Main Menu
User Menu

Spojovací eskadrona jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron łączności brygady kawalerii/Signal Squadron of the Cavalry Brigade

Spojovací eskadrona – Szwadron Łączności – Signal Squadron


Byla samostatnou vojskovou setninou jezdectva v rámci jezdecké brigády. Na žádost Hlavního štábu byly spojovací eskadrony vyňaty z kompetencí Velitelství spojovacího vojska (Dowództwo Wojsk Łączności) a přeřazeny pod odbor jezdectva (Departament Kawalerii), který ovšem neměl odborný pracovní orgán pro činnost spojovacího vojska, což způsobovalo problémy zvláště v otázce odborného výcviku a obsazení poddůstojnických funkcí. Eskadrona byla pod přímým velením velitele eskadrony v dispozici náčelníka štábu brigády prostřednictvím velitele spojovacího vojska brigády (dowódca łączności). Velitelské funkce plnili důstojníci spojovacího vojska.
Eskadrony existovaly v mírové sestavě jezdeckých brigád, ale nebyly mobilizačními tělesy. Jejich mobilizace probíhala s personálním a materiálním zajištěním určeného mobilizačního tělesa (jezdecký pluk nebo oddíl jízdního dělostřelectva).
Úkolem spojovací eskadrony bylo zabezpečení spojení mezi velitelstvím brigády a nadřízeným velitelstvím, podřízenými, sousedními nebo přidělenými jednotkami. S ohledem na to, že velitelství brigády mohlo být vzdáleno od svých pluků do vzdálenosti cca 15 km, a kromě toho bude řídit pochodové skupiny služeb na vzdálenost 30-40 km a bude muset udržovat spojení s nadřízeným velitelstvím a sousedními útvary do vzdálenosti 40-60 km, systém spojení musel být efektivní v pásu o šířce cca 30 km a hloubce cca 60 km. Spojovací eskadrona měla zajistit rychlost přenosu informací, možnost okamžité komunikace na větší vzdálenosti (telefon, radiostanice) nebo rychlého doručování rozkazů a hlášení při využití automobilů, motocyklů, letadel, jízdních kurýrů bez ohledu na přepravní nebo povětrnostní podmínky.


Sestava zmobilizované eskadrony:
velitel eskadrony
velitelský doprovod (poczet dowódcy) – důstojnický sluha, ordonanc, trubač, řidič osobního automobilu + osobní automobil
velitelské družstvo (drużyna dowódcy) – výkonný poddůstojník, hospodářský poddůstojník, zdravotnický poddůstojník, veterinární poddůstojník, futráží poddůstojník, materiální poddůstojník, zbrojní a plynový poddůstojník, podkovář (poddůstojník).


1) Spojovací četa velitelství jezdecké brigády (pluton łączności Kwatery Głównej Brygady Kawalerii:
velitel - důstojník
velitelský doprovod
1x telegrafní hlídka (patrol telegraficzny) – v hlídce 1 poddůstojník, 4-5 vojínů, 6 koní, Hughesův telegrafní přístroj převážený dvojspřežným vozem
2x staniční telefonní hlídka (patrol telefoniczny stacyjny) – v hlídce 1 poddůstojník, 5 vojínů, 6 koní, spojařská tačanka wz. 37Ł(?), 7,5 km telefonního kabelu, 1 polní telefonní ústředna (Łącznica Polowa ŁP 10) pro propojení 10 polních telefonů, 1 polní telefonní ústředna (Łącznica Polowa ŁP 6) pro propojení 6 polních telefonů, polní a kancelářské telefony.
2x jezdecká hlídka pro spojení s letcem (patrol łączności z lotnikiem konny) – v hlídce 1 poddůstojník, 5 vojínů, 6 koní, tačanka (?)
1x (2x?) motocyklová hlídka pro spojení s letcem (patrol łączności z lotnikiem motocyklowy) - v hlídce 1 poddůstojník, 5 (3?) vojínů, 2 (1?) motocykly s přívěsným vozíkem
1x kurýrní motorizovaná hlídka (patrol motorowy) – v hlídce 4 řidiči + 2 osobní automobily, 2 motocykly s přívěsným vozíkem
1x kurýrní cyklistická hlídka (patrol kolarzy) – v hlídce 4 vojíni + 4 jízdní kola
Zdroje se v počtech rozcházejí.


