Main Menu
User Menu

Pribinův kříž [1994]

Pribina's Cross

Pribinov kríž

     
Název:
Name:
Pribinův kříž
Název v originále:
Original Name:
Pribinov kríž
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
I. trieda
II. trieda
III. trieda
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon 37/1994 Z.z.
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#463906Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pribinův kříž I. třídy
Název v originále:
Original Name:
Pribinov kríž I. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kríž razený zo striebra, pozlátený s prievlečnou stuhou a stužka
Klenot:
Badge:
Kríž je rupertského typu, má priemer 41 mm. Na lícnej strane kríža je uprostred červený smaltovaný medailón s plastickým strieborným reliéfom kniežaťa Pribinu. Pod medailónom je kolmo vztýčený meč. Medzi ramenami kríža sú ozdobné prvky vo forme staroslovanských šperkov. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis PRIBINA, v dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare obráteného vešiačika. Závesom sa kríž upína na prievlečnú stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrna strieborná, pozlátená korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon 37/1994 Z.z.
www.wikipwdia.org
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#463907Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pribinův kříž II. třídy
Název v originále:
Original Name:
Pribinov kríž II. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kríž razený zo striebra s prievlečnou stuhou a stužka
Klenot:
Badge:
Kríž má priemer 41 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž I. triedy.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrna strieborná korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon 37/1994 Z.z.
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#463908Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pribinův kříž III. třídy
Název v originále:
Original Name:
Pribinov kríž III. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kríž razený z bronzu s prievlečnou stuhou a radová stužka
Klenot:
Badge:
Kríž má priemer 41 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž II. triedy.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrna bronzová korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon 37/1994 Z.z.
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#463909Verze : 0
MOD
Pribinov kríž (SVK)
Ako pomoc pri popise si vezmem zákon, ktorým bol ustanovený a najviac vystihuje jeho podstatu.
Citácia zo zákona
37/1994 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 2. februára 1994 o štátnych vyznamenaniach Zmena: 151/1997 Z.z.
§ 7
(1) Pribinov kríž sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa významne zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj republiky.
(2) Pribinov kríž má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa kríž zapožičiava.
(3) Vyznamenanie sa zapožičiava pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky.

PRÍLOHA 5
PRIBINOV KRÍŽ
Čl. I
1. Insígnie I. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra, pozlátený s prievlečnou stuhou a stužka (pozri ich zobrazenie).
2. Kríž je rupertského typu, má priemer 41 mm. Na lícnej strane kríža je uprostred červený smaltovaný medailón s plastickým strieborným reliéfom kniežaťa Pribinu. Pod medailónom je kolmo vztýčený meč. Medzi ramenami kríža sú ozdobné prvky vo forme staroslovanských šperkov. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis PRIBINA, v dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare obráteného vešiačika. Závesom sa kríž upína na prievlečnú stuhu.
3. Prievlečná stuha je hodvábna, 40 mm široká, purpurovej farby v strede s miniatúrnou korunkou razenou zo striebra, ktorá je pozlátená.
4. Stužka je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrna strieborná, pozlátená korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.

Čl. II
1. Insígnie II. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra s prievlečnou stuhou a stužka (pozri ich zobrazenie).
2. Kríž má priemer 41 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž I. triedy.
3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri I. triede, ale v strede s miniatúrnou striebornou korunkou.
4. Stužka je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrna strieborná korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.

Čl.III
1. Insígnie III. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený z bronzu s prievlečnou stuhou a radová stužka (pozri ich zobrazenie).
2. Kríž má priemer 41 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž II. triedy.
3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri II. triede, ale uprostred s miniatúrnou bronzovou korunkou.
4. Stužka je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrna bronzová korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#107571Verze : 2
Dňom 01.01.2009 nadobudol platnosť Zákon č. 522/2008 Z.z. zo 6. novembra 2008 o vyznamenaniach Slovenskej republiky.

