíme bližšie venovať i vzťahu Žigmunda a rímsko-katolíckej cirkvi, ktorý je dôležitejší, ako by sa nám na prvý pohľad mohlo zdať.

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 19.266

Dračí rád

Ak sa chceme zaoberať vzťahom Žigmunda Luxemburského a cirkvi, musíme si presne uvedomiť, o aké obdobie v cirkevných dejinách išlo a ako samotná cirkev vplývala na okolitý svet.

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 18.468

Dračí rád

Prvý prípad, kedy sa Žigmund dostal do sporu s cirkvou nachádzame v období, kedy musel Žigmund bojovať s vojskami Ladislava Neapolského, syna Karola Malého, ktorý sa v roku 1402 vylodil v Dalmácii.

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 18.365

Dračí rád

Na základe toho, čo som doteraz predložil o Žigmundovi a jeho postoji k cirkvi, či o mytológi, ktorá ho ovplyvňovala je na čase, aby sme uzavreli otázku Žigmundovej viery.

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 17.510

Dračí rád

Keď sme si ukázali vzťah Žigmunda a cirkvi, pôsobenie jeho otca, či vychovávateľov, pestrú symboliku Draka a dokázali sme si, že Žigmund bol človekom veriacim musíme bezpodmienečne otvoriť otázku archetypov.

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 18.110

Dračí rád

Archetyp ako súčasť podvedomia

 

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 19.278

Dračí rád

Ak chceme vidieť ďalšie z dôvodov vzniku Dračieho rádu musíme sa vrátiť o niekoľko rokov späť pred jeho samotným vznikom.

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 18.610

Dračí rád

Na jeho dvore nájdeme veľké množstvo rytierov, typicky stredovekých, presne takých ako Žigmund obľuboval. Boli to rytieri, ktorí žili celkom vo svete stredovekých bájí a nadväzovali na mýty o Parsifalovi.

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 19.395

Dračí rád

Už sme si načrtli, že Žigmund vynikal predovšetkým v diplomacii a Dračí rád nie je žiadnou výnimkou, skôr zrejmým dôkazom Žigmundovej vynaliezavosti a diplomatických schopností, akými sa pravdepodobne nemohol popýšiť žiadny iný panovník jeho doby. V dejinách diplomacie (najmä tej stredovekej) patrí Žigmundovi nesporne významné miesto.

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 18.541

Dračí rád

Tak ako Žigmund Luxemburský nie je jednostrannou postavou a nie je jednoduché vysvetliť do detailov túto osobnosť ani pri Dračom ráde nejde o úlohu o nič ľahšiu.

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 17.204

Dračí rád

Zoznam použitej literatúry

 

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 17.929

Dračí rád

Chronológická tabulka

 

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 19.702

Dračí rád

Odporúčaná literatúra a literatúra pre hlbšie štúdium

 

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 17.169

Gaius Iulius Caesar - Caesarova diktatúra

Po návrate od Thapsu a Utiky do Ríma sa caesar postaral predovšetkým o to, aby zapôsobil dobrým dojmom a určitým smerom ovplyvnil verejnú mienku. Vystupoval pred ľudom aj v senáte, zdôrazňoval, že nemá nijaké tyranské zámery a vyzdvihoval svoje úsilie o zvýšenie blahobytu na úkor podmanených území.

🕔︎ 05.10.2002 👁︎ 20.768

Gaius Iulius Caesar - Galské vojny, Prokonzulát

Je zaujímavé, že jediným záznamom účastníka z Caesarovho ťaženia v Galii sú Zápisky o vojne galskej, ktoré nenapísal nik iný ako samotný Caesar a potom z nich plytvali takí historici ako Plutarchos. Pretože sa však nechcem dlho zaoberať rozoberaním tohto diela, ktoré je síce pre historika zaujímavé, ale pre laika a obdivovatelia histórie predsa len nudné uvediem len toľko, že Caesar síce nebol úplne objektívny, ale nemohol byť ani subjektívny a vymýšľať si, pretože medzi vojakmi mali svojich ľudí senátori, Cicero i Catón.

