Main Menu
User Menu

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu OSSR

Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic

Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu OSSR

     
Název:
Name:
Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.09.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.2015
Struktura:
Structure:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-nacelnika-Generalniho-stabu-OSSR-t40956#467145Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-nacelnika-Generalniho-stabu-OSSR-t40956#467148Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 2. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 2. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-nacelnika-Generalniho-stabu-OSSR-t40956#467151Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
S.K.P.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-nacelnika-Generalniho-stabu-OSSR-t40956#467153Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 1st Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
27.07.2012 Píka, Milan
14.08.2012 Čombor, Igor
DD.02.2015 Klemeš, Jaroslav
14.04.2015 Husák, Ján
21.04.2015 Iľanovský, Ján
27.10.2015 Klemeš, Jaroslav
05.11.2015 Beer, Alexander
DD.MM.RRRR Pilc, Rostislav
Celkem : 8
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-nacelnika-Generalniho-stabu-OSSR-t40956#471691Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 2. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 2nd Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 2. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2009 Babiak, Martin
DD.MM.2011 Čelko, Milan
DD.MM.2012 Vývlek, Jaroslav
04.03.2013 Počurek, František
05.03.2013 Rábek, František
DD.MM.RRRR Kováč, Vladimír
DD.MM.RRRR Navrátil, Karol
DD.MM.RRRR Tóth, Róbert
Celkem : 8
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-nacelnika-Generalniho-stabu-OSSR-t40956#471692Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 3rd Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-nacelnika-Generalniho-stabu-OSSR-t40956#471693Verze : 0
MOD
Pamätná medaila náčelníka generálneho štábu OSSR:


Autorom medaile je Jozef Čonka.Zdroj:
- archív autora,
Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu OSSR - Pamätná medaila náčelníka generálneho štábu OSSR

Pamätná medaila náčelníka generálneho štábu OSSR
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-nacelnika-Generalniho-stabu-OSSR-t40956#291485Verze : 0
Pamätná medaila Náčelníka generálneho štábi Ozbrojených síl Slovenskej republiky:


Schválená podoba platná od 01.01.2009.
Zdroj:
- Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2008 č. SEOPMVL-92-172/2008-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných ná-ležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov,
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-nacelnika-Generalniho-stabu-OSSR-t40956#293220Verze : 0
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky


§ 137 ods. 9 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky:


„(1) Na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov alebo majetku veľkého rozsahu alebo plnenia úloh podľa osobitných predpisov sa zriaďujú
a) vojenské medaily
7. Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,


(2) Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 1 sa delia na stupne v závislosti od miery zásluh; možno ich udeliť aj vojakom cudzích ozbrojených síl.


(4) Vojenské medaily a čestné odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky.


(7) Vojenskú medailu Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Za službu v mierových pozorovateľských misiách, Pamätnú medailu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenské odznaky Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky, Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa odseku 1, ako aj vojenské medaily a čestné odznaky v rozsahu určenom ministrom podľa odseku 3 udeľuje náčelník generálneho štábu.


(9) Určenie stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“


Výnos Ministerstva obrany SR z 28. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-16/2005 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a o podmienkach ich udeľovania:


§ 1 Stupne vojenských medailí:


(3) Vojenské medaily Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky, Pamätná
medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, Medaila vojenského obranného spravodajstva a Medaila vojenskej spravodajskej služby majú tri stupne, ktoré sú rozlíšené farbou stuhy a kovu.


§ 3 Podmienky udeľovania:
(6) Vojenskú medailu Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi pri významnom životnom jubileu alebo pri skončení služobného pomeru po splnení nároku na výsluhový dôchodok alebo starobný dôchodok.
(9) Pri rozhodovaní o udelení príslušných stupňov vojenských medailí sa vychádza z miery zásluh profesionálneho vojaka. Vojenské medaily sa udeľujú spravidla od nižších stupňov k vyšším stupňom.


(10) Vojenské medaily sa udeľujú


a) pri významných výročiach, ktorými sú:
1. Deň vzniku Slovenskej republiky,
2. výročie Slovenského národného povstania,
3. Deň Ústavy Slovenskej republiky,
4. Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky,
5. Deň obetí Dukly,


b) pri významných výročiach zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky.


§ 5 Spoločné ustanovenia


(1) Vojenské medaily a vojenské odznaky sa udeľujú písomným vojenským rozkazom.


(2) Pri udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku sa zároveň odovzdá doklad
o udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku.


(3) Vojenské medaily a vojenské odznaky udelené in memoriam sa odovzdávajú pozostalým po profesionálnom vojakovi.


(4) Vojenskú medailu alebo vojenský odznak možno udeliť na základe návrhu alebo bez
návrhu; návrh môže podať aj štatutárny orgán občianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky príslušnému vedúcemu služobného úradu oprávnenému udeliť vojenskú medailu alebo vojenský odznak.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-nacelnika-Generalniho-stabu-OSSR-t40956#157759Verze : 0
Pamätná medaila Náčelníka generálneho štábi Ozbrojených síl Slovenskej republiky:


xxxx
Pri príležitosti 10. výročia letu prvého slovenského kozmonauta do vesmíru udelil a odovzdal, v piatok 20. februára 2009 náčelník Generálneho štábu OS SR generál Ľubomír Bulík Pamätnú medailu náčelníka Generálneho štábu OS SR III. stupňa prvému slovenskému kozmonautovi plukovníkovi gšt. Ivanovi Bellovi. Pamätnú medailu udelil generál Bulík aj jeho náhradníkovi plukovníkovi Michalovi Fulierovi a ďalším adeptom užšieho výberu na let do vesmíru generálmajorovi Martinovi Babiakovi a kapitánovi Miroslavovi Grošaftovi.


xxxx


Zdroj:
- rchív autora,
- www.mosr.sk
- sita,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-nacelnika-Generalniho-stabu-OSSR-t40956#301935Verze : 0

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň - Bronzový
AVERS + REVERS + STUŽKA
zdroj:archiv Aukro
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-nacelnika-Generalniho-stabu-OSSR-t40956#509036Verze : 0
Podľa § 2 Výnosu ministra obrany SR č. ÚLP-14-35/2015-OdL zo dňa 04.12.2015 a v súlade s § 154 ods. (2) písm. b) bod 3. sa Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky dňom 01.01.2016 mení na Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Citace :

§ 5
(3) Vojenský kríž Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky možno udeliť
a) profesionálnemu vojakovi na ocenenie výkonu štátnej služby pri významnom životnom jubileu alebo pri skončení štátnej služby prepustením zo služobného pomeru po splnení nároku na výsluhový dôchodok alebo na starobný dôchodok, za úspešnú reprezentáciu Slovenskej re-publiky alebo ozbrojených síl, za mimoriadny prínos k rozvoju ozbrojených síl alebo za do-siahnutie mimoriadnych výsledkov pri plnení služobných úloh,
b) príslušníkovi ozbrojených síl cudzích štátov, kolektívu osôb, štátnemu občanovi Slovenskej re-publiky alebo cudzincovi, ktorí sa významným spôsobom podieľali na spolupráci s ozbroje-nými silami aj pri inej príležitosti ako je uvedené v písmene a).


Zdroj: Výnos ministra obrany SR č. ÚLP-14-35/2015-OdL zo dňa 04.12.2015
Zákon 281/2015 Z.z. o štátnej službe PrV

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu OSSR - Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky

Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-nacelnika-Generalniho-stabu-OSSR-t40956#664053Verze : 1
MOD