Cechy v Milevsku: Seznam literatury, pramenů a příloh

Autor: Lenka Buzková 🕔︎︎ 👁︎ 14.058

Seznam použitých pramenů a literatury

Prameny:
SOkA Písek, fond Cech hrnčířů Milevsko (1645-1870)-1912.
SOkA Písek, fond Cech kovářů, kolářů, bednářů, sklenářů, truhlářů a zámečníků
Milevsko [1630]-1859(1901)
SOkA Písek, fond Cech krejčích Milevsko (1689 – 1859) – 1873
SOkA Písek, fond Cech pekařů a perníkářů Milevsko 1559-1859
SOkA Písek, fond Cech řezníků Milevsko 1709-1859(1862)
SOkA Písek, fond Cech ševců Milevsko (1560) 1689-1835
SOkA Písek, fond Cech tkalců Milevsko [1630]-1859(1901)
SOkA Písek, fond Cech truhlářů Milevsko (1701-1859)-1862
Milevské muzeum, muzejní expozice
Literatura:
(bž). Rušný býval život v cechu. Zájmy milevského kraje. 1. 6. 1939, č. 6, s. 2.
(fk). Dobytčí váha. Zpravodaj. 15. 9. 1900, roč. 15, č. 9, s. 70.
(fk). Výroční trhy dobytčí v Milevsku. Zpravodaj. 15. 1. 1901, roč. 16, č. 1, s. 2. JANÁČEK, Josef. Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu. Praha: SPN, 1963, 288 s.
JANÁČEK, Josef. Řemeslná výroba v českých městech v 16. století. Praha: Československá akademie věd, 1961, 269 s.
JANOTKA, Miroslav – LINHART, Karel. Řemesla našich předků. Praha: Svoboda, 1987, 208 s.
JANOTKA, Miroslav – LINHART, Karel. Zapomenutá řemesla. Praha: Svoboda, 1984, 192 s.
KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, 3. díl. Praha: Nakladatelství Libri, 1998, 952 s.
MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích I. Praha: Academia, 1992, 342 s.
PÁTKOVÁ, Hana. Bratrstvie ke cti Božie. Praha: KLP, 2000, 216 s.
PEŠTA, Jiří. Když se v Milevsku vařilo pivo. Milevsko: Milevské muzeum, 2008, 257 s.
PETRÁŇ, Josef – PETRÁŇOVÁ, Lydia. Dějiny hmotné kultury II. Praha: Karolinum, 1997, 1003 s.
PILNÝ, Jaromír. Hrnčířství v Milevsku. Příspěvek k dějinám hrnčířského cechu. Praha: nákladem spisovatelovým, 1939, 55 s.
PILNÝ, Jaromír. Z dějin tkalcovství v Milevsku. In Ročenka na rok 1938. Milevsko: Městská spořitelna v Milevsku, 1938. s. 52-55.
SEDLÁKOVÁ, Marcela. Okresní archiv v Milevsku. Průvodce po fondech a sbírkách. Milevsko: Okresní národní výbor, 1958, s.
SEMERÁK, Gustav – BOHMANN, Karel. Umělecké kovářství a zámečnictví. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1977, s.
STANĚK, Josef. Ukrojte si u nás. Praha: Práce, 1989, 283 s.
WEYRAUCH, Erwin A. Dějiny kláštera, města a panství Milevska sepsané léta 1841. Milevsko: Agentura Porthos, 1997, 87 s.
WINTER, Zikmund. Dějiny řemesel a obchodu v Čechách ve 14. a 15. století. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1906. 976 s. WINTER, Zikmund. Zlatá doba měst českých. Praha: Odeon, 1991, 267 s.
Internetové zdroje:
Chléb v proměnách staletí. Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR. [online].
Dostupné z www: http://www.svazpekaru.cz/index.php/akce/svetovy-den-chleba-
2010/103-chleb-v-promenach-staleti;. [cit. 2010-11-1].
Pekařská. Dlugoš Jan. [online]. Dostupné z www: http://www.staraopava.cz/pekarska.html;. [cit. 2011-01-20].
Ševci ve Vyšším Brodě v 17. století. Schusser František. [online]. Dostupné z www: http://www.ckrumlov.info/docs/cz/region_histor_sevvb.xml;. [cit. 2010-12-13].
Obuvnictví. [online]. Dostupné z www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Obuvnictv%C3%AD;. [cit. 2011-02-05].
Ševcovské řemeslo vymírá. Minaříková Hana. [online]. Dostupné z www: http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/sevcovske-remeslo-vymira.html;. [cit. 2010-11-24].
Historie obuvnictví. Vavřenová Olga. [online]. Dostupné z www: http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?article_id=2094;. [cit. 2010-12-06].
Kolářství – žebřiňáky, formanské vozy, loukoťová kola. Keliwood s.r.o. [online]. Dostupné z www: http://www.srubyservis.cz/aktuality-kolarstvi---zebrinaky-- formanske-vozy--loukotova-kola;. [cit. 2010-12-10].
Dějiny řemesla bednářského. Petr Bláha. [online]. Dostupné z www: http://www.soudky-korbele.cz/;. [cit. 2010-12-06].
Dějiny bednářství. Jaroslav Beránek. [online]. Dostupné z www: http://www.dubovesoudky.cz/news/dejiny-bednarstvi/;. [cit. 2010-12-03].

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více