Main Menu
User Menu

Odznak náčelníka generálního štábu

Chief of General Staff Badge

Odznak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky

     
Název:
Name:
Odznak náčelníka generálního štábu
Název v originále:
Original Name:
Odznak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2002
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Poznámka:
Note:
Autorom odznaku je Peter Valach.
Zdroje:
Sources:
http://www.vhu.sk/vojenske-rezortne-vyznamenania/
URL : https://www.valka.cz/Odznak-nacelnika-generalniho-stabu-t228027#633965Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Odznak náčelníka generálního štábu - 1. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Odznak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2002
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.vhu.sk/vojenske-rezortne-vyznamenania/
URL : https://www.valka.cz/Odznak-nacelnika-generalniho-stabu-t228027#633966Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Odznak náčelníka generálního štábu - 2. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Odznak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2002
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.vhu.sk/vojenske-rezortne-vyznamenania/
URL : https://www.valka.cz/Odznak-nacelnika-generalniho-stabu-t228027#633967Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Odznak náčelníka generálního štábu - 3. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Odznak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2002
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.vhu.sk/vojenske-rezortne-vyznamenania/
URL : https://www.valka.cz/Odznak-nacelnika-generalniho-stabu-t228027#633968Verze : 0
MOD
Název
Name
Odznak náčelníka generálního štábu - 1. stupeň
Chief of General Staff Badge - 1st Grade
Odznak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
11.12.2018 Iliško, Ondrej
DD.MM.RRRR Tóth, Róbert
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Odznak-nacelnika-generalniho-stabu-t228027#633969Verze : 0
MOD
Název
Name
Odznak náčelníka generálního štábu - 2. stupeň
Chief of General Staff Badge - 2nd Grade
Odznak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2011 Bodnár, Ľubomír
05.05.2014 Počurek, František
01.02.2015 Hamar, Milan
17.08.2015 Iliško, Ondrej
19.09.2019 Mikita, Michal
DD.MM.2021 Žilinčár, Milan
DD.MM.RRRR Berník, Peter
DD.MM.RRRR Kovács, Štefan
DD.MM.RRRR Kožlej, Pavel
DD.MM.RRRR Milde, Slavomír
DD.MM.RRRR Škuľavík, Marián
Celkem : 11
URL : https://www.valka.cz/Odznak-nacelnika-generalniho-stabu-t228027#633970Verze : 0
MOD
Název
Name
Odznak náčelníka generálního štábu - 3. stupeň
Chief of General Staff Badge - 3rd Grade
Odznak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2009 Svoboda, Ľubomír
DD.MM.2009 Žilinčár, Milan
18.08.2010 Iliško, Ondrej
24.08.2011 Počurek, František
14.07.2020 Filip, Marián
16.10.2020 Oravkin, Štefan
16.10.2020 Vídenský, Milan
DD.MM.RRRR Berník, Peter
DD.MM.RRRR Bučko, Slavko
DD.MM.RRRR Hrib, Norbert
DD.MM.RRRR Hámor, František
DD.MM.RRRR Jantoš, Roman
DD.MM.RRRR Kovács, Štefan
DD.MM.RRRR Kožlej, Pavel
DD.MM.RRRR Krám, Jaroslav
DD.MM.RRRR Mikita, Michal
DD.MM.RRRR Milde, Slavomír
DD.MM.RRRR Trnečka, David
DD.MM.RRRR Turanský, Marián
DD.MM.RRRR Verčimák, Slavomír
DD.MM.RRRR Vojtek, Peter
DD.MM.RRRR Škuľavík, Marián
Celkem : 22
URL : https://www.valka.cz/Odznak-nacelnika-generalniho-stabu-t228027#633971Verze : 0
MOD
Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
§ 137 ods. 9 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky:
„(1) Na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov alebo majetku veľkého rozsahu alebo plnenia úloh podľa osobitných predpisov sa zriaďujú
b) vojenské odznaky
2. Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(2) Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 1 sa delia na stupne v závislosti od miery zásluh; možno ich udeliť aj vojakom cudzích ozbrojených síl.
(4) Vojenské medaily a čestné odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky.