Tento zákon nahrádza:
Zákon č. 37/1994 Z.z. z 2. februára 1994 o štátnych vyznamenaniach v znení neskorších predpisov

Štátne vyznamenania sú:
e) Pribinov kríž.
Pribinov kríž sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj alebo kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.
Pribinov kríž má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda.
Vyznamenanému sa odovzdáva spolu s vyznamenaním aj listina o udelení vyznamenania.
Ak sa udeľuje vyznamenanie in memoriam, odovzdá sa spolu s listinou o jeho udelení pozostalému manželovi, prípadne inej blízkej osobe. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.
Vyznamenanie udelené prezidentom môže odovzdať v jeho mene osoba písomne poverená prezidentom.
Vyznamenanie je oprávnený nosiť len vyznamenaný.

1. Insígnie I. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra, pozlátený s prievlečnou stuhou, stužka a rozeta.
2. Kríž je rupertského typu, má priemer 41 mm. Na lícnej strane kríža je uprostred červený smaltovaný medailón s plastickým strieborným reliéfom kniežaťa Pribinu. Pod medailónom je kolmo vztýčený meč. Medzi ramenami kríža sú ozdobné prvky vo forme staroslovanských šperkov. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis PRIBINA, v dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare obráteného vešiačika. Závesom sa kríž upína na prievlečnú stuhu.
3. Prievlečná stuha je hodvábna, 40 mm široká, purpurovej farby v strede s miniatúrnou korunkou razenou zo striebra, ktorá je pozlátená.
4. Stužka je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrna strieborná pozlátená korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, purpurovej farby. V strede rozety je miniatúrna strieborná pozlátená korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.

1. Insígnie II. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra s prievlečnou stuhou, stužka a rozeta.
2. Kríž má priemer 41 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž I. triedy.
3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri I. triede, ale v strede s miniatúrnou striebornou korunkou.
4. Stužka je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrna strieborná korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, purpurovej farby. V strede rozety je miniatúrna strieborná korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.

1. Insígnie III. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený z bronzu s prievlečnou stuhou, stužka a rozeta.
2. Kríž má priemer 41 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž II. triedy.
3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri II. triede, ale v strede s miniatúrnou bronzovou korunkou.
4. Stužka je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrna bronzová korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, purpurovej farby. V strede rozety je miniatúrna bronzová korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.

Stužka sa nosí na ľavej strane vojenskej rovnošaty alebo inej rovnošaty, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie kríža. Rozeta sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie kríža; ak má občiansky odev chlopňu, nosí sa v gombíkovej dierke ľavej chlopne.
Príloha č. 6 k zákonu č. 522/2008 Z. z.

Zdroj:
- Zákon č. 522/2008 Z.z. zo 6. novembra 2008 o vyznamenaniach Slovenskej republiky,
- archív autora,

upravil 07.01.2009 slimo
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#292425Verze : 1
Pribinov kríž, I. trieda
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#137367Verze : 0
MOD
Pribinov kríž, II. trieda
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#140183Verze : 0
MOD
Pribinov kríž, III. trieda
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#140184Verze : 0
MOD
Nositelia Pribinovho kríža, III. trieda (stav 1. 4. 2006)


