Přehled článků autora

Radim Kapavík / kapa

Radim Kapavík / kapa

Počet článků: 76 Počet shlédnutí: 2.583.640
Úplný profil autora: Radim Kapavík / kapa

1. punská válka I

Když se pod římskou nadvládu dostal celý Apeninský poloostrov, protnuly se sféry zájmů Říma a Kartága, které opanovalo prakticky celé západní Středomoří a přilehlá pobřeží. Mocenský boj těchto dvou starověkých státních celků trval přes sto let, během nichž došlo ke třem válkám zvaným punské. Příběh první z nich začíná u Mamertinů, poněkud zvláštní skupiny obyvatel Sicílie, kteří neměli s Římem ani Kartágem nic společného - až na to, že zatáhli tyto velmoci do vzájemné vleklé války.

🕔︎ 13.06.2006 👁︎ 53.935

1. punská válka V

Boje na Sicílii (254 př.n.l. - 249 př.n.l.)

🕔︎ 14.06.2006 👁︎ 21.223

1. punská válka VI

Poslední fáze bojů (248 př.n.l. - 241 př.n.l.)

🕔︎ 14.06.2006 👁︎ 20.965

Agathokles

Agatoklés byl řecký tyran ze Syrakus a samozvaný král Sicílie.

🕔︎ 18.10.2023 👁︎ 1.459

Anthony Robert Eden

Ministr britského válečného kabinetu za WWII a poté i ministerský předseda.

🕔︎ 26.01.2007 👁︎ 8.736

Appius Claudius Caudex

konsul Appius Claudius Caudex. O životě tohoto muže se podobně jako o mnoha jeho součastnících ví jen tolik, co souviselo s jeho zapojením do první punské války, jež je v pramenech relativně obšírně popsána.
🕔︎ 06.02.2006 👁︎ 7.776

Austerlitz 2005

krátká reportáž k rekonstrukci bitvy u Slavkova při příležitosti dvoustého výročí bitvy tří císařů.

🕔︎ 06.12.2005 👁︎ 22.065

Bitva u Visu 20. 7. 1866

Ve válce 1866 proti sobě stálo Rakousko a jeho němečtí spojenci na straně jedné a Prusko a jeho němečtí spojenci společně s Itálií na straně druhé. Ačkoliv k rozhodujícímu střetu došlo na severním válčišti, u Hradce Králové, námořní střetnutí, ke kterému došlo u ostrova Lissa (dnes Vis) na jižním válčišti mělo pro rakousko-italské vztahy větší význam než bitva u Hradce Králové.

🕔︎ 05.08.2006 👁︎ 28.228

Bratři Mašínové - fakta

Krátké shrnutí fakt o kontroverznějších činech bratří Mašínů během jejich odbojové činnosti proti komunistickému režimu v první polovině padesátých let.

🕔︎ 29.05.2006 👁︎ 205.601

Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

Nyní se obrátím k situaci, kterou jsme dnes odpoledne obzvláště zaujatí. Vláda Jeho Veličenstva vyjádřila stanovisko, že nedávné dění v Rakousku vytvořilo novou situaci, a považujeme za správné vyhlásit závěry, ke kterým nás úvahy o těchto událostech vedly.

🕔︎ 13.01.2004 👁︎ 21.271

Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

Naše úsilí neustane ani neochabne. Budeme bojovat až do konce. Budeme bojovat ve Francii a na mořích a oceánech; budeme se vzrůstající silou a jistotou bojovat ve vzduchu. Budeme svůj ostrov hájit za každou cenu; budeme bojovat na plážích, místech vylodění, na polích, v ulicích a v kopcích.

🕔︎ 13.01.2004 👁︎ 39.992

Falklandy 1982

Desetitýdenní nevyhlášená válka mezi Argentinou a Spojeným královstvím v roce 1982 o dvě britská závislá území v jižním Atlantiku: Falklandy, Jižní Georgii a Jižní Sandwichovy ostrovy.

