Main Menu
User Menu

Albrecht, Bedřich

     
Příjmení:
Surname:
Albrecht
Jméno:
Given Name:
Bedřich
Jméno v originále:
Original Name:
Bedřich Albrecht
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál technické zbrojní služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.03.1885 Řevnice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.02.1941 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
přednosta I. odboru /zbrojního/ Vojenského technického a leteckého ústavu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Albrecht-Bedrich-t60247#370009Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Albrecht
Jméno:
Given Name:
Bedřich
Jméno v originále:
Original Name:
Bedřich Albrecht
Všeobecné vzdělání:
General Education:
01.10.1921-13.02.1926 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.09.1898-18.08.1902 Vojenská reálná škola
01.10.1902-18.08.1905 Vojenská technická akademie
DD.01.1909-DD.02.1910 Světlometný kurs, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1902 kadet
18.05.1905 poručík
01.11.1910 nadporučík
01.08.1914 setník
08.11.1918 kapitán dělostřelectva
01.07.1919 major dělostřelectva
01.04.1920 major dělostřeleckého zbrojnictva
01.01.1922 major dělostřelecké technické služby
28.12.1922 podplukovník dělostřelecké technické služby
04.05.1928 plukovník technické zbrojní služby
23.12.1936 generál technické zbrojní služby
01.07.1939 generál technické zbrojní služby ve výslužbě
Průběh vojenské služby:
Military Career:

18.08.1905-DD.01.1909 Pluk pevnostního dělostřelectva 2, velitel dělostřelecké čety
DD.01.1909-DD.02.1910 vojenské studium
DD.02.1910-DD.05.1911 Pluk pevnostního dělostřelectva 1, velitel světlometné čety
DD.05.1911-DD.10.1912 technický důstojník Světlometného oddílu č. 1, Wien
DD.10.1912-DD.04.1913 elektrotechnický důstojník Pevnostního dělostřeleckého praporu č. 7, Male
DD.04.1913-DD.08.1914 velitel Světlometného oddílu č. 1, Pola
DD.08.1914-DD.11.1914 velitel Světlometného oddílu č. 1/4, východoevropské válčiště
DD.11.1914-DD.12.1914 velitel Těžké dělostřelecké baterie č. 15, východoevropské válčiště
DD.12.1914-DD.08.1916 velitel Světlometného oddílu č. 1, Pola
DD.08.1916-DD.12.1917 velitel Náhradního světlometného praporu, Wien
DD.12.1917-DD.01.1918 elektrotechnický referent Velitelství jihozápadní fronty, italské válčiště
DD.01.1918-DD.04.1918 elektrotechnický referent velitelství Boroevićovy skupiny armád, italské válčištěš
DD.04.1918-DD.09.1918 velitel Těžké dělostřelecké baterie č. 15, italské válčiště
DD.09.1918-DD.11.1918 profesor Vojenské technické akademie, Mödling
08.11.1918-01.07.1919 velitel náhradní baterie Těžkého moždířového pluku č. 301, Praha
01.07.1919-15.10.1919 Strojní oddělení ministerstva národní obrany, přednosta
15.10.1919-01.01.1920 11a. oddělení /zvláštních technických útvarů/ ministerstva národní obrany, přednosta
01.01.1920-DD.07.1920 velitel Školy pro výcvik řidičů automobilů, Čtyři Dvory
DD.07.1920-DD.10.1921 velitel Dělostřelecké automobilní školy, Čtyři Dvory
24.10.1921-25.10.1922 studijní dovolená
25.10.1922-DD.01.1923 velitel automobilního kursu při Válečné škole, Praha
27.01.1923-DD.02.1924 konceptní důstojník 28. oddělení /zbrojních ústavů/ Ministerstva národní obrany, Praha
DD.02.1924-DD.10.1925 přednosta 28. oddělení /zbrojních ústavů/ Ministerstva národní obrany, Praha
DD.10.1925-DD.03.1926 studijní dovolená
DD.03.1926-DD.01.1929 přednosta Technického oddělení Vojenského technického ústavu, Praha
DD.01.1929-DD.01.1933 přednosta Všeobecného oddělení Vojenského technického ústavu, Praha
DD.01.1933-DD.12.1934 přednosta III. odboru /technického/ Vojenského technického a leteckého ústavu, Praha
DD.12.1934-DD.07.1939 přednosta I. odboru /zbrojního/ Vojenského technického a leteckého ústavu, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1937

