Prvá svetová vojna - boje v Karpatoch (hodnotenie konferencie v Humennom)

Autor: Radoslav Turik 🕔︎︎ 👁︎ 28.234

Občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy bolo založené v roku 2004 a združuje niekoľko nadšencov regionálnych dejín v okrese Humenné. Primárne sa klub venuje výskumu vojenských cintorínov, ktorých je v našom regióne veľké množstvo a väčšina z nich chátra vďaka nezáujmu kompetentných osôb, či nedostatku peňazí. Pravdou je, že o tomto probléme, nemá verejnosť ani poňatia, alebo v lepšom prípade iba nejasné tušenie. Členovia nášho združenia si kladú za cieľ zlepšiť túto situáciu.

V marci tohto roku získalo naše občianske združenie grant z Ministerstva obrany. Cieľom projektu bolo napísanie a vydanie publikácie o zanedbaných cintorínoch z prvej svetovej vojny na východnom Slovensku. Súčasťou projektu bola aj verejná prezentácia publikácie. V priebehu roka sme postupne pracovali na našej publikácii a mierne sme pozmenili celkový projekt. Po niekoľkých úvodných rokovaniach s riaditeľom miestnej historickej inštitúcie – Vihorlatským múzeom sme dospeli k názoru, že vyvrcholením projektu by mohla byť historická odborná konferencia, ktorej súčasťou by bola prezentácia našej publikácie. Konferencia mala prispieť k popularizácii témy na ktorej sme pracovali a zároveň pripomenúť problematiku cintorínov z 1. svetovej vojny širšej odbornej i laickej verejnosti.

Reklama

Samotná príprava publikácie si vyžadovala niekoľko pracovných ciest do Vojenského historického archívu v Bratislave. Nemôžem nespomenúť, že sme získali dostatok materiálov, kedykoľvek sme sa v Bratislave zastavili vďaka podpore riaditeľa Vojenského historického ústavu pána Doc. Jozefa Bystrického. Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať za sympatie a pomoc pri našej výskumnej činnosti. Kvalitný materiál sme získali v Moskve, Varšave a Budapešti. V tamojších archívoch sme našli nikdy nepublikované veci, ktoré sa priamo viazali k nášmu regiónu.

Postupovali sme podľa vopred dohodnutej koncepcie, podľa ktorej postupne vznikla naša publikácia. V krátkosti by som našu prvú publikáciu predstavil. Publikácia sa delí do troch hlavných častí. V prvej časti sme sa venovali analýze bojov, ktoré prebiehali v Karpatoch v rokoch 1914-15. Táto časť predstavuje priebeh bojových operácii a ďalšie okolnosti dôležité pre pochopenie vojnových udalostí v našom regióne.

V druhej časti sme sa snažili v stručnosti vykresliť históriu vzniku vojenských cintorínov v Karpatoch. Poukázali sme na postupný rast nezáujmu spoločnosti, ktorá vyplývala z z mnohých okolností, mnohokrát ideologických. Práve vďaka nezáujmu a nedostatku starostlivosti sa tieto cintoríny strácali z povrchu zemského obrazne i v skutočnosti. Mnohé z nich zarástli v lesoch a niektoré už nie je možné identifikovať, bez uskutočnenia archeologických sond. Časť z nich zanikla vďaka ľudskej činnosti. Tento neradostný stav sa začal meniť až v poslednom období. Je však nevyhnutné naďalej pripomínať tento problém, pretože sme naozaj ešte iba na začiatku cesty. Starostlivosť o padlých vo vojenských konfliktoch patrí k povinnostiam každého kultúrneho národa a my v tomto bohužiaľ dosť zaostávame.

Tretia časť je jadrom práce. Symbolicky sme v nej predstavili šesť preskúmaných lokalít, ktoré zastupujú šesť okresov v ktorých prebiehali bojové operácie. Sú to okresy Humenné, Snina, Medzilaborce, Stropkov, Svidník a Bardejov. Každý okres je zastúpený lokalitou, ku ktorej sa viaže zaujímavá „story“ z obdobia vojny. Takýchto zaujímavých, ale aj tragických a poučných príbehov napísala vojna mnoho. Sme presvedčení, že každý cintorín ma svoj vlastný príbeh. Tieto príbehy, však nie je ľahké vyhľadať a zdokumentovať. V tom nám dá za pravdu každý, kto sa dotyčnou problematikou zaoberá. Každý príbeh je zakončený charakteristikou lokality. Snažili sme sa vytiahnuť z archívnych materiálov každú informáciu, ktorú obsahovali. Napriek tomu je treba skonštatovať, že aj archív má svoje biele miesta, preto je niekedy problematické zostaviť kompetnú dokumentáciu k lokalite. Dúfam, že naša práca pomôže aspoň trochu prebudiť verejnosť a kompetentných úradníkov. Možno zaujme aj ďalších bádateľov, či ľudí ochotných pomôcť, ktorých radi privítame v našom združení.

Po ukončení prác na publikácii sme sa začali venovať príprave konferencie. Samozrejme už v dostatočnom časovom predstihu sme skontaktovali s našimi a zahraničnými odborníkmi. Účasť na konferencii potvrdili renomovaní odborníci zo Slovenska, Čiech, Poľska a Ruska. Konferencia bola naplánovaná 6. decembra 2007 . Mala byť zameraná na širšiu problematiku prvej svetovej vojny v našom regióne, ale predovšetkým sa väčšina vystupujúcich svojimi príspevkami vyjadrovala k otázke vojenských cintorínov z prvej svetovej vojny, ich stavu a možnostiam záchrany týchto cintorínov.

