Main Menu
User Menu
Reklama

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Úvod

Autor : 🕔15.12.2010 📕15.237
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Budovanie štátu (nation building) je komplexný proces, ktorý zahŕňa rôznorodé oblasti. Niektorí odborníci stotožňujú budovanie štátu s postkonfliktnou rekonštrukciou, niektorí ho považujú za súčasť postkonfliktnej rekonštrukcie. Vzhľadom k tomu, že budovaniu štátu v JV predchádzal ukončený konflikt, respektíve Indočínska vojna sa budovanie štátu v tejto práci chápe ako postkonfliktná rekonštrukcia, ktorá sa skladá zo štyroch hlavných pilierov. K týmto hlavným pilierom patrí zaistenie bezpečnosti, ekonomický a sociálny program, vytvorenie právneho systému a vytvorenie systému vládnutia.[1]

Pokusov o vybudovanie nového štátu bolo niekoľko, ale nie vždy boli úspešné. Príkladom neúspešného budovania štátu bol aj Južný Vietnam (JV). V JV sa Spojené štáty americké (USA) pokúšali po skončení Indočínskej vojny v roku 1954 vytvoriť demokratický štát. Ženevskými dohodami bol Vietnam dočasne rozdelený na dve časti, na južný Vietnam a komunistickú Vietnamskú demokratickú republiku (VDR). Americká angažovanosť pri budovaní štátu vychádzala z politiky zadržiavania komunizmu a z teórie domina. Podľa teórie domina by rozšírenie komunizmu do Indočíny viedlo k expanzii komunizmu do ďalších krajín v juhovýchodnej Ázii. Z americkej strany to bolo považované za rozširovanie územia ovládané Sovietskym zväzom. Strata by ohrozila bezpečnosť a stabilitu Európy a americké bezpečnostné záujmy. Cieľom USA bolo preto vybudovať štát v JV, ktorý by zabránil tejto komunistickej expanzii.[2]

Reklama

Cieľom mojej bakalárskej práce je snaha identifikovať faktory, ktoré sa podieľali na neúspechu budovania štátu v JV. Uvedomujem si, že budovanie štátu je zložitý proces. Faktory, ktoré ho ovplyvňovali pôsobili nielen priamo a nepriamo, ale aj zvnútra a zvonka. Preto je ťažké kvantitatívne vyhodnotiť ich podiel na neúspechu. Okrem toho mnohé faktory, ktoré negatívne ovplyvňovali tento proces nepôsobili izolovane, ale vzájomne sa ovplyvňovali. Príčiny neúspechu budovania štátu som sa pokúsila rozdeliť do niekoľkých hlavných rovín, do ktorých som zaradila americkú politiku v JV, Južný Vietnam a vonkajšie faktory ako VDR, ZSSR a Čína.

Prácu som rozdelila do štyroch kapitol. V prvej kapitole som sa venovala charakteristike programu budovania štátu v JV a úlohe USA v tomto procese. Americký program budovania štátu v JV spočíval vo finančnej, vojenskej, materiálnej a poradnej pomoci juhovietnamskej vláde. Tento program som vymedzila štyrmi piliermi – bezpečnosť, spravodlivosť a uzmierenie, sociálny a ekonomický program a vládnutie a politická účasť. Na programe budovania štátu sa podieľali okrem amerických ministerstiev aj nevládne agentúry. Do JV boli vyslaní americkí poradcovia z rôznych oblastí a neskôr boli nasadení do bojov americkí vojaci. S americkou pomocou bolo spustených niekoľko projektov a reforiem.

V druhej kapitole som sa zamerala na úlohu, ktorú zohrali USA pri neúspešnom pokuse vybudovať štát v JV. Chýb sa dopustila nielen americká vláda, ale aj ozbrojené sily a americkí poradcovia pôsobiaci v JV. Takisto spoločenské sily mimo štátneho aparátu ako napr. záujmové skupiny, média, verejná mienka, výskumné inštitúty a dobrovoľné organizácie vplývali svojím pôsobením na program budovania štátu v JV. Tieto faktory som sa pokúsila vymedziť na štyroch hladinách analýzy zahraničnej politiky – medzinárodný systém, štát, domáce vplyvy a jednotlivec.

V tretej kapitole som sa zaoberala podielom Južného Vietnamu na neúspechu vytvoriť fungujúci štát. Vietnam, ktorý bol predtým pod francúzskou koloniálnou správou,na začiatku budovania len málo zodpovedal západným predstavám o demokracii a vietnamská kultúra a tradície sa výrazne odlišovali od tých západných.[3] Okrem absencie predpokladov štátnosti a demokracie, kroky juhovietnamskej vlády boli ďalším faktorom podieľajúcim sa na neúspechu. Snahy o vybudovanie štátu boli výrazne narušované aj opozíciou v JV, predovšetkým v podobe povstalcov. Podľa spomínaných štyroch pilierov úspešného budovania štátu som sa pokúsila identifikovať príčiny na strane JV.

V štvrtej kapitole som sa zamerala na externé faktory, ktoré priamym alebo nepriamym spôsobom negatívne ovplyvnili priebeh budovania štátu v JV. K týmto faktorom patrili VDR, Sovietsky zväz a Čínska ľudová republika. VDR sa nikdy nevzdala cieľu zjednotiť celý Vietnam. Okrem poskytovania materiálnej pomoci juhovietnamským povstalcom, pristúpila VDR na vojenskú stratégiu získania JV. Zúčastnila sa bojov spolu s povstalcami, čím narúšala bezpečnostnú situáciu v JV a marila tak snahy vybudovať štát. Komunistické krajiny Sovietsky zväz a Čína podporovali VDR a tak nepriamo pôsobili na proces budovania štátu v JV.

Tieto negatívne faktory, interné aj externé výrazne sť ažovali všetky snahy o vybudovanie štátu. Osud programu vybudovania štátu v JV bol napokon spečatený, keď v roku 1975 vojská VDR dobyli Saigon a juhovietnamská vláda kapitulovala. O rok neskôr Južný Vietnam oficiálne zanikol.

Problematika budovania štátu v JV bola spracovávaná už počas priebehu budovania štátu a je spracovávaná dodnes mnohými odborníkmi. Pri spracovávaní tejto práce som čerpala zo zdrojov rôzneho charakteru, hlavne z kníh amerického spravodajcu v Ázii Shaplena a nemeckého profesora histórie Freya a zo zahraničných odborných časopisov z elektronických informačných zdrojov.

Poznámky

Reklama

[1] WAISOVÁ, Š.: Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, s. 100 - 101.

[2] NSC 124/2: United States Objectives and Courses of Action with Respect to Southeast Asia. Dostupné z http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon/doc13.htm.

[3] KISSINGER, H.: Umění diplomacie, s. 664 - 665.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔15.12.2010 📕15.237