Dátum udelenia - meno


01. 01. 2006 - PhDr. Milena Cesnaková – Michalcová, CSc., teatrologička
01. 01. 2006 - Matyás Dráfi. Divadelník
01. 01. 2006 - Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc., historik
01. 01. 2005 - Dana Šamíková, náhradná matka detí z detského domova
01. 01. 2005 - Prof. RNDr. Ivan Kraus, vedec v oblasti geológie
01. 01. 2005 - Ing. Jozef Kučerák, CSc., ekonóm
01. 01. 2005 - Prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc., matematik
01. 01. 2005 - Maximilián Remeň, kinematograf
01. 01. 2005 - Prof. Ing. Arch. Štefan Šlachta, Phd. architekt
01. 01. 2005 - Prof. Stanislav Szomolányi, kameraman
01. 01. 2005 - Prof. Jozef Heriban, teológ
01. 01. 2004 - László Dobos, literát
01. 01. 2004 - Ing. Peter Čertík, banský odborník
01. 01. 2004 - Ing. Ctibor Greguš,DrSc. lesnícky odborník
01. 01. 2004 - PhDr. Jozef Kočiš, CSc. historiograf
01. 01. 2004 - Prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, kulturológ
01. 01. 2004 - Helena Woleková, Phd., manažérka
01. 01. 2004 - Vladimír Bajan, manažér
01. 01. 2003 - Viera Krakovská, manažérka
01. 01. 2003 - Ivan Sýkora, aktivista zdravotne postihnutých
01. 01. 2003 - Mária Orgonášová, aktivistka zdravotne postihnutých
01. 01. 2003 - Banislav Mamojka, aktivista zrakovo postihnutých
01. 01. 2003 - Mária Ďuríčková-Masaryková, spisovateľka
01. 01. 2003 - Štefan Bošnák, manažér
01. 01. 2003 - Elemír Rákoš, odborník v oblasti archívnictva
03. 01. 2002 - Ladislav Švihel, gen. riaditeľ výstavníctva Agrokomplex
03. 01. 2002 - Mgr. Jozef Sitko, zakladateľ nadácie Slovak Gold
03. 01. 2002 - Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc., historik
03. 01. 2002 - Viliam Franko, organizátor dobrovoľníctva
03. 01. 2001 - Miroslav Belanský, za 33 r. v rezorte poľnohospodárstva
03. 01. 2000 - Štefan Paulíny, perzekuovaný v Jáchym. baniach
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#152785Verze : 0
MOD
Nositelia Pribinovho kríža, II. trieda (stav k 1. 4.2006)


Dátum udelenia - meno


01. 01. 2006 - Prof. MUDr. Ivan Šimkovic, DrSc., kardiochirurg
01. 01. 2006 - Adela Gáborová, herečka
01. 01. 2006 - Prof. MUDr. Emil Matejíček, DrSc., Dr.h.c., chirurg
01. 01. 2006 - Prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc., hydrológ
01. 01. 2006 - Stanislav Štepka, spisovateľ, divadelník
01. 01. 2006 - Prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., Dr.h.c., vedec
01. 01. 2005 - Ing. Marián Šmacho, poľnohospodársky manažér
01. 01. 2005 - Marián Labuda, herec
01. 01. 2005 - Milan Lasica, herec
01. 01. 2005 - Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, archeologička
01. 01. 2005 - RNDr. Richard Kvetňanský, endokrinológ
01. 01. 2004 - Juraj Bača, športovec
01. 01. 2004 - Michal Riszdorfer, športovec
01. 01. 2004 - Richard Riszdorfer, športovec
01. 01. 2004 - Ondrej Šeševička, manažér
01. 01. 2003 - Erik Vlček, športovec
01. 01. 2003 - Radovan Kaufman, paralympionik
01. 01. 2003 - Jozef Golonka, športovec
01. 01. 2003 - Osvald Záhradník, dramatik
01. 01. 2003 - Gabriel Zelenay, reportér, publicista
01. 01. 2003 - Štefan Rosina, manažér
01. 01. 2003 - Viera Strnisková, herečka
01. 01. 2003 - Karol Machata, herec
01. 01. 2003 - Ľubomír Feldek, spisovateľ
01. 01. 2003 - Juraj Jakubisko, režisér
01. 01. 2003 - Ladislav Ballek, spisovateľ
01. 01. 2003 - Géza Erdélyi, cirkevný hodnostár
01. 01. 2003 - Ján Hirka, cirkevný hodnostár
01. 01. 2003 - Jeho Blaženosť Nikolaj, cirkevný hodnostár
01. 01. 2003 - Stanislav Dančiak, herec
01. 01. 2003 - Kveta Stražanová, herečka
01. 01. 2003 - Dušan Kováč, historik
03. 01. 2002 - Prof. Ing. Juraj Stern, PhD., vysokoškolský pedagóg
03. 01. 2002 - JUDr. Bohumil Repík, CSc., odborník na európske právo
03. 01. 2002 - Ing. Jozef Pittner, ekonóm
03. 01. 2002 - Anna Ferenczy, herečka, spisovateľka
03. 01. 2001 - Milan Kručay, za dlhoročné pôsobenie v SČK
03. 01. 2001 - Viktor Bauer, za objav vo farmakológii
03. 01. 2001 - Pavol Traubner, dekan LF UK
03. 01. 2001 - Michal Sýkora, predseda ZMOS
03. 01. 2000 - Jozef Uhrík, ekon. námestník VW
03. 01. 2000 - Lajos Turczel, literárny historik
03. 01. 2000 - Alojz Habovštiak, archeológ
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#152786Verze : 0
MOD
Nositelia Pribinovho kríža, I. trieda (stav k 1. 4. 2006)


