Main Menu
User Menu

41. seskupení logistické podpory [1988-RRRR]

41st Logistic Support Group

Agrupación de Apoyo Logístico nº41 (AALOG 41)

     
Název:
Name:
41. seskupení logistické podpory
Originální název:
Original Name:
Agrupación de Apoyo Logístico nº41 (AALOG 41)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.09.1988
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.09.1988-14.05.1997 4. vojenská oblast
22.09.1988-14.05.1997 Velitelství logistické podpory Sever
14.05.1997-15.05.2005 Velitelství logistické podpory Sever
15.05.2005-21.01.2011 2. skupina pozemní logistické podpory
21.01.2011-DD.MM.RRRR Logistická brigáda
Dislokace:
Deployed:
22.09.1988-DD.MM.RRRR Zaragoza, San Jorge

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/41-seskupeni-logisticke-podpory-1988-RRRR-t85479#613591Verze : 7
MOD
Vojenská logistika sa zaoberá plánovaním a vykonávaním činností, ktoré sú potrebné pre zachovanie operativity operačných síl, na miestach kde je to potreba a adekvátnym spôsobom, ako si to situácia a potreby operačných síl vyžadujú. V civilnej sfére to znamená, dôležitú podporu civilnému obyvateľstvu v prípade potreby ako napríklad v prípadoch prírodných katastrof, pohrôm alebo priemyselných havárií. Na zabezpečenie týchto ako aj ostatných úloh vojenská logistika pôsobí na poli sanitárnej asistencie, prepravy všetkého druhu, údržby ako aj podpory infraštruktúry a personálnej podpory civilným autoritám. Pozemná armáda disponuje logistickými jednotkami, špecializovanými na zabezpečenie horeuvedených úloh ako aj na zabezpečenie vlastného fungovania. Záležiac od hĺbky zodpovednosti, stupňa špecializácie zdrojov a podpory, je vojenská logistika delená na 3 stupne. Každý jeden s týchto stupňov má vlastné orgány velenia a jednotky špecializované na plnenie stanovených úloh. Logistické jednotky majú rôzne zloženie a druh, záležiac od stupňa na ktorom sa nachádzajú a od ich špecializácie, taktieź záležiac od umiestnenia v rámci teritória, materiálov ktorými disponujú a jednotky ktorým poskytujú podporu. Sú schopné poskytnúť potrebnú podporu jednotkám v ktoromkoľvek teréne, či už na základni alebo v poli.

AALOG 41 na realizáciu svojich úloh sa skladá z:
• Velenia
• Jednotky podpory velenia
• Skupiny skladovej
• Skupiny údržby
• Skupiny prepravy

Zoskupenie Logistickej podpory No 41 a jeho zložky sa zúčastnilo na viacerých medzinárodných misiách, ako súčasti Logistických expedičných zoskupení a majú schopnosť v krátkom čase prispôsobiť ktorékoľvek miesto podľa potreby jednotky ktorej poskytujú podporu, aby táto mohla plniť svoje stanovené úlohy.

Misie ktorých sa zoskupenie alebo jeho časť zúčastnila
• Afganistán od januára roku 2002, zoskupenie poskytuje logistickú podporu Španielskemu kontingentu a je umiestnené v meste Kabul
• Antarktída 1998 jednotka poskytuje logistickú podporu vedeckej stanici umiestnenej na Isla de Decepción, taktiež poskytuje materiál, dôležitý z hľadiska výskumu realizovaného pozemným vojskom na tejto stanici, ako ja výskumu životného prostredia.
• Bosna a Herzegovina od roku 1992, táto misia prechádzala z jedného velenia na druhé, momentálne je pod velením EU a AALOG 41 prešla pod Európske velenie ako prvá logistická jednotka a poskytuje tu logistické zázemie jednotkám rozmiestneným v zóne jej pôsobnosti.
• Iraq 2003 až 2004, v tejto krajine taktiež poskytujú logistickú podporu Španielskym silám rozmiestneným v oblasti Perzského zálivu. Jednotka plnila stanovené úlohy v operačných zónach Ad-Diwaniyah a v An-Najaf.
• Kosovo 1999 AALOG 41 bola zaradená do síl Španielskej armády, ktoré v mesiaci jún 1999 zahájili intervenciu pod velením NATO v tejto krajine. Vytvorila logistický základňu v Skopje, Macedonia. Časom uskutočnila v nasledujúcich rokoch rôzne striedania logistických jednotiek v oblasti.