🕔︎ 05.10.2002 👁︎ 27.879

Gaius Iulius Caesar - Marcové ídy

Vo voľbách na rok 44 p.nl. boli za konzulov zvolení Caesar a Marcus Antonius. Roku 44 sa Caesar stal 4 raz diktátor a 5 krát konzul. Jeho postavenie sa zdalo byť nesporné. Nové pocty, ktoré mu udelil senát, zodpovedali už nielen kráľovskému majestátu, ale jednoducho zbožstveniu. V atmosfére nekonečných čestných aktov a uznesení, v situácii všeobecnej servilnosti sa čoraz častejšie šírili reči o Caesarovi a kráľovskom venci, pričom diktátorovi najbližšie osoby svojim takmer provokačným správaním poskytovali dôvody pre podobné chýry.

🕔︎ 05.10.2002 👁︎ 38.347

Gaius Iulius Caesar - Občianska vojna

Kocky boli naozaj hodené. Zaujímavé je, že z celej občianskej vojny máme záznamy len z Ceasarových Zápiskov o vojne občianskej a Cicerónovu korešpondenciu. Hneď po prekročení Rubiconu 10. januára roku 49 p. nl. padla prvá rímska pevnosť Arminium, kde poslal Caesar svojich vojakov už dopredu. Ukázalo sa, že Pompeius nemá armádu, ktorou by mohol Caesara zastaviť.

🕔︎ 05.10.2002 👁︎ 28.730

Gaius Iulius Caesar - Pôvod, mladosť, politické začiatky

Gaius Iulius Caesar pochádzal zo starého patricijského rodu. Sám z hrdosťou ozajstného Rimana odvodzoval svoj rod od polo legendárnych rímskych kráľov, až bohov. Čo sa týka Caesarovej matky Aurelie, tá pochádzala síce z plebejského, ale zato veľmi váženého rodu Aureliovcov.

🕔︎ 05.10.2002 👁︎ 21.379

Gaius Iulius Caesar - Triumvirát, Konzulát

Caesar sa opäť pokúsil stať sa Pompeiovou pravou rukou, robil všetko preto, aby Pompeius nenadviazal blízke vzťahy so senátom, aby si tým Caesar upevnil svoje postavenie. Caesar podporil návrh, aby sa Pompeiovi povolilo kandidovať na konzulát za neprítomnosti. Zabránil tomu však odvážny Cato, ktorého nato skoro zabili.

🕔︎ 05.10.2002 👁︎ 25.186

Gaius Julius Caesar

S vojnami sú zákonite spojení aj veľkí bojovníci. Dnes by som chcel predostrieť krátky portrét muža, ktorý v dejinách vojenstva určite má svoju pozíciu. Je to Iulius Caesar, muž ktorý si pokoril Galiu, porazil Germánov, vyhral mnoho bitiek občianskej vojny a zároveň zakončil dejiny Starovekého Egypta. V dejinách staroveku mu môžu konkurovať zrejme len takí muži ako Alexander Veľký, Scipio Africanus, či Traianus.

🕔︎ 05.10.2002 👁︎ 32.925

Inkové (I.)

Keď som pripravoval jednu rozsiahlu prácu o veľkých indiánskych kultúrach (išlo predovšetkým o oblasť Mexika – Aztékovia a Mayovia a o oblasť Peru – od Paracaských indiánov až po Mochicov, ríšu Chimu, etc.) objavil som zaujímavé a pútavé dejiny, ktoré sú naozaj lákadlom pre každého historika

🕔︎ 04.08.2002 👁︎ 28.529

Inkové (I.)

Prológ

Keď som pripravoval jednu rozsiahlu prácu o veľkých indiánskych kultúrach objavil som zaujímavé a pútavé dejiny, ktoré sú naozaj lákadlom pre každého historika.