Dátum udelenia - meno


01. 01. 2006 - Prof. JUDr. Karol Plank, DrSc., právnik, I.m
01. 01. 2006 - MUDr. Eva Siracká, lekárka
01. 01. 2006 - Leopold Haverl, herec
01. 01. 2006 - Svetoslav Veigl, kňaz, básnik
01. 01. 2005 - Anton Habovštiak, spisovateľ. I.m.
01. 01. 2005 - Pavol Haspra, režisér. I.m.
01. 01. 2005 - Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. vedec
01. 01. 2005 - MUDr. Anton Neuwirth, diplomat, I.m.
01. 01. 2004 - Prof. MUDr. František Klein, lekár, I.m
01. 01. 2004 - Prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., romanista
01. 01. 2004 - Prof. Dušan Hanák, režisér
01. 01. 2004 - Ernest Zmeták, výtvarník
01. 01. 2003 - Ignác Bizmayer, umelecký keramikár
01. 01. 2003 - Martin Martinček, umelecký fotograf
01. 01. 2003 - Karol Virsík, vedec v oblasti medicíny
01. 01. 2003 - Július Filo, cirkevný hodnostár
01. 01. 2003 - František Tondra, cirkevný hodnostár
01. 01. 2003 - Lajos Grendel, spisovateľ
03. 01. 2002 - Dr. Ing. Peter Zaťko, ekonóm
03. 01. 2002 - PhDr. Viliam Turčány, CSc., literárny vedec, prekladateľ
03. 01. 2002 - Július Satinský, herec
03. 01. 2002 - Prof. Ing. Ján Plesník, DrSc., vedec
03. 01. 2002 - Prof. JUDr. Jozef August Mikuš, historik, spisovateľ
03. 01. 2002 - Albert Marenčin, spisovateľ, publicista, výtvarník
03. 01. 2002 - Prof. PhDr. Bohuslav Chropovský, DrSc., archeológ
03. 01. 2001 - Jozef Stank, minister obrany SR
03. 01. 2001 - Imrich Karvaš, prvý guv. Slov. národnej banky, I. m.
03. 01. 2001 - Viktor Trstenský, Mons., kňaz
03. 01. 2001 - Ján Horecký, jazykovedec
03. 01. 2001 - Hana Zelinová, spisovateľka
03. 01. 2001 - Vojtech Zamarovský, spisovateľ
03. 01. 2000 - Pavel Peter Gojdič, biskup, I. m.
03. 01. 2000 - Milan Šimečka, za odboj, I. m.
03. 01. 2000 - Alexander Dubček politik, I. m.
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#152787Verze : 0
MOD
Prikladám reverz hviezdy Pribinovho kríža.
Pribinův kříž [1994] - web.army.sk

web.army.sk
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#165827Verze : 0
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil dňa 1. 1. 2007 štátne vyznamenania:

Pribinov kríž I. triedy:
Vladimír Haviar – in memoriam – za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kardiológie.
Jozef Jablonický za významné zásluhy v oblasti histórie
Dušan Jurkovič – in memoriam – za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti architektúry
Štefan Nosáľ za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
Ľudovít Rajter - in memoriam - za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.
Alexander Ruttkay za významné zásluhy v oblasti archeológie
František Štein za významné zásluhy o hospodársky rozvoj v oblasti vodného hospodárstva
Martin Ťapák za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
Štefan Hoza – in memoriam – za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
Stanislav Šmatlák za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry

Pribinov kríž II. triedy:
Andrej Mojžiš za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
Eugen Rónay za významné zásluhy v oblasti lesného hospodárstva