Konferencia bola rozdelená do dvoch prednáškových blokov. Ako prvý vystúpil zo svojím príspevkom PhDr. Dušan Kováč DrSc., podpredseda predsedníctva SAV. Venoval sa významu karpatského frontu v širších kontextoch. Svojím príspevkom vymedzil základne vzťahy a súvislosti, ktoré spájajú vojnové udalosti v našom regióne v celkovom obraze prvej svetovej vojny.

Reklama

Po ňom vystúpil doc. PhDr. Jozef Bystrický, šéf Vojenského historického ústavu v Bratislave. Jeho príspevok sa venoval archívnym fondom o cintorínoch z prvej svetovej vojny vo vojenskom historickom archíve. V príspevku boli zhrnuté jednotlivé druhy archívnych materiálov, ktoré môžu pomôcť bádateľom pri skúmaní tejto problematiky.

Po tomto veľmi dôležitom príspevku vystúpil náš ruský hosť Valentín Jushko, dlhoročný  bádateľ v oblasti ruských dejín počas prvej svetovej vojny. Vo svojom príspevku predstavil Georgijevský kríž a jeho nositeľov, ktorí toto vyznamenanie získali v bojoch na našom území. Analyzoval dejiny tohto ruského vojenského vyznamenania. Zameral sa predovšetkým na nositeľov, ktorý získali toto cenné vyznamenanie za vojenské zásluhy v našom regióne a boli príslušníkmi velenia 48. pešej divízie. Významné miesto venoval veliteľovi tejto jednotky generálovi L. G. Kornilovovi, pod vedením ktorého dobila 48. pešia divízia v novembri 1914 Humenné.

Prvý blok konferencie uzavrel náš poľský kolega Roman Frodyma, ktorý sa už tri desaťročia venuje problematike cintorínov z prvej svetovej vojny na území Poľska. Predstavil sa témou Vojenské cintoríny prvej svetovej vojny na poľskej strane Karpát.


Prednášková sála v miestnom Vihorlatskom múzeu (budova humenského kaštieľa)

Po krátkej prestávke spojenej s občerstvením pokračoval druhý blok konferencie. Túto druhú časť otvorila Mgr. Mária Petrová, ktorá na konferencii predstavila svoju diplomovú prácu „Vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny v okrese Snina“. Stručne zhrnula základne fakty a údaje o lokalitách v spomínanom okrese.

Veľmi inšpiratívnou prednáškou sa uviedol ďalší zahraničný hosť pán Miroslaw Lopata z Poľska. Je dlhoročným členom občianskeho združenia Galicijský kríž, ktorý má v pláne činnosti starostlivosť o vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny v Haliči. Poukázal na možnosti ako môžu iniciatívne skupiny zainteresovaných občanov prispieť k údržbe a starostlivosti o vojenské cintoríny. Skúsenosti našich poľských kolegov sú pre nás cenným zdrojom informácii.

Poslednú prednášku mal zástupca sninskej rozvojovej agentúry Svetoslav Husťák, ktorý poukázal, aký význam môžu mať obnovené vojenské cintoríny pre cestovný ruch v regióne. Záverečnou časťou konferencie bola prezentácia publikácie Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch. V úvode tejto prezentácie Mgr. Radoslav Turik predstavil doterajšiu činnosť občianskeho združenia KVH Beskydy a pracovné plány tohto združenia do budúcna. Na túto prednášku nadviazal ďalší člen združenia Martin Drobňák, ktorý podrobne predstavil publikáciu.


Prednášajúci z prvého bloku konferencie:
zľava Valentín Jushko , Roman Frodyma, doc. PhDr. Jozef Bystrický, PhDr Dušan Kováč

Záverečnú časť prezentácie tvoril oficiálny krst našej publikácie. Krstnými otcami sa stali páni Kováč a Bystrický, ktorí niekoľkými slovami vyzdvihli význam tejto publikácie a zaželali jej i autorom mnoho úspechov. O hladký priebeh celej konferencie sa staral svojím profesionálnym moderovaním kolega Mgr. Matúš Korba PhD. Konferencia bola zakončená slávnostnou recepciou v priestoroch Vihorlatského múzea. Na záver by som sa chcel v mene Klubu vojenskej histórie Beskydy ešte raz poďakovať všetkým, ktorý sa podieľali na tejto vydarenej akcii a pomohli nám organizátorom zabezpečiť hladký priebeh konferencie. Dúfam, že budeme môcť čoskoro všetkých priaznivcov našich regionálnych vojenských dejín oboznámiť s ďalšími úspešnými projektmi nášho združenia.

Radoslav Turík,

člen KVH Beskydy

ReklamaÚčastníci konferencie


Autori publikácie spolu s krstiteľmi:
Zľava: Matúš Korba, Dušan Kováč, Jozef Bystrický, Vasiľ Fedič (riaditeľ Vihorlatského múzea), Radoslav Turik a Martin Drobňák


Prednášajúci z druhého bloku konferencie:
Mgr. Mária Petrová a Miroslaw Lopata (Poľsko)

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více