Main Menu
User Menu

Brigadýr

Brigadier

Brigadier

Česky: Brigadýr
English: Brigadier
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Brigadýr
Link to the Dictionary Entry Brigadier
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Brigadyr-t164762#668076Verze : 0
MOD