Inkové (I.)

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 20.875

8. Pachacuti – Premeniteľ sveta

Víťazný Inka Cusi Yupanqui bol teraz zvolený inskými šľachticmi za nového inku. 1438 - Rok nástupu Pachacutiho na trón je okrem toho prvým prameňmi hodnoverne podloženým dátumom indiánskej histórie Južnej Ameriky. Pri korunovácii dostal meno Pachacuti – Premeniteľ sveta, čo presne vystihovalo ďalšie vládnutie inského panovníka. Ani jeden inka pred Pachacutim a ani jeden z jeho nástupcov nepremenil krajinu Synov Slnka a pomery v ríši podstatnejšie, ako tento výnimočný človek[20]. Po porážke Chankov sa Pachacuti rozhodol poraziť svojich doterajších priateľov Collov (Aymarov). Ich vládca Chuci Capac, sa však odmietol poddať inkovej ríši. Pachacututi nečakal a početné vojsko Inkov vtrhlo do krajiny Collov a po niekoľkých ťažkých bitkách dobylo metropolu ríše Chuciho Capaca – Hatoncollu[21]. Inkovia vo vojnách neustávali a Pachautiho brat Capac Yupanqui dobil najprv ríšu Chincov a potom Cajamarcu, pričom získal množstvo zlata a otvoril cestu k najbohatšej ríši vtedajšej Ameriky – ríši Chimu. Zatiaľ, čo príslušníci inkovej rodiny pokračovali v ceste výbojov – Pachacuti sa staral o skutočnú premenu inského sveta. Najprv premenil Cuzco, kde celé historické centrum, kde bývali príslušníci chudobnejších vrstiev nechal jednoducho zbúrať a zakázal, aby sa tu chudobní usádzali. Riečisko Huatanay prikázal zakryť kameňmi. Pre ľud dal spraviť sochu boha Slnka v chlapčenskej podobe a umiestnil ho pred Corichancu. Pre význačných členov ríše založil šľachtickú univerzitu a neďaleko v jej susedstve rozšíril a zrekonštruoval kláštor Panien Slnka[22]. Postavil už spomínanú pevnosť Sacsahuaman. Na verejné práce povolal do Cuzca cez 50 000 robotníkov. Zaujímal sa i o vedu a tak vybudoval slnečné observatórium Intihuatany. Dokonca upravil inský kalendár. Staral sa  o históriu a dal spísať dejiny Inkov – obrazovú knižnicu Puquinchanu. Veľmi podstatnú úlohu však hralo v Pachacutiho reformách náboženstvo. Náboženské predstavy pritom rozdelil pre obyčajných a vznešených ľudí. Ľud mal naďalej vyznávať hlavne Slnko. Pre vznešenejších ľudí pripravil Pachacuti akýsi náboženský koncil. Na tomto sneme zniesol tri námietky proti všemohúcnosti Intiho (Slnka)[23]. Navyše obnovil na sneme, ktorý sa konal v Corichane kult Con Ticci Viracochu[24].


[20] STINGL, M: Synovia slnka, s.107

Reklama

[21] tamtiež, s.121

[22] tamtiež

[23] tamtiež, s.126.

[24] tamtiež, 127

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více