🕔︎ 04.08.2002 👁︎ 20.061

Inkové (I.)

1. Ríša Slnka (Tahuantinsuyu)

🕔︎ 04.08.2002 👁︎ 20.965

Inkové (I.)

2. Najstaršie dejiny Inkov a Cuzco

🕔︎ 04.08.2002 👁︎ 22.239

Inkové (I.)

3. Život v Inskej ríši

🕔︎ 04.08.2002 👁︎ 23.485

Inkové (I.)

4. Legendárne začiatky

🕔︎ 04.08.2002 👁︎ 20.793

Inkové (I.)

5. Na ceste výbojov

🕔︎ 04.08.2002 👁︎ 21.512

Inkové (I.)

7. Vojnou k sláve

🕔︎ 04.08.2002 👁︎ 21.753

Inkové (I.)

8. Pachacuti – Premeniteľ sveta

🕔︎ 04.08.2002 👁︎ 20.853

Inkové (I.)

9. Tupac Yupanqui

🕔︎ 04.08.2002 👁︎ 22.464

Inkové (I.)

10. Intrigy v boji o trón

🕔︎ 04.08.2002 👁︎ 22.675

Inkové (I.)

11. Inkovia a Svätoplukove prúty

🕔︎ 04.08.2002 👁︎ 22.500

Inkové (I.)

12. Smrť Inskej ríše

🕔︎ 04.08.2002 👁︎ 21.661

Inkové (I.)

13. Epilóg v podaní Žiarivého Hada

🕔︎ 04.08.2002 👁︎ 21.252

Křižácké výpravy

Hoci križiacke výpravy nie sú vôbec mojou doménou a nikdy som o tento fenomén neprejavoval zvláštny záujem, prinútilo ma uverejnenie práce Najlepší z rytierov (v ktorom som napísal úvod a dodatky týkajúce sa sv.Františka z Assisi a sv.Ľudovíta IX.) k napísaniu článku o dôvode križiackych výprav a rozhodol som sa veľmi stručne tieto výpravy opísať.

🕔︎ 18.06.2002 👁︎ 65.713

Muž ako bojovník

alebo o mužskej psychike, archetypoch a Žigmundovi.
Nie som si tým istý, ale o mužskej psychike sa tuším na www.valka.cz ešte nepísalo (odhliadnuc od mojich článkov o Žigmundovi – i keď paradoxne aj tento bude aj o Žigmundovi – kde sa predsa len okrajovo o niečom takom hovorilo), v každom prípade myslím, že tu táto téma ešte nebola rozoberaná.

🕔︎ 09.02.2003 👁︎ 20.459

Muž ako bojovník

2. Od psychológie chlapca k psychológie muža

🕔︎ 09.02.2003 👁︎ 25.231

Muž ako bojovník

3. Archetypy Bojovníka a Kráľa a pokus o profil Žigmunda Luxemburského

🕔︎ 09.02.2003 👁︎ 16.135

Najlepší z rytierov

Občas sa mi zdá, že problematika rytierov zaznamenáva veľký boom, ale málokto vie, aký to vlastne boli ľudia, málokto vie nazrieť za oponu a poodhaliť rúško tajomstva tohto stredovekého fenoménu. Podobne aj rytieri sú dnes v predstavách mnohých úplne inými postavami, akými v skutočnosti boli, podobne je to i z križiackymi výpravami, na ktoré ak sa hľadí očami dnešného človeka ostanú samozrejme nepochopené.

🕔︎ 11.06.2002 👁︎ 44.389

Najlepší z rytierov

Občas sa mi zdá, že problematika rytierov zaznamenáva veľký boom, ale málokto vie, aký to vlastne boli ľudia, málokto vie nazrieť za oponu a poodhaliť rúško tajomstva tohto stredovekého fenoménu. Podobne aj rytieri sú dnes v predstavách mnohých úplne inými postavami, akými v skutočnosti boli, podobne je to i z križiackymi výpravami, na ktoré ak sa hľadí očami dnešného človeka ostanú samozrejme nepochopené.