(7) Vojenskú medailu Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Za službu v mierových pozorovateľských misiách, Pamätnú medailu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenské odznaky Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky, Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa odseku 1, ako aj vojenské medaily a čestné odznaky v rozsahu určenom ministrom podľa odseku 3 udeľuje náčelník generálneho štábu.
(9) Určenie stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“
Výnos Ministerstva obrany SR z 28. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-16/2005 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a o podmienkach ich udeľovania:
§ 2 Triedy vojenských odznakov:
Vojenské odznaky Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky a Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky majú tri triedy.
§ 4 Podmienky udeľovania:
(2) Vojenský odznak Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi za kvalitné plnenie služobných povinností.
(3) Pri rozhodovaní o udelení príslušných tried vojenských odznakov sa vychádza z miery zásluh profesionálneho vojaka. Vojenské odznaky sa udeľujú spravidla od nižšej triedy k vyššej triede.
§ 5 Spoločné ustanovenia
(1) Vojenské medaily a vojenské odznaky sa udeľujú písomným vojenským rozkazom.
(2) Pri udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku sa zároveň odovzdá doklad
o udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku.
(3) Vojenské medaily a vojenské odznaky udelené in memoriam sa odovzdávajú pozostalým po profesionálnom vojakovi.
(4) Vojenskú medailu alebo vojenský odznak možno udeliť na základe návrhu alebo bez
návrhu; návrh môže podať aj štatutárny orgán občianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky príslušnému vedúcemu služobného úradu oprávnenému udeliť vojenskú medailu alebo vojenský odznak.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-nacelnika-generalniho-stabu-t228027#157763Verze : 1
Udeľovanie vojenských medailí a čestných odznakov upravuje Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania ktorý vyšiel vo Vestníku MOSR č. 79/2007
§ 4
(2) Vojenský Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi za kvalitné plnenie služobných povinností.
(3) Vojenské odznaky podľa odsekov 1 a 2 možno udeliť aj vojakovi cudzích ozbrojených síl, občanovi alebo cudzincovi.
(4) Vojenské odznaky sa udeľujú profesionálnemu vojakovi od nižšej triedy k vyššej triede, a to III. trieda v bronzovej farbe, II. trieda v striebornej farbe a I. trieda v zlatej farbe.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-nacelnika-generalniho-stabu-t228027#240914Verze : 1
Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky:
Odznak:
Motívom odznaku je zbraň, tvoriaca prekážku medzi určitým teritóriom a potencionálnym ohrozením.
Hlavnou figúrou odznaku náčelníka generálneho štábu OSSR je blatnický meč položený medzi trojvršie a prstenec. Výška odznaku je 5 cm a širka odznaku je 2,7 cm.
K odznaku prináleží miniatúrka na bežné nosenie.
Odznak má tri triedy a je z bieleho kovu.
I.trieda - zlato
II.trieda - striebro
III.trieda - bronz
Stuha odznaku:
Stuha odznaku je 21 mm široká a je modro-zeleno pruhovaná.
Autorom odznaku je Peter VALACH
Poznámka:
Odznak Náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky bol zriadený Zákonom 346/2005 Z.z.(teda v roku 2005) a k dnešnému dňu 4.2.2009) nebol ešte udelený.
Zdroj:
- archív autora,
Odznak náčelníka generálního štábu - III.trieda - bronz

III.trieda - bronz
Odznak náčelníka generálního štábu - II.trieda - striebro

II.trieda - striebro
Odznak náčelníka generálního štábu - I.trieda - zlato

I.trieda - zlato
URL : https://www.valka.cz/Odznak-nacelnika-generalniho-stabu-t228027#296387Verze : 1
Diskuse
Odznak náčelníka generálneho štábu OS SR je už záložený - viď odkaz... Naviac si myslím že v tomto prípade nejde o štátne vyznamenanie (ako je založené teraz), ale o rezortné vyznamenanie (tak ako bol pôvodne založený).
URL : https://www.valka.cz/Odznak-nacelnika-generalniho-stabu-t228027#633978Verze : 2
MOD