Řád Sv. Sávy 3. třída
Order of St. Sava 3rd Class
Орден Светог Саве 3. ред
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Albrecht-Bedrich-t60247#374719Verze : 0
MOD
Narodil se 13. 3. 1885, pocházel z rodiny rakousko-uherského šikovatele, který sloužil v té době u c. a k. 60. pěšího pluku v maďarském Györu.Během svého dětství projevoval malý Bedřich velké nadání k hudbě, ovšem otec rozhodl o jeho budoucím povolání a přihlásil syna do kadetní školy v Košicích. Byla to jedna z prestižních kadetek, v níž se tehdy připravovali na vojenské povolání především synkové z maďarských šlechtických rodin. B. Aubrecht svoji lásku k hudbě nikdy neztratil, provázela ho celým životem a pomáhala mu překonávat těžké životní chvíle, sám hrál dobře na housle a zpíval operní árie.Během studia se kadet Albrecht ukázal jako nadaný žák a ze školy vyšel s velmi dobrým prospěchem.v květnu 1905 byl po vyřazení povýšen na poručíka a nastoupil službu u 2. dělostřeleckého pevnostního pluku v Krakově.v roce 1905 se přihlásil k dalšímu studiu na c. a k. Technické akademii.v roce 1908 po absolvování akademie úspěšně prošel i automobilním kurzem ve Vídni a stal se tak jedním z prvních důstojníků specialistů, kteří stáli na počátku motorizace rakousko-uherského vojska a držitelů řidičského oprávnění v monarchii, byl zařazen k automobilnímu vojsku, spadajícího v té době pod dělostřelectvo.v roce 1914 absolvoval pokusnou jízdu z Vídně do Mariazellu s osobním automobilem Aries a také dálkovou ověřovací jízdu z Puly do Innsbrucku v roce 1914.Do roku 1914 také prodělal další vzdělání na Vídeňském Technickém komitétu v oblasti elektrotechnikyJeště před začátkem 1. svět. války byl odeslán jako náčelník skupiny pro elektrifikaci nově vybudovaných pevnostních objektů na rakousko-italských hranicích a to v Tonalském průsmyku (1882 m – asi 70 km jihozápadně od Bolzana).Počátkem války byl již v hodnosti hejtmana u 4. dělostřeleckého pevnostního pluku v Pule.v roce 1915 byl zde Albrecht ustanoven velitelem světlometného oddílu.


Pulský přístav, vysunutý v jižní Istrii až na samém hrotu tohoto poloostrova, měl pro habsburskou monarchii velký význam. V předválečné době byl pro své obchodní i vojenské použití označován za Zentralhafen (ústřední přístav).Největším úspěchem B. Aubrechta v Pule byla instalace světlometu o průměru 200 cm s dosvitem do 16 kilometrů ve tvrzi Barbara. Světlomet byl vyroben u firmy Kolben a umístěn na vertikálně posuvné ložiště, což jej umožňovalo po použití stáhnout do bezpečí kasematy.Po válce si tento unikátní světlomet z Puly Italové odvezli a ten se stal součástí obrany Benátek. Albrechtovy světlomety, umožňující přesné řízení dělostřelecké palby, přispěly i k vypátrání a sestřelení italské vzducholodi Citta di Jezzi 5. srpna 1915.V roce 1916 byl na Soču povolán hejtman Albrecht k zavedení osvětlovací služby u polního dělostřelectvaV roce 1917, kdy postoupila motorizace vlastního dělostřelectva, se hejtman Albrecht stal na italské frontě velitelem tzv. autobaterie (tedy baterie vybavené místo tažných koní automobilovými tahači 2. těžkého dělostřeleckého pluku).na jaře 1918 byl ustanoven učitelem na Vojenské technické akademii v Mödlingu u Vídně.6.11.1918 nastoupil kapitán Bedřich Albrecht do služby v čs. armádě, a to přechodně u likvidační skupiny při již zřízeném čs. vyslanectví ve Vídniv lednu 1919 odvolán do Prahy a ustanoven přednostou strojního oddělení technického odboru ministerstva národní obrany v Praze, následovalo jeho povýšení na majora. Svou činnost na ministerstvu nakrátko přerušil, neboť dostal za úkol zřídit autoškolu těžkého dělostřelectva, vyzbrojovaného motorovými tahači.v srpnu 1920 na vlastní žádost uvolněn z funkce i major Albrecht a přeložen do funkce velitele autoškoly dělostřelectva v Českých Budějovicích, s kmenovým zařazením k dělostřeleckému pluku 305.1922 povýšen na podplukovníka.
Sám na sobě pociťoval, že je zapotřebí držet krok s poválečným rozvojem vědy a techniky a přes své dosavadní odborné vzdělání a zkušenosti se zapsal ke studiu na elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. studium zdárně ukončil v lednu 1926.v roce 1926 nastoupil v Praze službu ve Vojenském technickém ústavu (VTÚ).
Při hledání úsporných řešení i překlenutí stálého nedostatku pohonných hmot v době hospodářské krize, zejména dodávek lihu z domácí produkce, zrodil se na MNO návrh pokusit se část vojenského parku nákladních automobilů nahradit sentinely. U britské firmy Sentinelworks Shrewsbury jich bylo v roce 1923 čs. vojenská správa objednala 40 a plukovník Albrecht, vybaven britskou řidičskou licencí, přivezl sám první nákladní automobil poháněný parním strojem jako řidič „po vlastní ose“ do Prahy.1.1.1937 je povýšen prezidentem republiky do hodnosti brigádního generála.V té době dosáhl vrcholu své životní dráhy, v níž své nadání, odbornost a píli nepřetržitě a obětavě věnoval službě. O tom svědčily nejen císařské předválečné i válečné dekorace, ale i Řád svatého Sávy, udělený mu v roce 1936 za významnou technickou pomoc jugoslávské armádě, i čestná medaile francouzského ministra národní osvěty z roku 1934.Krátce po jeho jmenování generálem se zhoršil jeho zdravotní stav a ozvala se vleklá choroba, jejíž příznaky při svém pracovním zaujetí po léta opomíjel.Mobilizace čs. armády v roce 1938 se již nezúčastnil a za potupných dní nacistického vpádu do okleštěné čs. republiky v březnu 1939 byl již trvale upoután na lůžku.Generál Bedřich Albert zemřel 1.2.1941Zdroj: armada.vojenstvi.cz.,
www.militaria.cz,
files.brevnovan.net
URL : https://www.valka.cz/Albrecht-Bedrich-t60247#307309Verze : 0