Main Menu
User Menu

Vrchní poddůstojnický pradce náčelníka Úřadu národní gardy

Senior Enlisted Advisor to the Chief of the National Guard Bureau

Senior Enlisted Advisor to the Chief of the National Guard Bureau

Česky: Vrchní poddůstojnický pradce náčelníka Úřadu národní gardy
English: Senior Enlisted Advisor to the Chief of the National Guard Bureau
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Seržant
Link to the Dictionary Entry Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vrchni-poddustojnicky-pradce-nacelnika-Uradu-narodni-gardy-t241045#666815Verze : 1
MOD