Pribinov kríž III. triedy:
Anna Prociková za významné zásluhy v oblasti encyklopedickej tvorby
Jozef Šimončič za významné zásluhy v oblasti archívnictva a histórie

Zdroj: www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#197524Verze : 1
Prezident SR Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenania Pribinov kríž I. triedy:

Vladimír Dzurilla, I. m. športovec dňa 01. 01. 2008
Anton Spiesz, I. m. historik dňa 01. 01. 2008
Juraj Šteňo, neurochirurg dňa 01. 01. 2008

Zdroj:
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#240840Verze : 1
Prezident SR Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenania Pribinov kríž II. triedy:

Ladislav Burlas, muzikológ dňa 01. 01. 2008
Anton Droppa, speleológ, geograf dňa 01. 01. 2008
Pavol Dubinský, vedec dňa 01. 01. 2008
Pavel Dvořák, historik, spisovateľ dňa 01. 01. 2008
Richard Frimmel, manažér v oblasti územnej samosprávy dňa 01. 01. 2008
Nina Holá, organizátorka slovenských spolkov v Amerike dňa 01. 01. 2008
Štefan Kassay, manažér dňa 01. 01. 2008
Milan Majtán, jazykovedec dňa 01. 01. 2008
Ondrej Malachovský, operný spevák dňa 01. 01. 2008
Dušan Roll, kulturológ dňa 01. 01. 2008
Anton Miroslav Šašinka, vedec, pediater dňa 01. 01. 2008
Božidara Turzonovová, herečka dňa 01. 01. 2008

Zdroj:
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#240841Verze : 2
Prezident SR Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenania Pribinov kríž III. triedy:

Viliam Ján Gruska, folklorista dňa 01. 01. 2008
Michal Šmajda, etnograf, folklorista dňa 01. 01. 2008

Zdroj:
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#240842Verze : 1
Udelenie Pribinovho kríža 03.01.2011:

Pribinov kríž II. trieda
Ing. Juraj Cvečko

Zdroj: www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#384047Verze : 1
MOD
03.01.2012 udelil prezident SR:

Pribinov kríž II .triedy:
- Jozef Adamovič, herec, pedagóg - za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
- Karol Pieta, archeológ - za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, osobitne v oblasti historických vied a archeológie
- Gustáv Valach, herec, in memoriam - za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky

Pribinov kríž I. triedy:
- Jozef Buday, vedecký pracovník v oblasti elektrotechniky
- za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky, osobitne za zásluhy o zvyšovanie konkurenčnej schopnosti priemyslu Slovenskej republiky v oblasti elektrotechniky

02.01.2020 udelila prezidentka SR Zuzana Čaputová

Pribinov kríž III. triedy:
- Mária Šustrová, doktorka venujúca sa Downovmu syndrómu

Pribinov kríž II. triedy:
- Klára Kubičková, historička architektúry
- Zora Bútorová, sociologička

Pribinov kríž I. triedy:
- Rudolf Urc, umelec v oblasti filmového umenia
- Igor Luther, kameraman


Zdroj: www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#421108Verze : 2
MOD
Název
Name
Pribinův kříž I. třídy
Pribina's Cross 1st class
Pribinov kríž I. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
02.03.1993 Kováč, Michal
15.06.1999 Schuster, Rudolf
03.01.2000 Dubček, Alexander
03.01.2002 Zaťko, Peter
15.06.2004 Gašparovič, Ivan
15.07.2014 Kiska, Andrej
08.01.2019 Žbirka, Miroslav
15.06.2019 Čaputová, Zuzana
01.01.2023 Kováč, Michal
Celkem : 9
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#633973Verze : 0
MOD
Název
Name
Pribinův kříž II. třídy
Pribina's Cross 2nd class
Pribinov kríž II. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.01.2008 Droppa, Anton
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#633974Verze : 0
MOD
Název
Name
Pribinův kříž III. třídy
Pribina's Cross 3rd class
Pribinov kríž III. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pribinuv-kriz-1994-t29922#633975Verze : 0
MOD