Main Menu
User Menu
Reklama

Medaile vojenské zpravodajské služby

Medaila vojenskej spravodajskej služby

     
Název:
Name:
Medaile vojenské zpravodajské služby
Název v originále:
Original Name:
Medaila vojenskej spravodajskej služby
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.2012
Struktura:
Structure:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P.
slimo
výnos SEOPMVL-80-44/2007-OdL
www.epredpisy.sk
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenske-zpravodajske-sluzby-t40958#467251Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile vojenské zpravodajské služby - 1. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 1. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.2012
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P.
slimo
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenske-zpravodajske-sluzby-t40958#467254Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile vojenské zpravodajské služby - 2. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 2. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.2012
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P.
slimo
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenske-zpravodajske-sluzby-t40958#467253Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile vojenské zpravodajské služby - 3. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 3. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.2012
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P.
slimo
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenske-zpravodajske-sluzby-t40958#467252Verze : 0
MOD
Medaila vojenskej spravodajskej služby


§ 137 ods. 9 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky:


„(1) Na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov alebo majetku veľkého rozsahu alebo plnenia úloh podľa osobitných predpisov sa zriaďujú
a) vojenské medaily
9. Medaila vojenskej spravodajskej služby,


(2) Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 1 sa delia na stupne v závislosti od miery zásluh; možno ich udeliť aj vojakom cudzích ozbrojených síl.


(4) Vojenské medaily a čestné odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky.


(8) Medailu vojenského obranného spravodajstva udeľuje riaditeľ vojenského obranného spravodajstva a Medailu vojenskej spravodajskej služby udeľuje riaditeľ vojenskej spravodajskej služby.
(9) Určenie stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“


Výnos Ministerstva obrany SR z 28. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-16/2005 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a o podmienkach ich udeľovania:


§ 1 Stupne vojenských medailí:


(3) Vojenské medaily Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky, Pamätná
medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, Medaila vojenského obranného spravodajstva a Medaila vojenskej spravodajskej služby majú tri stupne, ktoré sú rozlíšené farbou stuhy a kovu.


§ 3 Podmienky udeľovania:
(8) Vojenskú medailu Medaila vojenskej spravodajskej služby možno udeliť profesionálnemu vojakovi za osobitné zásluhy o výstavbu a rozvoj vojenskej spravodajskej služby.
(9) Pri rozhodovaní o udelení príslušných stupňov vojenských medailí sa vychádza z miery zásluh profesionálneho vojaka. Vojenské medaily sa udeľujú spravidla od nižších stupňov k vyšším stupňom.
(10) Vojenské medaily sa udeľujú
a) pri významných výročiach, ktorými sú:
1. Deň vzniku Slovenskej republiky,
2. výročie Slovenského národného povstania,
3. Deň Ústavy Slovenskej republiky,
4. Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky,
5. Deň obetí Dukly,


b) pri významných výročiach zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky.


§ 5 Spoločné ustanovenia


(1) Vojenské medaily a vojenské odznaky sa udeľujú písomným vojenským rozkazom.


(2) Pri udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku sa zároveň odovzdá doklad
o udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku.


(3) Vojenské medaily a vojenské odznaky udelené in memoriam sa odovzdávajú pozostalým po profesionálnom vojakovi.


(4) Vojenskú medailu alebo vojenský odznak možno udeliť na základe návrhu alebo bez
návrhu; návrh môže podať aj štatutárny orgán občianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky príslušnému vedúcemu služobného úradu oprávnenému udeliť vojenskú medailu alebo vojenský odznak.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenske-zpravodajske-sluzby-t40958#157761Verze : 0
Medaila Vojenskej spravodajskej služby:


Medaila bola zriadená na základe informačnej správy č.5480 z 8.10.1999 a zákona č.370/1997 Z.z. Medailu udeľuje riaditeľ spravodajskej služby.


Medaila má tvar kruhu, po obvode ktorého je umiestnený veniec lipových listov pospájaných šiestimi lipovými štvorkevetovými súkvetiami. V strede vyznamenania je kruhový výrez, do ktorého je na krúžku zavesený štátny znak. V spodnej časti je meč, na ktorom je latinský text "Consilio et ferro" s prekríženým zapečateným zvitkom.


Pamätná medaila má tri stupne.
I. stupeň - zlattistá,
II. stupeň - striebristá,
III. stupeň - bronzová,


Výška vyznamenania je 50 mm a šírka 46 mm.


Stuha je modrá, má šírku 38 mm a sú na nej červené prúžky podľa stupňa medaily.


Na stužke je v strede miniaturka vyznamenania. Stužka je široká 38 mm a vysoká 12 mm.


Autor medaile je Jozef Čonka.


Zdroj:
- archív autora,
Medaile vojenské zpravodajské služby - Medaila Vojenskej spravodajskej služby, 3.stupeň

Medaila Vojenskej spravodajskej služby, 3.stupeň
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenske-zpravodajske-sluzby-t40958#291471Verze : 0
Medaila Vojenskej spravodajskej služby:


Schválená podoba platná od 01.01.2009.
Zdroj:
- Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2008 č. SEOPMVL-92-172/2008-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných ná-ležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov,
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenske-zpravodajske-sluzby-t40958#293214Verze : 0
Název
Name
Medaile vojenské zpravodajské služby - 1. stupeň
Medal of the Military Intelligence - 1st Class
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 1. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2007 Leitner, Vendelín
DD.MM.2008 Butko, František
DD.MM.2008 Áč, Marián
DD.MM.2009 Babiak, Martin
DD.MM.2011 Gajdoš, Peter
DD.MM.2012 Ďurkech, Boris
DD.MM.RRRR Balciar, Ján
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenske-zpravodajske-sluzby-t40958#471684Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile vojenské zpravodajské služby - 2. stupeň
Medal of the Military Intelligence - 2nd Class
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 2. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2004 Žídek, Rudolf
DD.MM.2008 Butko, František
DD.MM.2008 Viktorín, Jozef
DD.MM.2010 Petrenec, Stanislav
DD.MM.2012 Maslík, Pavol
DD.MM.RRRR Kovács, Štefan
Celkem : 6
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenske-zpravodajske-sluzby-t40958#471685Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile vojenské zpravodajské služby - 3. stupeň
Medal of the Military Intelligence - 3rd Class
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 3. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2007 Butko, František
DD.MM.2009 Petrenec, Stanislav
DD.MM.2009 Viktorín, Jozef
DD.MM.2009 Ďurkech, Boris
DD.MM.RRRR Hamár, Jaroslav
DD.MM.RRRR Parimucha, Ján
Celkem : 6
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenske-zpravodajske-sluzby-t40958#471686Verze : 0
MOD

Medaila Vojenskej spravodajskej službykompletní sada i se stužkami
zdroj : aktualne.atlas.sk
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenske-zpravodajske-sluzby-t40958#493618Verze : 0