2) Telefonní četa (pluton telefoniczny:
velitel - důstojník
velitelský doprovod
6x telefonní hlídka (patrol telefoniczny) – v hlídce 1 poddůstojník, 5 vojínů, 6 koní, 1 spojařská tačanka, 7,5 km telefonního kabelu, 2-3 polní telefony.
V četě 2 polní telefonní ústředny (Łącznica Polowa ŁP 10) pro propojení 10 polních telefonů, 3 polní telefonní ústředny (Łącznica Polowa ŁP 6) pro propojení 6 polních telefonů, vybavení pro stavbu nadzemní telefonní sítě.


3) Radiotelegrafní četa (pluton radiotelegraficzny:
velitel - důstojník
velitelský doprovod
1-2x radiotelegrafní hlídka RKD (radiostacja korespondencyjna dywizji – divizní korespondenční radiostanice) s ROD (radiostacja odbiorcza dywizji – divizní přijímací radiostanice) – v hlídce 1-2 poddůstojníci, 4-5 vojínů, 7 koní, spojařský vůz, radiostanice typu RKD, přijímač typu ROD.
1-2x radiotelegrafní hlídka N1/T – v hlídce 1 poddůstojník, 3 vojíni, 3 koně, tačanka s radiostanicí N1/T.
Zdroje se v počtech rozcházejí.


4) Parkové družstvo (drużyna parkowa:
velitel - poddůstojník
5 mechaniků (z toho 3 poddůstojníci), 2 řidiči
V družstvu 2 nákladní automobily, 1 automobilový přívěs, 60 km telefonního kabelu, náhradní polní ústředny a polní telefony, náhradní vybavení pro stavbu nadzemní telefonní sítě.


5) Hospodářské družstvo (drużyna gospodarcza:
velitel – vyšší poddůstojník
1 polní kuchyně – 2 kuchaři, vozka, 4 knoně
2 proviantní vozy – 2x vozka, 4 koně
2 futrážní vozy – 2x vozka, 4 koně
2 muniční vozy – 2x vozka, 4 koně
1 výstrojní vůz – vozka, 2 koně
1 vůz (polní kovárna) – vozka, 2 koně


Pravděpodobné stavy zmobilizované eskadrony:

Tabulkové počty spojovací eskadrony Počet (ilość)
Total numbers of the Signal Squadron numbers
důstojníci 4
officers 4
poddůstojníci 35
noncommissioned officers 35
vojíni 115
privates 115
karabiny wz. 29 (?) 132
carbines wz. 29 (?) 132
koně 131
horses 131
trénové vozy 10
baggage trains 10
motocykly 6
motorcycles 6
speciální trénové vozy 3
special baggage trains 3
tačanky 12
tachankas 12
osobní automobily 2
passenger cars 2
nákladní automobily 2
trucks 2
automobilový přívěs 1
truck trailer 1
jízdní kola 4
bicycles 4
polní kuchyně 1
field kitchen 1
radiostanice 3
radio stations 3


Poznámka:
Protože se ve zdrojích údaje líší, zde jsou uvedeny podle: Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, str. 34Zmobilizované spojovací eskadrony:

Spojovací eskadrona 1 Mobilizační tělěso Mobilizační středisko Mobilizační skupina a termín dosažení hotovosti Velitel k 01.09.1939: Nadřízené velitelství k 01.09.1939 Zdroj (Źródło):
Signal Squadron of the Mobilisation Formation Mobilisation Centre Mobilization group and standby date Commander as of 01.09.1939: Higher Command on the date 01.09.1939 Source:
Mazovské jezdecké brigády 1. oddíl jízdního dělostřelectva Varšava žlutá A+44 hod. kapitán spoj. vojska Bronisław Adrian Rybiński Mazovská jezdecká brigáda Jurga, Tadeusz-Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Mazowiecka Cavalry Brigade 1st Horse Artillery Battalion Warsaw yellow A+44 hours Signal Corps Captain Bronisław Adrian Rybiński Mazowiecka Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Kresové jezdecké brigády 22. hulánský pluk Brody zelená Z+36 hod. poručík spoj. vojska Bolesław Zbigniew Kobielski Kresová jezdecká brigáda Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Kresowa Cavalry Brigade 22nd Uhlans Regiment Brody green Z+36 hours Signal Corps Lieutenant Bolesław Zbigniew Kobielski Kresowa Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Vilenské jezdecké brigády 4. hulánský pluk Vilno červená A+36 major spoj. vojska Wacław Orchowski 2 Vilenská jezdecká brigáda Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Wileńska Cavalry Brigade 4th Uhlans Regiment Wilno red A+36 hours Signal Corps Major Wacław Orchowski Wileńska Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Volyňské jezdecké brigády 21. hulánský pluk Rovno zelená Z+42 hod. poručík spoj. vojska Jan Kiśluk Volyňská jezdecká brigáda Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Wołyńska Cavalry Brigade 21st Uhlans Regiment Równe green Z+42 hours Signal Corps Lieutenant Jan Kiśluk Wołyńska Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Krakovské jezdecké brigády 8. hulánský pluk Krakov žlutá A+36 hod. poručík spoj. vojska Bohdan Chełmoński Krakovská jezdecká brigáda Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Krakowska Cavalry Brigade 8th Uhlans Regiment Kraków yellow A+36 hours Signal Corps Lieutenant Bohdan Chełmoński Krakowska Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Podolské jezdecké brigády 6. hulánský pluk Stanisławów zelená Z+36 hod. poručík spoj. vojska Jerzy Olszewski Podolská jezdecká brigáda Bauer, Piotr-Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Podolska Cavalry Brigade 6th Uhlans Regiment Stanisławów green Z+36 hours Signal Corps Lieutenant Jerzy Olszewski Podolska Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Velkopolské jezdecké brigády 15. hulánský pluk Poznaň žlutá A+36 hod. poručík spoj. vojska Leonard Antoni Merkisz Velkopolská jezdecká brigáda Bauer, Piotr-Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Wielkopolska Cavalry Brigade 15th Uhlans Regiment Poznań yellow A+36 hours Signal Corps Lieutenant Leonard Antoni Merkisz Wielkopolska Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Pomořanské jezdecké brigády 16. hulánský pluk Bydhošť žlutá A+24 hod. poručík spoj. vojska Stefan Tyszka Pomořanská jezdecká brigáda Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Pomeranian Cavalry Brigade 16th Uhlans Regiment Bydgoszcz yellow A+24 hours Signal Corps Lieutenant Stefan Tyszka Pomeranian Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Novohradské jezdecké brigády 26. hulánský pluk Baranowicze zelená Z+36 hod. kapitán spoj. vojska Ryszard Aleksander Bajzert Novohradská jezdecká brigáda Jarząbkiewicz Jerzy-Łukomski Grzegorz: Nowogródzka Brygada Kawalerii 1920-1939, Poznań 2000
Nowogródzka Cavalry Brigade 26th Uhlans Regiment Baranowicze green Z+36 hours Signal Corps Captain Ryszard Aleksander Bajzert Nowogródzka Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Podleské jezdecké brigády 10. hulánský pluk Białystok žlutá A+36 hod. kapitán spoj. vojska Jan Antoni Jurewicz Podleská jezdecká brigáda Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Podlaska Cavalry Brigade 10th Uhlans Regiment Białystok yellow A+36 hours Signal Corps Captain Jan Antoni Jurewicz Podlaska Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Suvalské jezdecké brigády 2. hulánský pluk Suwałki modrá A+30 hod. poručík spoj. vojska Jan Piekut Suvalská jezdecká brigáda Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Suwalska Cavalry Brigade 2nd Uhlans Regiment Suwałki blue A+30 hours Signal Corps Lieutenant Jan Piekut Suwalska Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
12 3 1. švališerský pluk Varšava žlutá A+60 hod. ? 1. operační skupina jezdectva ? ?
12th 1st Light Horse Regiment Warsaw yellow A+60 hours ? 1st Cavalry Operational Group ? Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010
13 3 1. švališerský pluk Varšava žlutá A+60 hod. ? 2. operační skupina jezdectva ? ?
13th 1st Light Horse Regiment Warsaw yellow A+60 hours ? 2nd Cavalry Operational Group ? Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010


Jiné zdroje (źródła, sources:
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010


Poznámky:
1 - Každá z eskadron obdržela mobilizační číslo, ale to nebylo v poli prakticky používáno.
2 - K 01.09.1939 byl velitelem spojovacího vojska brigády. V některých zdrojích je rovněž uváděn jako velitel eskadrony.
3 - Eskadrona nebyla v mírové sestavě armády a proto při mobilizaci obdržela mobilizační číslo.Zdroje:
Źródła:
Sources:

www.szwadronlacznosci.pl
https://www.dws.org.pl/viewtopic.php?f=114&t=132500
Chamski, Zygmunt: Studium łączności w Kampanii Polskiej 1939 roku, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.9/C/1
Konstankiewicz, Andrzej-Kukawski, Lesław: Uzbrojenie kawalerii polskiej w latach 1918-1939 (jednostki dywizyjno-brygadowe) in: Studia i materiały do historii wojskowości, T.XL 2001, str. 227
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, str. 34
Tym, Juliusz S: Kawaleria w operacji i w walce, Fundacja Polonia Militaris a Omikron Sp. z o.o., Warszawa 2006, str. 404, 407
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-jezdecke-brigady-1939-1939-t194690#560520Verze : 1
MOD