Main Menu
User Menu

Sbor dělostřelců a ženistů [1794-1802]

Corps of Artillerists and Engineers

     
Název:
Name:
Sbor dělostřelců a ženistů
Originální název:
Original Name:
Corps of Artillerists and Engineers
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.05.1794
Předchůdce:
Predecessor:
Prapor dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
31.03.1802
Nástupce:
Successor:
Pluk dělostřelců, Sbor ženistů
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
26.02.1795-07.05.1798 Rochefontaine, Stephen (Lieutenant Colonel)
DD.MM.1798-31.03.1802 Burbeck, Henry (Lieutenant Colonel)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.04.1798-31.03.1802 1. pluk dělostřelců a ženistů
27.04.1798-31.03.1802 2. pluk dělostřelců a ženistů

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
CMH-60-16-1 The Organizational History of Field Artillery 1775–2003 (McKenney, Janice E.), CENTER OF MILITARY HISTORY
UNITED STATES ARMY, WASHINGTON, D.C., 2007
URL CZ: https://www.valka.cz/Sbor-delostrelcu-a-zenistu-1794-1802-t193242#556632Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Corps-of-Artillerists-and-Engineers-t193242#556632Version : 0
MOD
V poslednom desaťročí 18. storočia sa, v nadväznosti na revolučné udalosti vo Francúzsku a s tým súvisiace prebiehajúce vojnové konflikty v Európe, ktoré sa prenášali aj do kolónií jednotlivých európskych štátov na Americkom kontinente, zvyšovalo riziko zavlečenia USA do vojny. Z uvedeného dôvodu bol rozhodnutím kongresu USA zriadený 09.05.1794 Zbor delostrelcov a ženistov.
Novovytvorený zbor bol organizovaný do 4. oddielov (Battalions), z ktorých každý mal 4 roty.


Francúzski poradcovia špecifikovali zameranie zboru na ochranu a ničenie pevnostných stavieb, na čo bol zameraný aj výcvik - ktorý preferoval ženijné schopnosti.


Veliteľom zbrou sa stal Stephen Rochefontaine (26.05.1795) s priznanou hodnosťou podplukovníka. Vo velení zboru boli ďalej Louis de Tousard a John Jacob Rivardi s priznanou hodnosťou major, ktorí boli poverení velením oddielov (práporov). Tousard bol delostrelec, Rochefontaine a Rivardi boli ženisti, odborníci na pevnostné stavby.


Výstavba zboru sa potýkala s problémami. Pôvodné delostrelecké roty zostávali dislokované na hraničných postoch a napriek rozhodnutiu vlády o budovaní nových pevnostných stavieb na ochranu prístavov zaostávala organizácia nových rôt. V roku 1776 bolo v pobrežných opevneniach iba 224 delostrelcov miesto systemizovaných 750 a ich úlohu meseli suplovať nevycvičení príslušníci milícií.


V roku 1798, v súvislosti s vojnou vo Francúzsku rozhodol Kongres USA o navýšení federálnej armády a na nové opevnenia a zbrane vyčlenil milión dolárov. V rámci Zboru došlo k reorganizácii, zo stávajúcich oddielov bol vytvorený 1. pluk delostrelcov a ženistov a k nemu bol novovytvorený 2. pluk delostrelcov a ženistov tvorený 3 oddielmi po 4 rotách (4. oddiel bol vytvorený v roku 1799).


16.03.1802 rozhodol Kongres o rdukcii federálne armády na 3 pluky - jeden delostrelecký a 2 pešie. V rovnakom roku bolo rozhodnuté o definitívnom odčlenení delostrelcov a ženistov, pričom bol vytvorený Zbor ženistov (Corps of Engeneering). V novovytvorenom Pluku delostrelcov bolo združených 20 rôt v 5 oddieloch (práporoch) s celkovými počtami 1627 dôstojníkov a príslušníkov mužstva, ale jednotlivé roty boli dislokované spravidla v pevnostných stavbách po celom území USA.Zdroj: en.wikipedia.org
CMH-60-16-1 The Organizational History of Field Artillery 1775–2003 (McKenney, Janice E.), CENTER OF MILITARY HISTORY UNITED STATES ARMY, WASHINGTON, D.C., 2007
URL CZ: https://www.valka.cz/Sbor-delostrelcu-a-zenistu-1794-1802-t193242#556634Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Corps-of-Artillerists-and-Engineers-t193242#556634Version : 0
MOD