Main Menu
User Menu

Vedoucí důstojnický zástupce

Chief Warrant Officer

Chief Warrant Officer

Česky: Vedoucí důstojnický zástupce
English: Chief Warrant Officer
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Důstojnický zástupce
Link to the Dictionary Entry Warrant Officer
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vedouci-dustojnicky-zastupce-t241285#667530Verze : 1
MOD