🕔︎ 20.01.2004 👁︎ 57.496

Hamilkar Barak

Jako člen jednoho z nejvýznamnějších rodů Karthága byl Hamilkar předurčen k dráze politika a vojevůdce. Poprvé se o něm prameny zmiňují, když se roku 247 př.n.l. stal velitelem kartáginských sil na Sicílii, kde zbývaly po dlouhých letech bojů první punské války Karthágu už jen přístavy Drepana a Lylibaeum, obě toho času obležené Římany.
🕔︎ 06.02.2006 👁︎ 8.396

Hannó Starší

O Hannónovi Starším toho, ostatně jako o značné části kartáginských velitelů účastnících se první punské války, mnoho nevíme. Byl synem Hannibala Gisco a na jeviště první punské války vstupuje hned na jejím počátku (v létě roku 264 př.n.l.). Buď byl na Sicílii když válka začala a v Akregantu (kartáginském spojeneckém městě) převzal velení armády vyslané z Afriky poté, co Římané vypudili kartáginskou posádku z Messany a sami se zmocnili města, a nebo na Sicílii dorazil až s touto armádou. V každém případě uzavřel spojenectví s tradčním kartáginským nepřítelem (a římským spojencem) Hieronem Syrakúským a společně se Syrakúsany vytáhl k Messaně, aby ji opět obsadil. Když odmítl římské ultimátum, římský konsul Appius Claudius Caudex vyhlásil Kartágu válku - tím oficiálně začala první punská válka.

🕔︎ 13.07.2023 👁︎ 1.585

Hitler k národu 3.9.1939

Další z projevů A. Hitlera, krátce po vypuknutí Druhé světové války

🕔︎ 13.01.2004 👁︎ 33.074

Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

Rozhodnutí zaútočit na Polsko bylo přijato na jaře. Původně zde byly obavy, že kvůli politické situaci bychom museli udeřit zároveň proti Anglii, Francii, Rusku a Polsku. Takový risk bychom si nemohli dovolit. Göring nám ukázal, že jeho čtyřletý plán skončí nezdarem a že budeme na pokraji svých sil, pokud v nastávající válce nedosáhneme vítězství.

🕔︎ 13.01.2004 👁︎ 22.678

Jugurtha

Jugurtha byl numidský král. Když numidský král Micipsa, který Jugurthu adoptoval, v roce 118 př. n. l. zemřel, nastoupil na jeho místo Jugurtha a jeho dva adoptivní bratři Hiempsal a Adherbal. Jugurtha zařídil, aby byl Hiempsal zabit, a po občanské válce v roce 112 př. n. l. porazil a zabil Adherbala.

🕔︎ 18.10.2023 👁︎ 1.479

Karel Bednařík

Měl jsem tu čest osobně se setkat na besedě, kterou pořádalo Gymnázium Jakuba Škody v Přerově, s jedním z československých letců účastnících se 2. světové války v řadách RAF. Životopis tohoto muže se proto pokusím doplnit o informace a zajímavosti, které jsem na této besedě vyslechl.

🕔︎ 05.11.2019 👁︎ 4.661

kněz Ambrož Hradecký

Když se v českých zemích začínalo rozvíjet husitské hnutí, byly jeho nejvýraznějším projevem shromáždění lidu na různých horách ke kázání. K takovým shromážděním docházelo například na místě pozdějšího Tábora či v severních Čechách na Orebu, kde je vedl právě kněz Ambrož
🕔︎ 06.02.2006 👁︎ 9.468

Ladislav Rašín

Přísahal jsem věrnost Republice československé a zůstanu jí věren až do smrti.

🕔︎ 16.09.2020 👁︎ 4.335

Lubomír Jasínek

24. října 1942 byl společně s Závorkou a Srazilem vysazen u Kopidlna na Jičínsku. Zapojil se do činnosti skupiny a podařilo se mu úspěšně navázat spojení s Londýnem. Kvůli činnosti konfidentů Čurdy a Nachtmanna se gestapu podařilo Jasínka společně se Závorkou vystopovat v Rovensku pod Troskami. Zde je na plovárně v domku plavčíka Lukeše 15. ledna 1943 obklíčilo gestapo.

🕔︎ 07.06.2022 👁︎ 3.024

Marcus Atilius Regulus

Marcus Atilius Regulus je další z celé řady hitorických postav, které se na jevišti dějin objevují během první punské války a o jejichž životě před ní prakticky nic nevíme. V případě Regula víme jen, že roku 267 př.n.l. byl konsulem a slavil triumf za to, že dobyl Brundisum.
🕔︎ 28.03.2006 👁︎ 8.614

Mládí T. G. Masaryka

aneb od Tomáše Masaryka k Tomáši Garriguovi Masarykovi.

