Main Menu
User Menu

Medaile Vojenské policie

Medaila Vojenskej polície

     
Název:
Name:
Medaile Vojenské policie
Název v originále:
Original Name:
Medaila Vojenskej polície
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.08.2007
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ignatios
S.K.P.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vojenske-policie-t79419#467299Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Vojenské policie - 1. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Medaila Vojenskej polície - 1. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.08.2007
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ignatios
S.K.P.
www.mp.mil.sk/47049/
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vojenske-policie-t79419#470134Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Vojenské policie - 2. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Medaila Vojenskej polície - 2. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.08.2007
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ignatios
S.K.P.
www.mp.mil.sk/47049/
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vojenske-policie-t79419#467300Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Vojenské policie - 3. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Medaila Vojenskej polície - 3. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.08.2007
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ignatios
S.K.P.
www.mp.mil.sk/47049/
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vojenske-policie-t79419#470135Verze : 0
MOD
Medaila Vojenskej polície
bola zriadená zákonom č. 428/2007 Z. z. a určenie jej stupňov Výnosom MO SR zo 16.8.2007.
Vybrané ustanovenia oboch noriem týkajúce sa uvedenej medaily sú uvedené nižšie.


Zákon č. 428/2007 Z. z. úplné znenie zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 253/2007 Z. z. a zákonom č. 348/2007 Z. z.


SIEDMA HLAVA
VOJENSKÉ MEDAILY A VOJENSKÉ ODZNAKY
§ 137
(1) Na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov alebo majetku veľkého rozsahu alebo plnenia úloh podľa osobitných predpisov sa zriaďujú
a) vojenské medaily
......
11. Medaila Vojenskej polície,
b) vojenské odznaky
.........
(2) Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 1 sa delia na stupne a triedy v závislosti od miery zásluh; možno ich udeliť aj vojakom cudzích ozbrojených síl.
(3) Na ocenenie výkonu štátnej služby, záslužného činu alebo spolupráce s ozbrojenými silami Slovenskej republiky môže minister služobným predpisom zriadiť aj ďalšie vojenské medaily a vojenské odznaky.
(4) Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky.
.....
(9) Medailu vojenského obranného spravodajstva udeľuje riaditeľ vojenského obranného spravodajstva a Medailu vojenskej spravodajskej služby udeľuje riaditeľ vojenskej spravodajskej služby, Medailu Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky udeľuje náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a Medailu Vojenskej polície udeľuje riaditeľ Vojenskej polície.
(10) Určenie stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
........


VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania


Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 137 ods. 10 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
.......
(2) Vojenské medaily Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky, Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, Medaila vojenského obranného spravodajstva a Medaila vojenskej spravodajskej služby a Medaila Vojenskej polície majú tri stupne, ktoré sú rozlíšené farbou stuhy a farbou kovu, ktorý má v III. stupni bronzovú farbu, v II. stupni striebornú farbu a v I. stupni zlatú farbu.
..........
§ 3
..........
(12) Vojenskú medailu Medaila Vojenskej polície možno udeliť profesionálnemu vojakovi za
a) osobitné zásluhy o výstavbu a rozvoj Vojenskej polície,
b) významný podiel na spolupráci s Vojenskou políciou.
(13) Vojenské medaily podľa odsekov 1 až 12 možno udeliť aj vojakovi cudzích ozbrojených síl, občanovi alebo cudzincovi.
§ 5
Vojenské medaily a vojenské odznaky sa udeľujú
a) pri významných výročiach, ktorými na účely tohto výnosu sú:
1. Deň vzniku Slovenskej republiky,
2. Deň víťazstva nad fašizmom,
3. výročie Slovenského národného povstania,
4. Deň Ústavy Slovenskej republiky,
5. Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky,
6. Deň obetí Dukly,
b) pri významných výročiach a príležitostiach zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky,
........
§ 6
(1) Vojenskú medailu alebo vojenský odznak možno udeliť profesionálnemu vojakovi, vojakovi cudzích ozbrojených síl, občanovi alebo cudzincovi na návrh príslušného veliteľa, náčelníka alebo riaditeľa; návrh môže podať aj štatutárny orgán občianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky príslušnému vedúcemu služobného úradu oprávnenému udeliť vojenskú medailu alebo vojenský odznak.
(2) Profesionálnemu vojakovi, vojakovi cudzích ozbrojených síl, občanovi alebo cudzincovi možno udeliť vojenskú medailu alebo vojenský odznak aj bez návrhu uvedeného v odseku 1.
(3) Vojenské medaily a vojenské odznaky sa udeľujú písomným vojenským rozkazom.
(4) Pri udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku sa zároveň odovzdá doklad o udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku.
(5) Vojenské medaily a vojenské odznaky udelené in memoriam sa odovzdávajú pozostalým po profesionálnom vojakovi.
.........
Zdroj: Zákon č. 428/2007 Z. z. úplné znenie zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 253/2007 Z. z. a zákonom č. 348/2007 Z. z. In: Zbierka zákonov Slovenskej republiky, č.186/200 , s. 3078.
Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania. In: Vestník MO SR , č. 79/2007 z 22.8.2007
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vojenske-policie-t79419#291601Verze : 0
Medaila Vojenskej polície:


Schválená podoba platná od 01.01.2009.

Zdroj:
- Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2008 č. SEOPMVL-92-172/2008-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných ná-ležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vo-jenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov,
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vojenske-policie-t79419#293208Verze : 0
Název
Name
Medaile Vojenské policie - 2. stupeň
Medal of Military Police
Medaila Vojenskej polície - 2. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2011 Babiak, Martin
DD.MM.2011 Joch, Jindřich
DD.MM.2011 Macko, Pavel
DD.MM.2011 Salaganič, Ján
DD.MM.2011 Vojtek, Peter
DD.MM.2011 Áč, Marián
01.02.2015 Masaryk, Štefan
DD.MM.RRRR Balciar, Ján
DD.MM.RRRR Cebo, Valentín
DD.MM.RRRR Turanský, Marián
DD.MM.RRRR Zmeko, Daniel
Celkem : 11
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vojenske-policie-t79419#529154Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile Vojenské policie - 3. stupeň
Medal of Military Police - 3rd Class
Medaila Vojenskej polície - 3. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
24.01.2012 Masaryk, Štefan
29.01.2013 Cebo, Valentín
07.07.2014 Vavrinec, Branislav
23.10.2014 Stoklasa, Martin
19.12.2014 Rábek, František
03.09.2015 Korba, Miroslav
03.09.2015 Lengvarský, Vladimír
03.09.2015 Novosad, Ondřej
03.09.2015 Zmeko, Daniel
08.09.2015 Lorinc, Miroslav
18.09.2015 Ševčík, Jozef
06.11.2015 Pach, Ivan
DD.MM.RRRR Arnold, Miloslav
DD.MM.RRRR Hámor, František
DD.MM.RRRR Koškovský, Pavol
DD.MM.RRRR Miškolci, Maroš
DD.MM.RRRR Nyeki, Juraj
DD.MM.RRRR Ďurkech, Boris
DD.MM.RRRR Šimko, Vladimír
Celkem : 19
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vojenske-policie-t79419#529155Verze : 0
MOD