Main Menu
User Menu

Zemské velitelství SNB v Praze

Zemské velitelství SNB v Čechách
Zemské velitelství SNB v Praze

Zemské velitelství v Čechách vzniklo krátce po osvobození Československa. Tento název ovšem neslo jen do 28. července 1945, kdy bylo přejmenováno na Zemské velitelství SNB v Praze. Zemské velitelství SNB v Praze bylo zrušeno k 31. prosinci 1948, a to na základě zákona č. 280/1948, kterým se zavádělo krajské zřízení. Jeho agendu převzala částečně krajská velitelství Národní bezpečnosti, částečně Ministerstvo vnitra. Likvidace zemského velitelství, jíž byl pověřen zástupce přednosty I. oddělení pplk. Benák, proběhla v prvním kvartálu roku 1949. Oficiální úřední název úřadu tehdy zněl Zemské velitelství SNB v Praze v likvidaci.


Zemské velitelství SNB v Praze podléhalo jednak Ministerstvu vnitra-Hlavnímu velitelství SNB, jednak Zemskému národnímu výboru v Praze, resp. jeho Komisi vnitřní národní bezpečnosti, od 20. října 1945 Zemskému odboru Národní bezpečnosti (ZOB). MV-HV SNB podléhalo ZV SNB v záležitostech vlastního výkonu bezpečnostní služby podle platných předpisů sboru a vnitřních záležitostech sboru. ZNV v Praze pak v záležitostech řízení bezpečnostní služby a dohledu nad jejím vykonáváním. Pro úplnost dodejme, že v čele ministerstva stál komunista Nosek, v čele ZNV v Praze pak komunista Kopřiva, pozdější ministr národní bezpečnosti. Navíc národní výbory, resp. jejich bezpečnostní referáty byly podřízené Ministerstvu vnitra.
URL : https://www.valka.cz/Zemske-velitelstvi-SNB-v-Praze-t86893#321998Verze : 0
MOD
V čele velitelství stál zemský velitel SNB, kterého do funkce ustanovoval na návrh Hlavního velitelství SNB a se souhlasem Zemského národního výboru v Praze ministr vnitra.Zemští velitelé SNB:
1945-1946 - plk. Karel Veselý - Štainer
1946-1948 - pplk. Jan Dybal
URL : https://www.valka.cz/Zemske-velitelstvi-SNB-v-Praze-t86893#322047Verze : 0
MOD
Zemský velitel měl k dispozici úžší štábu (zástupce zemského velitele, náčelník štábu a dva pobočníci) a širší štáb (jednotlivá oddělení).


Štáb zemského velitelství SNB v Čechách byl zřízen denním rozkazem č. 5 z 26. června 1945 k 1. červenci 1945. Měl toto složení:
- oddělení I. - organizace, nasazení, výkon služby
- oddělení II. - zpravodajství a osvěta
- oddělení III. - výcvik
- oddělení IV. - osobní záležitosti
- oddělení V. - provádění sloučení a spojovací služba
- oddělení VI. - hospodářské záležitosti
- oddělení VII. - agenda spojená s likvidací uniformované policie jako samostatné složky
- oddělení VIII. - agenda spojená s likvidací četnictva jako samostatné složky
- oddělení IX. - náborové a prověřovací akce


Za zmínku stojí fakt, že oddělení I. byl podřízen mimo jiné i referát I/Z, který měl v působnosti zpravodajství v záležitostech výkonu bezpečnostní služby.


Denním rozkazem ZV SNB č. 12 z 12. července 1945 byl při I. oddělení zřízen referát automobilní služby. Denním rozkazem ZV SNB č. 15 z 18. července 1945 byla školská komise, jejímž úkolem bylo připravit učební látku pro plánované odborné školy SNB. Denním rozkazem ZV SNB č. 31 z 9. srpna 1945 byl při II. oddělení zřízen tělovýchovný referát. Denním rozkazem ZV SNB č. 35 ze 14. srpna bylo z členů školské komise a některých členů IV. oddělení definitivně vytvořeno III. oddělení.