🕔︎ 12.10.2008 👁︎ 46.668

Mnichovská dohoda 29.9.1938

Německo, Spojené království, Francie a Itálie, vzhledem k dohodě, které již bylo dosaženo ve věci odstoupení území Sudet Německu, ujednali následující podmínky uvedeného odstoupení a opatření z něj vyplývajících...

🕔︎ 13.01.2004 👁︎ 71.181

Mława

Nedávno minulo sedmdesáté výročí zářiových událostí vedoucích k opuštění československého pohraničí a jeho vydání Hitlerovu Německu bez boje. Při příležitosti věčné diskuze na téma "měli jsme se bránit", kterou výročí opět rozpoutalo, jsem se rozhodl napsat tento stručný článek pojednávající o polské obraně opevněného prostoru u Mławy ze září 1939, který nabízí mnohé paralely se situací Československa o rok dřív a jeho vojenskými možnostmi.

🕔︎ 02.10.2008 👁︎ 44.898

Německo-sovětský pakt o neútočení 23.8.1939

Vláda Velkoněmecké Říše a Vláda Svazu sovětských socialistických republik, přejíc si posílení důvodů pro mír mezi Německem a SSSR a vycházejíc ze základních ustanovení Dohody o neutralitě uzavřené v dubnu roku 1926 mezi Německem a SSSR dosáhly následující dohody...

🕔︎ 13.01.2004 👁︎ 43.869

Odměny a vyznamenání v římské armádě

Neodmyslitelnou součástí vojenského prostředí je zvyk odměňovat obzvláště statečné činy vyznamenáním, která nositeli zajišťují jednak určitě reálné výhody, jednak morální kredit. Podobnou praxi znali i staří Římané.

🕔︎ 11.06.2005 👁︎ 50.556

Přerovské povstání 1. 5. 1945

Město Přerov bylo už od druhé poloviny 19. století důležitým moravským železničním uzlem. V důsledku toho byl jeho strategický význam pro německé okupanty značný. Obzvláště za situace, kdy se druhá světová válka chýlila ke konci a Němci se snažili evakuovat co nejvíce vojáků, civilních obyvatel německé národnosti i majetku z dosahu Rudé armády na západ, do oblastí obsazovaných americkou a britskou armádou. Prakticky veškeré železniční trasy z Moravy do Čech procházely Přerovem; v Čechách pak podobně důležitým železničním uzlem byla Praha - to je hlavním důvodem, proč se německé velení rozhodlo tato dvě strategická města bezpodmínečně udržet ve své moci co nejdéle, nejlépe až do konce války. V obou těchto místech se jim v tom pokusili zabránit odvážní povstalci.

🕔︎ 19.04.2005 👁︎ 60.033

Převzetí moci nacisty v Německu (1930-1934)

30. ledna 1933 byl německým říšským kancléřem ustaven Adolf Hitler, a toto datum se proto považuje za okamžik převzetí moci v Německu nacisty. Cesta od republiky k diktatuře však není tak jednoduchá a proces převzetí moci probíhal během delšího období.

🕔︎ 12.10.2004 👁︎ 83.611

První světová válka – díl 9

Závěr

... Roku 1929 přichází světová hospodářská krize, která veškeré problémy jen zvýrazní, a svět spěje k další světové válce...

🕔︎ 27.09.2004 👁︎ 39.887

Ptolemaios II. Philadelphos

Ptolemaios II. byl synem jednoho z generálů Alexandra Makedonského, Ptolemaia, který se po Alexandrově smrti stal vládcem dobytého Egypta. V mnoha ohledech byl spíše opakem svého otce - spíše než o válku se zajímal o vědu a umění, k čemuž jistě nemalou měrou přispěl fakt, že se mu dostalo vzdělání od Strabóna, jednoho z nejvýznamnějších reprezentantů Aristotelovy filosofické školy.
🕔︎ 15.01.2006 👁︎ 9.811

Publius Claudius Pulcher

S polovinou římské flotily od Lylibaea (konkrétně 124 lodí) s 10 000 čerstvými vojáky na palubě se konsul rozhodl nečekaně napadnout kartáginského admirála Adherbala v dalším sicilském kartáginském přístavu Drepanu, který měl toho času k dispozici pouze okolo 60ti plavidel.
🕔︎ 06.02.2006 👁︎ 7.926

Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

V tomto článku se budu zabývat římským kalendářem ve vztahu ke kalendáři dnešnímu. Cílem není poskytnout vyčerpávající popis římského kalendáře, nýbrž pokusit se vysvětlit původ některých věcí, které považujeme za tak samozřejmé, že nad nimi jen těžko zapřemýšlíme - například proč rok začíná prvním lednem, proč se měsíce v mnoha světových jazycích nazývají tak, jak se nazývají, proč má únor 28 dní, proč má naopak červenec i srpen dní 31, přestože jsou v kalendáři hned za sebou, proč se přestupný den jednou za čtyři roky připojuje právě k únoru...

🕔︎ 30.06.2005 👁︎ 51.484

Římští gladiátoři

Gladiátoři jsou složkou římské kultury, která je v obecném povědomí o starém Římě asi nejrozšířenější. O gladiátorech existuje nesčetné množství mýtů a polopravd, se kterými se, třeba nevědomky, někdy setkal snad každý z nás. Tento článek se snaží pojednat o gladiátorech za římské republiky bez mytizování a pokud možno bez zkreslování, i když s tak velkým odstupem času je těžké zpod nánosů legend vytáhnout na světlo skutečná fakta. Mohu pouze slíbit, že jsem se o to pokusil jak nejlépe jsem dovedl.

🕔︎ 19.11.2006 👁︎ 85.040

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Dnes ráno britský velvyslanec v Berlíně předal německé vládě závěrečnou nótu, uvádějící, že pokud od ní do 11 hodin nedostaneme záruky, že je připravena okamžitě stáhnout vojska z Polska, bude mezi našimi zeměmi vyhlášen válečný stav. Musím vám nyní oznámit, že žádný taková závazek přijat nebyl, a v důsledku toho je tato země ve válce s Německem.

🕔︎ 13.01.2004 👁︎ 34.925

Sinajská válka 1956

Plán Sinajského tažení Izraelci přijali na začátku října 1956 a jeho hlavním cílem bylo učinit přítrž nájezdům teroristů na Izrael z egyptského území a donutit Egypt ukončit blokádu přístavu Eilat. Plány však byly po tajné dohodě s Británií a Francií 25. října pozměněny tak, aby se Izraelci ve shodě s nimi dostali co nejblíže k Suezskému průplavu...

🕔︎ 12.01.2004 👁︎ 44.158

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Vývoj situace ve Skandinávii vyžaduje učinění všech příprav pro okupaci Dánska a Norska částí německých ozbrojených sil. Tato operace by měla předejít britské intervenci ve Skandinávii a Baltském moři; dále by nám měla zajistit přísun rudy ze Švédska a poskytnout našemu námořnictvu a letectvu širší nástupní prostor proti Británii.

🕔︎ 13.01.2004 👁︎ 26.088

Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Je mým nezměnitelným rozhodnutím v blízké budoucnosti vojensky rozbít Československo. Je úkolem politického vedení vyčkat nebo přivodit vhodný okamžik z hlediska jak politického, tak vojenského.

🕔︎ 13.01.2004 👁︎ 31.989

Spojenecké sbory v římské armádě

Římská armáda byla ve své době nejlepší na světě. Především ona umožnila malému městskému státu rozrůst se v obrovskou říši. Organizace římské armády byla komplikovaná a postupně se vyvíjela; v tomto stručném článku se zaměřím na roli tzv. spojeneckých sborů v římské armádě.

🕔︎ 14.09.2005 👁︎ 33.429

Syrakuský král Hiero II.

Hiero II. byl řecký syrakuský tyran v letech 275 až 215 př. n. l. a nemanželský syn syrakuského šlechtice Hieroklea, který se hlásil k rodu Gelonů. Byl bývalým generálem Pyrrha z Epiru a významnou postavou první punské války. Figuruje v příběhu slavného myslitele Archiméda, který vykřikl "Heuréka".

🕔︎ 18.10.2023 👁︎ 1.293

Teroristický útok na USA 11.9. 2001

Dne 11. 9. 2001 došlo k události, která svými důsledky zasáhla téměř celý svět a ač si to neuvědomujeme, promluvila do života i mnohým z nás. Prakticky v přímém přenosu televize došlo k sebevražedným leteckým útokům na cíle v USA. Cílem tohoto článku je nejen připomenout průběh událostí, které si v hrubých rysech většina z nás pamatuje, ale hlavně ukázat i ne tak notoricky známé souvislosti.