🕔︎ 11.06.2002 👁︎ 21.311

Najlepší z rytierov

Križiacke výpravy už dávno priťahujú mnohých historikov svojím charakterom i dosahom, ktorý mali na stredovekú spoločnosť.

🕔︎ 11.06.2002 👁︎ 22.414

Najlepší z rytierov

Rytierstvo v sebe zahŕňalo význačné vlastnosti stredovekého vojenského stavu, stretávala sa v ňom náboženská a vojenská zložka.

🕔︎ 11.06.2002 👁︎ 20.979

Najlepší z rytierov

Stredoveká dvorná kultúra bola určovaná vojenskými, kresťanskými a estetickými ideálmi.

🕔︎ 11.06.2002 👁︎ 29.165

Najlepší z rytierov

Ideál rytierstva sa naplno prejavil v križiackych výpravách.

🕔︎ 11.06.2002 👁︎ 26.932

Najlepší z rytierov

Významným príspevkom k zušľachteniu ranostredovekej spoločnosti bola myšlienka kresťanského rytierstva.

🕔︎ 11.06.2002 👁︎ 18.734

Najlepší z rytierov

Všetky ideály ranostredovekej Európy rozvíjajúce sa na svetsko-duchovnej úrovni sa stretli a začali uplatňovať v rytierskych rádoch silno duchovného charakteru.

🕔︎ 11.06.2002 👁︎ 18.213

Najlepší z rytierov

V roku 1118 prišli do Svätej zeme šiesti chlapi pod vedením Huga de Payns a založili zárodok Rádu chudobných rytierov Ježiša Krista.

🕔︎ 11.06.2002 👁︎ 24.382

Najlepší z rytierov

Johaniti sú najstaršou rytierskou rehoľou. Už v roku 1050 založili talianski kupci útulok na ošetrovanie pútnikov v blízkosti Svätého hrobu v Jeruzaleme.

🕔︎ 11.06.2002 👁︎ 30.352

Najlepší z rytierov

Za panovania Henricha V. a pontifikátu pápeža Klementa III. bol v roku 1190 počas obliehania Akkonu založený rád nemeckých rytierov.

🕔︎ 11.06.2002 👁︎ 29.607

Najlepší z rytierov

Aj keď najväčšie bremeno v boji ležalo na chrbtoch rytierov, našli sa medzi vojvodcami takí jednotlivci, ktorí svojou odvahou a hrdinskosťou na seba výrazne upozornili.

🕔︎ 11.06.2002 👁︎ 17.576

Najlepší z rytierov

Prvým panovníkom, ktorý sa vydal na Východ v 3. križiackej výprave (1189-1192) bol Fridrich I.

🕔︎ 11.06.2002 👁︎ 17.928

Najlepší z rytierov

Richard bol vo svojich tridsiatich rokoch najslávnejším rytierom v celom kresťanstve.

🕔︎ 11.06.2002 👁︎ 24.183

Najlepší z rytierov

Dokonalý rytier, odvážny v boji, statočný v nešťastí, nezlomný ak bol presvedčený o tom, že jeho vec je spravodlivá.

🕔︎ 11.06.2002 👁︎ 20.884

Najlepší z rytierov

V roku 1181, alebo možno až v roku 1182 sa v Umbrijskom Assisi narodil rytier, ktorý vlastne nebol rytierom, križiak, ktorý vlastne nebol križiakom.

🕔︎ 11.06.2002 👁︎ 22.167

Najlepší z rytierov

Ťaženia do Svätej zeme na boj proti neveriacim, nazývané križiacke výpravy sa skončili roku 1291, keď padla posledná kresťanská bašta Akkon.

