Main Menu
User Menu
Perikles - athénský politik, státník a vojevůdce


(500? - 429 př. n. l.)Narodil se v Athénách kolem roku 500 př. n. l., tedy v jejich zlatém období. Byl vynikajícím řečníkem a přes svůj aristokratický původ se stal vůdcem hnutí za prosazení demokracie proti vládě mocné aristokratické rady – tzv. areopagu. V roce 462 př. n. l. se připojil k Efialtovi a spolu se pustili do boje s aristokratickou oligarchií. Po Efialtově zavraždění dovedl tento boj v roce 458 př. n. l. do vítězného konce, když prosadil právo pro všechny athénské občany mužského pohlaví vykonávat veškeré úřady a pobírat za službu státní plat. Rovněž rozšířil působnost héliaiá – nejvyššího lidového soudu, založeném na většinovém hlasování. Od té doby až do své smrti pak stál v čele athénské demokracie, která za jeho vlády dosáhla svého vrcholu.


Perikles, na rozdíl od svých oponentů, jakým byl například vojevůdce Kimón, kterého nechal ostrakizovat, spatřoval největší nebezpečí pro athénskou demokracii v konzervativní Spartě. Vytvořil proti ní Délský spolek, což byla konfederace řeckých městských států se společnou pokladnou a zahraniční a vojenskou politikou pod vedením Athén, který oficiálně vznikl na obranu proti perským výbojům a na ochranu řeckých sídel v Malé Asii. Sparta spolu s některými dalšími řeckými městy již dříve za stejným účelem vytvořila tzv. Peloponéskou ligu, která začala nyní s athénským námořním spolkem otevřeně soupeřit. Nepřátelství začalo v roce 459 př. n. l., když z Peloponéské ligy vystoupily Megara s Korintem, které poté vstoupily do spojenectví s Athénami.


V roce 457 př. n. l. se Athéňané střetli se Sparťany v bitvě u Tanagry. V téže době vyslaly Athény svou flotilu na pomoc Egypťanům ve válce s Peršany. Zatímco na pevnině získal Perikles vavříny, v Egyptě utrpěla řecká flotila od Peršanů roku 454 př. n. l. porážku. Athény pak uzavřely se Spartou pětileté příměří, aby mohly pokračovat ve válce s Peršany pod velením Kimóna, Periklova oponenta a stoupence spojenectví se Spartou. Když Kimón roku 449 př. n. l. padl na Kypru, Perikles sjednal s perským králem Artaxerxem I. mír.


Již v roce 454 př. n. l. nechal převést pokladnu Délského spolku z posvátného ostrova do Athén, aby nepadla do rukou Peršanů. Nyní, v období míru, když mnozí členové spolku začali odpadat, chtěl tyto prostředky využít k posílení athénské obrany, ale i k povznesení Athén. Do této doby sapdá výstavba nádherných veřejných budov, včetně Partheonu na Akropoli a znamenitého opevnění, jež učinilo z města dokonalou pevnost.


Perikles poté, co ostrakizoval svého hlavního politického odpůrce Thúkydida roku 443 př. n. l., zahájil imperiální politiku. V roce 440 př. n. l. sám vedl výpravu do Černého moře proti Samu a Byzantionu. Na západě zasáhl roku 435 př. n. l. do konfliktu mezi Korfu a Korintem, čímž zvýšil již beztak napjaté vztahy mezi Athénami a Spartou. Válka mezi oběma soupeřícími městy nedala na sebe dlouho čekat.


Roku 431 př. n. l. vpadli Sparťané na athénské území a oblehli město s 300 tisíci uprchlíky z celé Attiky. Aristokraté, kteří Perikla nenáviděli, využili tíživé situace a obvinili ho z porážky. Perikles byl odvolán z funkce, ale ještě téhož roku byl rehabilitován, aby se mohl postavit do čela obrany. V té době propukl v Athénách hrozivý mor, jehož obětí se stal roku 429 př. n. l. i sám Perikles.
URL : https://www.valka.cz/Perikles-t28661#100677Verze : 0
Grécky : Περικλής
URL : https://www.valka.cz/Perikles-t28661#132597Verze : 0