Main Menu
User Menu
Reklama

Medaila za zranenie (Verwundetenmedaille)

Autor : 🕔07.02.2010 📕26.709
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Prvá svetová vojna, čo do počtu nasadených vojakov, bol konflikt dovtedy nevídaný. To isté platí aj o počtoch mŕtvych a zranených vojakov z radov (nie len) Rakúsko – Uhorskej armády. Vojaci statočne bojovali a krvácali za vlasť a panovníka. Túžili však po „viditeľnom ocenení“ ich obety a odhodlania, po odlíšení od ostatných, ktorí nepocítili „útrapy bojov“ na vlastnom tele a zdraví. Keďže podobné ocenenie však v systéme dekorácií Rakúsko – Uhorskej monarchie neexistovalo, vojaci si ako označenie zranenia utrpeného v boji začali na poľnú čiapku našívať pruhy červenej látky, ktorých počet reprezentoval počet zranení daného vojaka. Taktiež bolo rozšírené používanie odznakov s červeným pruhom a arabskou číslicou, znázorňujúcou počet zranení. Obe tieto riešenia však boli len improvizáciou samotných vojakov, nemali oficiálny charakter a neboli rozšírené v rámci celej armády.

K zriadeniu medaile za zranenie dochádza až dňa 12. augusta 1917 rozhodnutím cisára Karla I., avšak kým došlo k zverejneniu podmienok pre udelenie medaile, prešiel takmer ďalší rok (25. júla 1918). Právo udeľovať medailu ako aj administratíva s tým spojená bola zverená armádnym a zborovým veliteľstvám, v prípade vyslúžilcov oblastným veliteľstvám. Keďže zistenie a overovanie zranení vojakov (taktiež ich počet) trvalo nejakú dobu, bolo oficiálne zverejnené, že prvým dňom nosenia medaile za zranenie bude 17. august 1918, pričom bolo zároveň oznámené, že medaile ako aj stuhy budú jednotkám dodané, vzhľadom na vyťaženú a pomalú produkciu, priebežne. Dekorovaný mal obdržať medailu, stuhu ako aj legitimáciu k noseniu medaile. V prípade ďalšieho zranenia a nároku na „vyšší stupeň“ medaile mal vojak dostať už len stuhu s vyšším počtom pásikov za zranenie. Pritom zranenia utrpené v boji počas jedného dňa sa počítali ako jedno zranenie.

Reklama

Na medailu nemal nárok vojak v prípade zranenia, ktoré si spôsobil sám, v prípade úmrtia na následky zranenia alebo preukázania trestného činu. Vzhľadom na koniec vojny dňa 11. novembra 1918 len malé množstvo medailí bolo udelených počas trvania konfliktu, väčšina vyznamenaných obdržala medailu priamo od výrobcu až po skončení vojny.

Medaila bola razená zo zliatiny zinku s priemerom cca 38mm, v hornej časti medaile je valcovité uško. Na lícnej strane sa nachádza heraldicky vľavo hľadiaci profil hlavy cisára Karla I., pod zrezaním portrétu meno medailéra R. PLACHT, pri hornom okraji medaile sa nachádza opis CAROLVS (Karol), v spodnej časti dve skrížené vavrínové ratolesti.

Na rubovej strane sa v strede plochy medaile nachádza dvojriadkový nápis LAESO / MILITI (lat. zranenému vojakovi) a v spodnej časti rímskymi číslicami letopočet MCMXVIII (1918). Vzhľadom na množstvo výrobcov sa vyskytujú viaceré varianty, najmä pokiaľ ide o použitý materiál.

Stuha Medaile za zranenie je trojuholníková, šedo-zelenej farby s úzkym červeným pásikom pri okrajoch. Počet červených, tenko čierne lemovaných pásikov (1 až 5), umiestnených na ploche stuhy vyjadrovali počet zranení dekorovaného, stuha bez pásiku znamenala priznanie štatútu vojnového invalida.

Ako pri iných vyznamenaniach Rakúsko – Uhorska, aj v prípade Medaile za zranenie sa v priebehu prvej svetovej vojny začali používať náprsné stužky. Jedná sa buď o samostatnú stužku s príslušným počtom pásikov za zranenie alebo stužku doplnenú miniatúrkou medaile. Vzhľadom na distribúciu medailí hlavne po skončení vojny, väčšinou sa stužka nachádza na sponách, vyrobených po roku 1918, pričom to isté platí aj o miniatúrach Medaile za zranenie.

Reklama

Pozn.: Článok bol pôvodne uverejnený na stránkach www.kvhbeskydy.sk

Zdroje:
KOLÁČNÝ, Ivan: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Elka Press, Praha, 2006
JEDLIČKA R. – SEDLÁK L.F.: Faleristické drobnosti – Rakousko-uherské náprsní stužky, In: SIGNUM, IV. Řada, č.18/2007
www.austro-hungarian-army.co.uk
Foto: archív autora – súkromná zbierka

Vojnový invalid a medaila za jedno zranenie. [foto: Ivan Chudý]
Vojnový invalid a medaila za jedno zranenie
foto: Ivan Chudý

Medaila za tri a štyri zranenia. [foto: Ivan Chudý]
Medaila za tri a štyri zranenia
foto: Ivan Chudý

Medaila za zranenie - reverz. [foto: Ivan Chudý]
Medaila za zranenie - reverz
foto: Ivan Chudý

Medaila za zranenie - náprsné stužky. [foto: Ivan Chudý]
Medaila za zranenie - náprsné stužky
foto: Ivan Chudý

Medaila za zranenie - miniaturky. [foto: Ivan Chudý]
Medaila za zranenie - miniaturky
foto: Ivan Chudý

Medaila za dve zranenia. [foto: Ivan Chudý]
Medaila za dve zranenia
foto: Ivan Chudý

Medaila za päť zranení. [foto: Ivan Chudý]
Medaila za päť zranení
foto: Ivan Chudý

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔07.02.2010 📕26.709