🕔︎ 11.06.2002 👁︎ 17.345

O Iraku

Krátka úvaha o súčasnej situácii v Iraku, určite subjektívna, ale tak to už pri úvahách býva

🕔︎ 13.02.2003 👁︎ 14.678

Pius XII. a II. svetová vojna

Povojnovej Európe často vyhovoval protikatolícky kurz (dokonca by sa dalo povedať protikresťanský, ale pre našu prácu sa viac hodí prvý pojem). Vo východnej Európe bol s nástupom komunistického režimu jasný, v západnej sa často skrýval od rôznych ateistických podôb až  po slobodomurárske a liberalistické koncepcie. Preto niet sa čomu diviť, že často vznikalo (a bohužiaľ i v súčasnosti vzniká) plno protikatolíckej literatúry(ale aj iných foriem propagandy, čomu  sa niet moc čo diviť, keďže katolícka cirkev sa nechce prispôsobiť degenerovanej morálke dnešnej spoločnosti).

🕔︎ 06.10.2002 👁︎ 28.992

Pius XII. a II. svetová vojna

Úvod

Povojnovej Európe často vyhovoval protikatolícky kurz (dokonca by sa dalo povedať protikresťanský, ale pre našu prácu sa viac hodí prvý pojem). Vo východnej Európe bol s nástupom komunistického režimu jasný, v západnej sa často skrýval od rôznych ateistických podôb až po slobodomurárske a liberalistické koncepcie. Preto niet sa čomu diviť, že často vznikalo (a bohužiaľ i v súčasnosti vzniká) plno protikatolíckej literatúry(ale aj iných foriem propagandy, čomu sa niet moc čo diviť, keďže katolícka cirkev sa nechce prispôsobiť degenerovanej morálke dnešnej spoločnosti).

🕔︎ 06.10.2002 👁︎ 16.433

Pius XII. a II. svetová vojna

Sv. Otec mierotvorca

Táto zložitá úloha sa dostala sv.Otcovi, keď sa nad Európou, kde už dávno neplatili versaillské zmluvy začali sťahovať mraky. Musíme sa však vrátiť o niečo späť a pozrieť sa bližšia na osobu Eugenia Pacelliho. Tento muž bol naozaj tým pravým na túto pozíciu a Duch Svätý si ho vyvolil.

🕔︎ 06.10.2002 👁︎ 24.422

Pius XII. a II. svetová vojna

Snaha o mier na začiatku vojny

V mierovom úsilí chcel Pius XII. pokračovať aj napriek tomu, že sa už začala vojna. Nastoliť čo najskôr mier bolo pre neho veľmi dôležité. Predovšetkým sa chcel postaviť proti rozšíreniu vojny, čo v praxi znamenalo udržať Mussoliniho mimo vojnu.

🕔︎ 06.10.2002 👁︎ 17.531

Pius XII. a II. svetová vojna

Pápež a cirkev v Nemecku

Problém cirkvi v Nemecku bol už dlhšie vážny. Keď v marci 1939 nastúpil po Piovi XI., Eugenio Pacelli na pápežský stolec, v Nemecku už niekoľko rokov prebiehal boj medzi katolíckou cirkvou a nacionálne-socialistickým režimom.

🕔︎ 06.10.2002 👁︎ 18.268

Pius XII. a II. svetová vojna

Cirkev v Poľsku

Politické a vojnové udalosti postavili poľskú cirkev a Svätú stolicu pred nesmierne vážne problémy. Krajinu si rozdelili dve okupačné mocnosti, obe nesmierne nepriateľské voči cirkvi, obe nepriateľské proti poľskému národu. V kľude môžem vyhlásiť, že v Poľsku si tieto nechutné ideológie odbavovali svoje kruté mäsiarske chúťky.