AALOG 41 sa počas svojej existencie podieľala na viacerých medzinárodných cvičeniach ako napríklad na medzinárodných cvičeniach síl rýchlej intervencie, ktoré sa poriadajú každoročne. Jednotka sa zúčastnila na medzinárodných cvičeniach v Turecku, Grécku, Maďarsku, Albánsku a Nemecku, kde nacvičovala súčinnosť s armádami druhých štátov. Taktiež tvorila súčasť síl na medzinárodnom cvičení v Aragóne a v Katalánsku, podporujúc logisticky činnosť jednotiek národov zúčastnených na tomto cvičení. Jednotka sídli v Zaragoze a je jednou z najdôležitejších podporných síl armády. Je zaradená do Pozemných logistických síl 2, ktoré majú ako zónu zodpovednosti sever krajiny.

zdroj:
www.ejercito.mde.es/organizacion/aalog41/docs
www.mde.es
foros.emagister.com


URL : https://www.valka.cz/41-seskupeni-logisticke-podpory-1988-RRRR-t85479#316015Verze : 1
MOD
Skupina skladov I/41
Jedna časť logistiky sa zaoberá skladovaním a distribúciou potrebných zdrojov, u AALOG 41 je touto jednotkou Skupina skladov I/41, ktorej úlohou je získavať, skladovať a rozdelovať rôzne druhy zdrojov. Toto sa týka materiálov počnúc palivom, cez vozidlá, muníciu až po potraviny.
Na plnenie týchto úloh disponuje skladmi, centrom špecializovaných skladov, kde sa môže skladovať toto všetko. Taktiež disponuje muničnými skladmi a 20.000 m štvorcových mraziarenských skladov. Centrum skladov má na starosti zaobstaranie, skladovanie, umiestnenie a výdaj všetkého potrebného pre jednotky ktoré sa nachádzajú v manévrovacej oblasti. Je schopné denne prijať a vydať viac ako 40 t materiálu, potraviny pre viac ako 5.000 osôb. Centrum paliva (C.CAR) má za úlohu podporovať všetky jednotky v manévrovacej oblasti San Gregorio, ako aj ostatné jednotky, ktoré o podporu požiadajú a na toto disponuje zariadeniami, ktoré sú schopné prijať a vydať viac ako 600.000 l paliva, flotilou prepravných vozidiel špeciálne upravených na prepravu paliva. Skupina munície San Gregorio diponuje modernými zariadeniami na skladovanie, analýzu munície a výbušnín používaných v manévrovacej oblasti.


Skupina údržby VI/41
V rámci logistického zabezpečenia jednotka disponuje dielňami rôzneho druhu a práve túto funkciu dielenskú plní skupina údržby, ktorá má na starosti revízie, opravy materiálov jej zverených ako aj poskytuje tieto služby pre jednotky ktorým poskytuje podporu, umiestneným v zóne zodpovednosti. V skupine pracuje personál najrozličnejších špecializácii, medzi inými mechanici, elektrikári, zbrojári, experti na telekomunikácie atď. Všetky vykonávané prácu sú vysokej kvality a komplexné, ako napríklad výmena pohonných jednotiek, výmeny karosérií, revízie a opravy zbraňových systémov, samohybných húfnic, obrnených vozidiel a taknov atď. Taktiež jednotka je zodpovedná za zaobstarávanie náhradných dielov, potrebných na realizáciu opráv. Kvôli tomuto časť personálu jednotky pracuje v skladoch, a je vyškolený na plnenie týchto úloh. Tieto činnosti vykonáva personál jednotky, umiestnený na základni "Capitán Mayoral" a v Casetas. V druhom menovanom vykonáva taktiež údržby vozidiel kolesových a údržbu TOM (Horských prepravných vozidiel, Transporte Oruga de Montaña). Jednotka taktiež disponuje nástrojmi a prostriedkami na realizáciu opráv v ktoromkoľvek mieste kde sa momentálne nachádza, na toto disponuje mobilnými dielňami ako aj chránenými dielňami a chráneným skladom.

Skupina prepravy IX/41
Vo vnútri logistického zoskupenia sa nachádza aj skupina prepravy IX/41,ktorá zabezpečuje prepravu všetkého druhu ako je preprava personálu a vojenského materiálu, ale aj pomoc civilnému obyvateľstvu vo forme prepravy dobytka per autonómne oblasti Aragón, Katalánsko a Navarra. Taktiež do tejto skupiny sú zaradené jednotky ktoré sú zodpovedné za terminály námorné a vzdušné, ako súčasť prepravy. Tieto súčasti sú využívané hlavne v rámci medzinárodných misií. V tejto skupine sa nachádza aj jednotka vodičov, ktorý poskytujú služby zoskupeniu ako aj ostatným jednotkám a sú špeciálne pripravení na plnenie stanovených úloh a disponujú vojenskými vodičskými oprávneniami: B, C, D, E, BTP, TCP.

Velenie
Celá logistická platforma má svoje velenie v tomto prípade veliteľa plukovníka ktorý má poradcov z ostatných sekcií, ktorí slúžia aj ako jeho podpory.

Jednotka podpory velenia
Poskytuje podporu veliteľovi, ako aj celému veleniu, a má všetky potrebné zložky, aby títo mohli efektívne prímať rozhodnutia na základe korektných informácií. Jednotky má okrem iného sekcie bezpečnosti, CECOM a sekcie služieb ako údržby, stravovania atď.


zdroj:
www.ejercito.mde.es/organizacion/aalog41/docs
www.mde.es
URL : https://www.valka.cz/41-seskupeni-logisticke-podpory-1988-RRRR-t85479#316115Verze : 1
MOD