Main Menu
User Menu

Letový důstojník

Flight Officer

Flight Officer

Česky: Letový důstojník
English: Flight Officer
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Důstojnický zástupce
Link to the Dictionary Entry Warrant Officer
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Letovy-dustojnik-t241420#667905Verze : 1
MOD