🕔︎ 06.10.2002 👁︎ 18.121

Pius XII. a II. svetová vojna

V čase nemeckého triumfu

Počas nemeckých triumfov mala Svätá stolica plné ruky práce, vyskytlo sa mnoho problémov s nacistami, ale aj so Spojencami, ktorí žiadali odvolanie duchovných z nepriateľských krajín, v čom sa Svätá stolica v záujme dobrých vzťahov často podriadila.

🕔︎ 06.10.2002 👁︎ 20.567

Pius XII. a II. svetová vojna

Z Európskej svetová vojna

22. júna 1941 prekročil wehrmacht hranice Sovietskeho zväzu, dovtedajšieho spojenca. Sovietsky zväz sa ocitol vo vojne. Vatikán nemal dôvod sympatizovať so Sovietskym zväzom, štátom ovládaným stranou s materialistickou filozofiou, na ktorej čele bol masový vrah.

🕔︎ 06.10.2002 👁︎ 15.569

Pius XII. a II. svetová vojna

Zákony a rasové prenasledovanie

Piovi XII. zvlášť ležal nad srdci plán zorganizovať informačnú službu, ktorá by zabezpečovala výmenu správ medzi zajatcami a ich rodinami. Od 18.septembra 1939 bol pápež rozhodnutý o potrebe zriadiť informačný úrad. Čakalo ho veľké sklamanie, berlínska vláda, ktorá mala najviac zajatcov odmietla dať zoznamy zajatcov.

🕔︎ 06.10.2002 👁︎ 20.657

Pius XII. a II. svetová vojna

Deportácie na Slovensku

Zvláštnou kapitolou je v tejto práci otázka deportácií zo Slovenska. Táto kapitola má výrazne iný charakter práve preto, že som Slovák a teda Slovenské dejiny sú mi bližšie a môžem lepšie posúdiť jednotlivé udalosti vzhľadom, že nemám problém z množstvom informácií z tohto možno na prvý pohľad kontroverzného obdobia.

🕔︎ 06.10.2002 👁︎ 19.219

Pius XII. a II. svetová vojna

Chorvátsko, Rumunsko a Maďarsko

Nezávislý štát Chorvátsko, ktorý vzbikol roku 1941 bol ešte viac podrobený Ríši ako Slovensko. Situácia Židov, ktorých tu bolo viac ako 40 000 sa deň odo dňa zhoršovala. Kardinál Maglione sa ihneď vyslovil za pomoc Židom, ktorí sa dostali do nebezpečenstva.

🕔︎ 06.10.2002 👁︎ 19.663

Pius XII. a II. svetová vojna

Rím a Francúzsko

Rím bol mesto, v ktoré sa podarilo Svätému otcovi uchrániť pred bombardovaním a vojnovým ničením. Otázka bombradovania Ríma sa objavila už 10.júna 1940, kedy Taliansko vstúpilo do vojny. Aktuálna sa stala najmä v roku 1942, kedy Angličania bombardovali Janov, Turín a Miláno.

🕔︎ 06.10.2002 👁︎ 19.543

Pius XII. a II. svetová vojna

Posledné boje a osud národov

Druhá vojna sa chýlila ku koncu, aj Svätá stolica však mala záujem na tom, ako má tento koniec vyzerať. Svätý otec bol stále ten istý, nezľakol sa keď boli Nemci v Ríme, ani keď boli na vrchole svojej moci, nezľakol sa ani keď Spojenci a Sovieti mali už Nemecko na lopate. Snažil sa diskutovať o poskytnutí Nemecku slušných podmienok, aby neskôr neprišlo k ďalšej vojne, vo Vatikáne si neboli celkom istý, že najlepším risešením je Spojenecké unconditional surrender. Pius XII. to povedal Myronovi Tylorovi jasne, rozlišuje medzi režimom, armádou a ľudom Nemecka.

