Main Menu
User Menu

Pamětní medaile ministra obrany SR

Pamätná medaila ministra obrany SR

     
Název:
Name:
Pamětní medaile ministra obrany Slovenské republiky
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon č. 346/2005 Z. z.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#463956Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon č. 346/2005 Z.z.
www.filatelia-album.sk
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#463958Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon č. 346/2005 Z. z.
www.mil.sk
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#463959Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon č. 346/2005 Z. z.
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#463960Verze : 0
MOD
Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky
§ 137 ods. 9 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky:
„(1) Na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov alebo majetku veľkého rozsahu alebo plnenia úloh podľa osobitných predpisov sa zriaďujúa) vojenské medaily
6. Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky,
(2) Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 1 sa delia na stupne v závislosti od miery zásluh; možno ich udeliť aj vojakom cudzích ozbrojených síl.
(4) Vojenské medaily a čestné odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky.
(6) Vojenskú medailu Za humanitárnu pomoc, Pamätnú medailu za účasť vo vojenskej operácii, Pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky a vojenské medaily a čestné odznaky podľa odseku 3 udeľuje minister.
(9) Určenie stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“
Výnos Ministerstva obrany SR z 28. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-16/2005 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a o podmienkach ich udeľovania:
§ 1 Stupne vojenských medailí:
(3) Vojenské medaily Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky, Pamätná
medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, Medaila vojenského obranného spravodajstva a Medaila vojenskej spravodajskej služby majú tri stupne, ktoré sú rozlíšené farbou stuhy a kovu.
§ 3 Podmienky udeľovania:
(5) Vojenskú medailu Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi za osobitné zásluhy o výstavbu a rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(9) Pri rozhodovaní o udelení príslušných stupňov vojenských medailí sa vychádza z miery zásluh profesionálneho vojaka. Vojenské medaily sa udeľujú spravidla od nižších stupňov k vyšším stupňom.
(10) Vojenské medaily sa udeľujú
a) pri významných výročiach, ktorými sú:
1. Deň vzniku Slovenskej republiky,
2. výročie Slovenského národného povstania,
3. Deň Ústavy Slovenskej republiky,
4. Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky,
5. Deň obetí Dukly,
b) pri významných výročiach zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky.
§ 5 Spoločné ustanovenia
(1) Vojenské medaily a vojenské odznaky sa udeľujú písomným vojenským rozkazom.
(2) Pri udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku sa zároveň odovzdá doklad
o udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku.
(3) Vojenské medaily a vojenské odznaky udelené in memoriam sa odovzdávajú pozostalým po profesionálnom vojakovi.
(4) Vojenskú medailu alebo vojenský odznak možno udeliť na základe návrhu alebo bez
návrhu; návrh môže podať aj štatutárny orgán občianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky príslušnému vedúcemu služobného úradu oprávnenému udeliť vojenskú medailu alebo vojenský odznak.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#157758Verze : 1
Pridám jej zobrazenie.
Zlatá je prvý stupeň.
Striebro je druhý stupeň.
Bronz je tretí stupeň.
Pamětní medaile ministra obrany SR - web.army.sk

web.army.sk
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#164769Verze : 0
Jej tretí stupeň.
Averz a reverz.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#164770Verze : 0
Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky III.stupňa (bronz).


Doklad o udelení.
Zdroj:
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#291883Verze : 0
Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky I.stupňa.


Doklad o udelení


Doklad o udelení, verzia uložená v krabičke na medailu.Zdroj:
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#291884Verze : 0
Pamätná medaila Ministra obrany Slovenskej republiky:


Schválená podoba platná od 01.01.2009.
Zdroj:
- Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2008 č. SEOPMVL-92-172/2008-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných ná-ležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov,
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#293219Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#471667Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#471668Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#471669Verze : 0
MOD

Pamětní medaile ministra obrany SR - III. stupeň v ETUI


URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#484555Verze : 0

Pamětní medaile ministra obrany Slovenské republiky
AVERS + výše chybějící REVERS
Jedná se o I.stupeň - Zlatý a II.stupeň - Stříbrný
zdroj:archiv Aukro
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#509035Verze : 0
Diskuse
Chcem len doplniť faktickú poznámku, že medaila - vydanie po r.2009 nie je z Ag. Prikladám foto - revers medaily typ z Ag. Puncovanej. Udelenej v r.2008. Len pre zaujímavost PM MO bola udelená aj nevojenským osobám, napr. herec Andy Hryc a mnohým armádnym športovcom - A. Kuzmina, M. Tóth, P. Hurajt a iní.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#526060Verze : 1

Citace - vonTrenck :

Len pre zaujímavost PM MO bola udelená aj nevojenským osobám, napr.herec Andy Hryc a mnohým armádnym športovcom - A. Kuzmina, M. óth, P. Hurajt...Andy Hryc je nevojenská osoba, ale tí armádni športovci určite nie. Mnohí armádni športovci sú profesionálni VOJACI v štátnej službe. Napr. spomínaný M. Tóth má hodnosť nadrotmajster (ale sú aj ďalší - napr. úspešný strelec nrtm. Jozef Gonci, kulturista rtm. Štefan Havlík, atléti nrtm. Martina Hrašnová, kpt. Igor Kováč atď.). Ďalší - napr. konkrétne Kuzminová, ale aj Hurajt, lyžiarka Zuzulová, vodní slalomári Martikán, Slafkovský, Kaliská sú (alebo boli) zas občianski zamestnanci MO SR (zamestnanci vo verejnej službe) - teda sú súčasťou rezortu obrany.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#526072Verze : 1
MOD
Kamarát z Holandska,ktorý bol vyznamenaný touto medailou mi položil 2 otázky.
Je možné obdržať aj vyšší stupeň medaily, ak už raz dotyčný bol vyznamenaný nižším stupňom?
Je možné opätovné udelenie 1. stupňa po určitej dobe? Sú nositelia 2 alebo 3 medailí 1.stupňa? Ak áno, môže niekto poskytnúť fotku ministužiek?
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#587004Verze : 1
Ak máš bronzový/strieborný, nie je problém s udelením vyššieho (strieborný/zlatý). Ale (u vojakov OS SR) sa na uniforme môže nosiť len jedna stužka, z toho najvyššieho stupňa - teda pri kombinácii bronzový a strieborný sa nosí stužka strieborného. To že to vojaci ignorujú je vec druhá.Opakované udelenie toho istého stupňa - netuším. Osobne o tom pochybujem, ale nemám to potvrdené a ani podložené.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ministra-obrany-SR-t40955#587014Verze : 0
MOD