Main Menu
User Menu
Reklama

Vybrané trendy globální bezpečnosti

Autor : 🕔13.12.2011 📕13.982
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Seznam použité literatury

Knižní zdroje

BALABÁN, M.; RAŠEK, A. Nezápadní aktéři světové bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1721-3.

BALABÁN, M. Prognóza politického, ekonomického a bezpečnostního vývoje ve světě v horizontu let 2020-2025. In BALABÁN, M.; STEJSKAL, L. Kapitoly o bezpečnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 483 s.
ISBN 978-80-246-1863-0.

DUBSKÝ, Z. Mezinárodní bezpečnost. In DRULÁKOVÁ, R. a kol. Mezinárodní vztahy I. Úvod do studia. Praha, Oeconomica 2008. ISBN 978-80-245-1449-9.

DUBSKÝ, Z. Prolínání vnitřní a vnější bezpečnosti v euroatlantickém prostoru. In Bezpečnosť krajín V-4 v rozšírenom priestore NATO, sborník z konference. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici. Skalica, 2008. ISBN 978-80-969700-5-6.

EICHLER, J. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha: Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2006. ISBN 80-7278-326-2.

EICHLER, J. Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní rizika. In BALABÁN, M.; DUCHEK, J.; STEJSKAL, L. Kapitoly o bezpečnosti. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2007. s. 33-45. ISBN 978-80-246-1440-3.

EICHLER, J. Terorismus a války na počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1317-8.

EICHLER, J. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-540-0.

EICHLER, J. Terorismus a války v době globalizace. Praha: Karolinum, 2010. 2., dopl. vyd. ISBN 978-80-246-1790-9.

HOUGH, P. Understanding global security. London: Routledge, 2008, 2nd ed. 293 s. ISBN 978-0-415-42142-3.

KREJČÍ, O. Válka. Praha: Professional Publishing, 2010. 169 s.
ISBN 978-80-7431-029-4.

TANGREDI, Sam J. Futures of war: toward a consensus view of the future security environment 2010-2035. Newport: Alidade, 2008. 273 s. ISBN 978-1-4363-1024-6.

STEJSKAL, L.; BALABÁN, M. Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. ISBN 978-80-87041-17-8.

WAISOVÁ, Š. Bezpečnost: Vývoj a proměny konceptu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 159 s. ISBN 80-86898-21-0.

ZEMAN, P. Česká bezpečnostní terminologie: Výklad základních pojmů. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita v Brně, 2002. 186 s.

Články v odborných časopisech

FÜRST, R. Čínská vojenská hrozba. Mezinárodní vztahy, 2001, roč. 36, č. 1,
s. 76-91.

STEJSKAL, L. Bezpečnost jako dimenze udržitelnosti a kvality života v české perspektivě: Úvahy pro rok 2008. [online]. Vojenské rozhledy 1/2008, XVII., [cit. 2011-02-21]. ISSN 1210-3292. Dostupný z WWW: .

STŘEDA, L., ŠTANGL, M. Jaderné odzbrojení – aktuální problém 21. století. Mezinárodní vztahy, 2001, roč. 36, č. 2, s. 5-32.

STŘÍTECKÝ, V. Vize a trendy v oblasti proliferace jaderného materiálu. Mezinárodní politika, 2010, č. 11, s. 10-11.

TRÁVNÍČKOVÁ, Z. et al. Arktická politika Evropské unie v mezinárodním kontextu [online]. Současná Evropa 01/2010 [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: http://ces.vse.cz/?page_id=1261.

Internetové zdroje

ALBERTS, David S. et al. Network centric warfare: developing and leveraging information superiority. [online] DoD C4ISR Cooperative Research Program 2000. 2nd Edition (Revised). [cit. 2011-04-08] Dostupný z WWW: http://www.dodccrp.org/files/Alberts_NCW.pdf.

APPATHURAI , James. NATO [online]. 2003, 17. 3. 2009 [cit. 2011-04-08]. NATO Review. Dostupný z WWW: .

BALABÁN, M. Tvorba a realizace bezpečnostní politiky - historická reflexe a současné výzvy. In Bezpečnostní politika České republiky - výzvy a problémy.Sborník statí ke konferenci „15 let vývoje bezpečnostní politiky a armády v Československu a České republice“. Ministerstvo obrany ČR – AVIS, Praha, 2004. Dostupný z WWW: http://www.ceses.cuni.cz/CESES-73-version1-sbornik_bpcr_vyzvyaproblemy.pdf.

BALABÁN, M. Prognóza geopolitického vývoje světa v horizontu roku 2020. Pražské sociálně vědní studie: Veřejná politika a prognostika PPF-020, 2006. ISSN 1801-5999.

Bezpečná Evropa v lepším světě. Evropská bezpečnostní strategie. [online] Brusel, 2003. Dostupný z WWW: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIICS.pdf.

Budget of the U.S. Government, Fiscal year 2012 [online]. Office of Management and Budget. [cit. 2011-04-08] Dostupný z WWW: http://www.whitehouse.gov
sites/default/files/omb/budget/fy2012/assets/budget.pdf.

Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle [on-line]. U.S. Geological Survey 2008 [cit. 2011-04-01] Dostupný z WWW: http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf.

China Eyes Arctic. Siku news [online]. 7. 5. 2010 [cit. 2010-04-01]. Dostupný z WWW: .

Global Trends 2025: A Transformed World. [on-line] The National Intelligence Council’s 2025 Project (2008), 99 s. Dostupný z WWW: ttp://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf.

HAVRÁNKOVÁ, A. Čína se nevzdá svého jaderného programu. Zpravy.rozhlas.cz. [on-line] © 2010 Český rozhlas. 26. 3. 2011 [cit. 2011-04-30] Dostupný z WWW: http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/870146.

Mapping the Global Future. [on-line] Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project (2004), [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: http://www.cia.gov/nic/NIC_globaltrend2020_s2.html.

Resortní rozpočet [on-line] Ministerstvo obrany ČR. 14. 11. 2011 [cit. 2011-3-22]. Dostupný z WWW: http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5146.

Úřední deska [on-line] Ministerstvo obrany ČR. 25. 2. 2011 [cit. 2011-3-22] Dostupný z WWW: http://www.army.cz/informacni-servis/1-povinne-informace/1-uredni-deska/svobodny-pristup-k-informacim-45041/.

Definice pojmu terorismus [on-line] Ministerstvo vnitra České republiky. © 2010. [cit. 2011-04-04] Dostupný z WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/definice-pojmu-terorismus.aspx.

Dlouhodobá vize resortu ministerstva obrany. Praha, 2008. Dostupný z WWW: http://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/dlouhodoba-vize-mo.pdf.

Kybernetický terorismus. [on-line] Ministerstvo vnitra ČR © 2010, Odbor bezpečnostní politiky, 9. 6. 2009 [cit. 2011-5-01] Dostupný z WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/typologie-terorismu.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D.

National Security Strategy of the United States of America. [on-line] Washington 2010. Dostupný z WWW: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/
rss_viewer/national_security_strategy.pdf.

Population Projections. [on-line] The World Bank 2011. [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTHEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/EXTDATASTATISTICSHNP/EXTHNPSTATS/0,,contentMDK:21198536~menuPK:3385623~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3237118,00.html.

Review of Maritime Transport 2010. UNCTAD [on-line] [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?docid=14218&intItemID=2068&lang=1.

Růst ledovců způsoben globálním oteplováním. CEZ OKNO [online]. 13. 9. 2008 [cit. 2010-04-01]. Dostupný z WWW: .

Sipri year book 2010, Summary.[on-line] SIPRI. Oxford University Press
[cit. 2011-03-21]. 28. s. Dostupný z WWW: http://www.sipri.org/yearbook/.

Sovereign Wealth Fund Institute [online]. © 2008-2011 [cit. 2011-05-10]. Dostupný z WWW: http://www.swfinstitute.org/swfs/abu-dhabi-investment-authority.

STEJSKAL, L. Rozšiřování konceptu bezpečnosti. [online] Pražské sociálně vědní studie: Veřejná politika a prognostika – PPF 021 2006, [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: . ISSN 1801-5999.

Strategie národní bezpečnosti Ruské federace do roku 2020 schválená výnosem prezidenta č. 537 12. května 2009 [online] 15. 5. 2009 [cit. 2011-03-15] Dostupný z WWW: http://blisty.cz/art/46859.html.

VRUBELOVÁ, J. Největší jaderná elektrárna? Indové jsou proti. Lidovky.cz. [online] © 2011 MAFRA, a.s. 9. 4. 2011[cit. 2011-04-30], ISSN 1213-1385. Dostupný z WWW: http://www.lidovky.cz/indove-protestuji-proti-obri-jaderne-elektrarne-f6u-/ln_zahranici.asp?c=A110419_113253_ln_zahranici_jv.

World Energy Outlook 2010 Factsheet [on-line]. © OECD/IEA – 2010. Dostupný z WWW: http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2010/factsheets.pdf.

ZEMAN, P. Česká bezpečnostní terminologie: Výklad základních pojmů. 1. vyd. Brno: Ústav strategických studií, Vojenská akademie v Brně, 2002. 113 s.

Zpráva o provádění Evropské bezpečnostní strategie. Brusel 11. prosince 2008. Dostupný z WWW: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressdata/CS/reports/104642.pdf.

Zpráva o vztazích Evropské unie s Radou pro spolupráci v Perském zálivu, 10. března 2011. [cit. 2011-05-16] Dostupný z WWW: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0042&language=CS

Ostatní zdroje

BALABÁN, M. Nové odcházení. Právo 30. 3. 2011. str. 6: Publicistika.

BALABÁN, M. Noví globální a regionální aktéři a světová a evropská bezpečnost. Working paper 2/2011. Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010–2015: Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR.

FRANK, L. Analýza a predikce bezpečnostních hrozeb a rizik v České republice. Brno, 2006. Dizertační práce. Masarykova univerzita. 133 s.
Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔13.12.2011 📕13.982