🕔︎ 06.10.2002 👁︎ 17.153

Takmer novoročné úvahy zo Slovenska

Už som sa dlho neozval a možno mnohí čakali, že prídem najskôr z nejakým historickým článkom (mám ich niekoľko rozrobených, no ešte na nich treba popracovať), paradoxne som sa však rozhodol prísť s článkom politickým.
Centrom mojich úvah by sa mala stať zahraničná politika Spojených štátov, teda najmä vojna v Iraku, no neodpustím si ani pár slov k tomu, čo sa deje v Európe, pretože to s tým dosť súvisí.

🕔︎ 12.01.2004 👁︎ 15.661

Winston Spencer Churchill

Od svojich 10 rokov sa venujem histórii. Pri štúdii dejín Druhej svetovej vojny som sa dostal k osobnosti, ktorá vtedy tvorila dejiny. Bol to Winston Churchill - najväčšia hviezda Britského impéria. O tomto človeku sa popísalo mnoho kníh a veru sa ešte i popíše a má mnoho stránok i na nete, stačí zadať jeho meno na Altaviste a dostanete sa k mnohým menej i viac kvalitný stránkam. Študovať by ho mali nielen všetci historici, ale jeho život a dielo má podstatnú funkciu pre štúdium politológie a nesmieme zabúdať ani na Churchilla ako veľkého literáta a slušného maliara.

🕔︎ 02.11.2002 👁︎ 35.897

Winston Spencer Leonard Churchill – posledný tory

O Winstonovi Churchillovi existuje nepreberné množstvo literatúry a zdá sa, že čo historik, to iná interpretácia, niekedy to ide až ad absurdum. No to už vyplýva skrátka z toho, že každý sme iný a každý z nás hodnotí veci inak. Pravdu nemajú zrejme ani tí, čo Churchilla bezmedzne glorifikujú, ani tí, čo ho hanobia. Nakoniec však budeme musieť všetci uznať veľkosť Winstona Churchilla, možno by bolo dobré parafrázovať Járu Cimrmana: „Môžeme o tom viesť spory, môžeme nesúhlasiť, ale to je asi tak všetko, čo proti tomu môžeme spraviť."

🕔︎ 12.01.2004 👁︎ 24.025

Žigmundove vojny I. - Posledná križiacka výprava ? Nikopol 1396

Keď rádio DEVÍN odvysielalo v relácii Historia magistra vitae cyklus Dynastie (Panovníci v dejinách), ešte som netušil, aký dopad to bude na mňa mať. Postupne sa v diskusiách vybraní slovenskí historici venovali jednotlivým panovníkom v slovenských dejinách od Mojmírovcov až po Habsburgovcov. (celkovo na Slovensku vládlo týchto dynastií 10) Zvlášť zaujímavá bola časť venovaná Luxemburgovcom, teda konkrétne tomu jedinému, ktorý tu vládol 5O rokov. Je to Žigmund Luxemburský.

🕔︎ 12.09.2002 👁︎ 27.923

Žigmundove vojny I. - Posledná križiacka výprava ? Nikopol 1396

Počiatky Osmanskej ríše siahajú do konca 13. storočia. V roku 1299 vyhlásil totiž jeden zo seldžuckých emirov, Osman I. nezávislosť od seldžuckého sultána. Začali sa samostatné dejiny významného štátu. Ten bol od počiatku veľmi agresívny, podporovaný ideológiou zmilitarizovaného islamu.

🕔︎ 12.09.2002 👁︎ 16.878

Žigmundove vojny I. - Posledná križiacka výprava ? Nikopol 1396

Skôr ako sa dostaneme k boju Žigmunda s Turkmi, treba sa aspoň zbežne pozrieť na prvé roky vlády Žigmunda v Uhorsku. Pôvodne som čakal, že Žigmund rozhadzoval majetky už v období veľkej zrážky s Turkami, avšak keď som sa pozeral na listiny z tohto obdobia, donácie tu nehrajú dominantnú úlohu a to bolo pre mňa teda veľkým prekvapením.

🕔︎ 12.09.2002 👁︎ 38.669

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více