🕔︎ 05.08.2007 👁︎ 88.928

Tomáš Garrigue Masaryk

Existuje nepřeberné množství Masarykových životopisů, politických i osobních, českých i v cizině vyšlých, oslavných i kritických, rozsáhlých i stručných. Nemá smysl přidávat k nim další, notabene stručný. Přesto jsem, u příležitosti kulatého devadesátého výročí vzniku Československa, chtěl Masaryka připomenout. Tento záměr na sebe nakonec vzal podobu dvou článků, jimiž se snažím - pokaždé z jiného úhlu - ukázat, že osobnost Tomáš Garrigua Masaryka je mimořádně zajímavá. Zatímco v tomto textu jsem se pokusil ukázat některé z nejznámějších a nejzprofanovanějších kapitol jeho života v souvislostech, na něž se časo zapomíná, ve druhém jsem se naopak obrátil k té části jeho života, která je známá nejméně - k jeho dětství a mládí. Chtěl jsem ukázat, v jakých poměrech vyrůstal a dospíval, co v raném věku formovalo jeho osobnost, kde pramení mnohé z jeho pozdějších životních postojů, názorů a přesvědčení, a v neposlední řadě, že to byl člověk z masa a kostí jako my všichni.

🕔︎ 19.10.2008 👁︎ 46.215

Ukřižování

Ukřižování patřilo k nejkrutějším římským trestům, navíc je spojeno s jednou z nejvýznamnějších postav světové historie - ukřižován byl totiž mimo jiné rovněž Ježíš Kristus. Ohledně ukřižování však existuje několik mýtů a polopravd; tento článek se snaží předložit skutečná fakta o tomto brutálním trestu.

🕔︎ 10.05.2004 👁︎ 71.407

Vývoj římského republikánského zřízení (2)

Základy struktury republiky existovaly už na konci doby královské. Byly vytvořeny tím, co nazýváme „reformy Servia Tullia" - jsou připisovány předposlednímu římskému králi Serviu Tulliovi.

🕔︎ 16.11.2004 👁︎ 28.961

Vývoj římského republikánského zřízení (3)

Všechny tři druhy lidového shromáždění přešly v nezměněné podobě i do republiky. Comitia curiata, nejstarší z nich, ztratilo „Tulliovou reformou“ téměř veškerou svoji moc a bylo udržováno spíše z tradice.

🕔︎ 16.11.2004 👁︎ 22.456

Vývoj římského republikánského zřízení (4)

Základním motorem vývoje římské společnosti v nejstarších dobách bylo nerovnoprávné postavení patricijů a plebejů. Zatímco patricijové rozhodovali o většině státních záležitostí, plebejové byli sice osobně svobodnými, avšak podřízenými občany římské republiky.

🕔︎ 16.11.2004 👁︎ 34.659

Vývoj římského republikánského zřízení (5)

Vzhledem k tomu, že vojenskými tribuny mohli být i plebejové, se zdá, že ustanovení tribunů bylo dočasným řešením vnitřní krize. Roku 438 př.n.l. po něm však Římané sáhli znovu, tentokrát celoročně, a od roku 434 př.n.l., kdy se úřadu opět ujímá namísto konsulů trojice tribunů, až do roku 367 př.n.l. je zvolení regulérních konsulů spíše výjimkou.

🕔︎ 16.11.2004 👁︎ 22.379

Vývoj římského republikánského zřízení (6)

Státní uspořádání, které vzešlo ze složitého období vnitřních sporů, už tvořilo základ toho, čemu se říká vrcholná (či klasická) římská republika. Od roku 287 př.n.l. byly prostřednictvím Lex Hortensia po občanských nepokojích (poslední secese) smazány veškeré rozdíly mezi plebeji a patriciji i oficiálně, čímž byl z větší části pouze právně uznán faktický stav.

🕔︎ 16.11.2004 👁︎ 23.801

Vzpomínka na Petra Vintara Zlesáka

Není to tak dávno, co jsem se u příležitosti desetiletého výročí existence tohoto serveru zmiňoval, že to nejcennější, co člověk díky němu může získat, jsou přátelé.

🕔︎ 05.07.2008 👁︎ 12.774

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více