Main Menu
User Menu

Základní letec

Basic Airman

Basic Airman

Česky: Základní letec
English: Basic Airman
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Letec
Link to the Dictionary Entry Airman
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Zakladni-letec-t241057#666827Verze : 1
MOD