Denním rozkazem č. 39 z 20. srpna 1945 bylo zrušeno dosavadní VII. oddělení, neboť splnilo svůj úkol - likvidaci bývalého Inspektorátu unifmované policie v Čechách. Současně bylo dočasně zřízeno nové VII. oddělení - technicko-správní jakožto odbočka Zemského oddělení bezpečnosti (ZOB). Denním rozkazem č. 45 z 24. srpna 1945 bylo provedeno totéž u VIII. oddělení, které rovněž splnilo svůj úkol a bylo nahrazeno novým VIII. oddělením, které mělo v působnosti věci právní, trestní, disciplinární a očisty ve sboru. Denním rozkazem č. 113 z 16. října 1945 byla k 15. listopadu ukončena činnost II. oddělení a toto bylo sloučeno se IV. oddělením.
URL : https://www.valka.cz/Zemske-velitelstvi-SNB-v-Praze-t86893#322048Verze : 0
MOD
Výnosem Ministerstva vnitra-Hlavního velitelství SNB vyhlášeným denním rozkazem ZV SNB č. 134 dne 11. prosince 1945 bylo Zemské velitelství v Praze k 17. prosinci 1945 reorganizováno. Jeho nová organizační struktura vypadal následovně:
- Úžší štáb:
---- zemský velitel
---- jeho zástupce
---- náčelník štábu
---- 1. pobočník
---- 2. pobočník
---- osvětové oddělení (později oddělení výchovy a osvěty)
- Širší štáb:
---- oddělení I. - organizace, bezpečnostní služba, školy a výcvik, studijní komise
------- oddělení Ia - organizace, bezpečnostní služba
------- oddělení Ib - školské (s podřízenými výcvikovými středisky)
---- oddělení II. - zpravodajství, spoje
------- oddělení IIa - zpravodajská služba
------- oddělení IIb - spojovací
---- oddělení III. - motorová vozidla, výzbroj
------- oddělení IIIa - výzbroj
------- oddělení IIIb - motorová vozidla
---- oddělení IV. - věci osobní, trestné a lékařská péče
------- oddělení IVa - osobní
------- oddělení IVb - právní, očistné řízení
------- oddělení IVc - lékařská péče
---- oddělení V. - hospodářská agenda, účtárna, sklady
------- oddělení Va - hospodářsko-správní služba
------- oddělení Vb - účtárna
------- oddělení Vc - sklady
- Pomocný úřad
---- podatelna
---- spisovna
---- výpravna
---- písárna
---- tiskárna

Poznámka: Zdroj uvádí lékařskou péči v působnosti oddělení V, avšak u podřízených oddělení pak u oddělení IVc, tudíž si odporuje. Přiklonil jsem se k tomu, že problematika spadala do oddělení IV a na nižší úrovni pak do jemu podřízenému oddělení IVc. Jedná se ovšem jen čistě o můj osobní odhad, který se nemusí zakládat na pravdě.
URL : https://www.valka.cz/Zemske-velitelstvi-SNB-v-Praze-t86893#322081Verze : 0
MOD
V souvislosti s reorganizací Oddělení III/2 Ministerstva vnitra a Hlavního velitelství SNB v Praze bylo k 1. lednu 1948 reorganizováno i Zemské velitelství SNB v Praze. jeho nová organzizační struktura vypadal následovně:
- štáb
---- zemský velitel
---- užší štáb
---- správa pomocných služeb
---- oddělení I. - V.


Působnost oddělení pak byla rozdělena takto:
- oddělení I. - organizační
- oddělení II. - školské a výcvikové
- oddělení III. - osobní
- oddělení IV. - právní
- oddělení V. - oddělení věcných potřeb: služba hospodářsko-správní a účetní, výzbroj, motorová vozidla, spoje a lékařská péče


Zemskému veliteli byl přímo podřízen také Kárný výbor Zemského velitelství SNB, který byl zřízen rovněž k 1. lednu 1948 a navazoval na dosavadní "očistnou" činnost.
URL : https://www.valka.cz/Zemske-velitelstvi-SNB-v-Praze-t86893#322088Verze : 0
MOD
K 1. červenci 1948 byla agenda V. oddělení, s výjimkou spojů, převedena do působnosti štábu a působnost oddělení byla nově rozdělena takto:


- oddělení I. - organizační
- oddělení II. - osobní
- oddělení III. - spojovací
- oddělení IV. - školské
- oddělení V. - právní
Ovšem již výnosem MV-HV-ZNB z 3. srpna 1948 vyhlášeným denním rozkazem č. 155 ze dne 20. září 1948 bylo k 15. srpnu 1948 zrušeno oddělení IV. - školské. Řízení všech školských zařízení v rámci SNB tímto přecházelo na Hlavní velitelství SNB.
URL : https://www.valka.cz/Zemske-velitelstvi-SNB-v-Praze-t86893#322097Verze : 0
MOD
Výnosem MV-HV-SNB z 20. září 1945 byly k 15. říjnu 1945 v sídlech krajských soudů zřízena oblastní velitelství SNB. Ta byla podřízena Zemskému velitelství v Praze. Tato oblastní velitelství SNb pak naopak byla nadřízena okresním velitelstvím SNB ve svém obvodu.


K 1. březnu 1946 byly u těchto oblastních velitelství SNB zřízeny silniční kontrolní stanice. K 20. březnu 1946 byl u Oblastního velitelství SNB I. Praha zřízen Stíhací zpravodajský oddíl SNB, který měl zajišťovat výkon zpravodajské služby SNB. Oddíl patřil do kmenového stavu Oblastního velitelství SNB I. Praha, avšak ev výkonu služby podléhal přímo Zemskému velitelství SNB v Praze. Stíhací zpravodajský oddíl SNB byl zrušen k 20. únoru 1947.


Podle zákona č. 149/1947 byla v rámci ZV SNB v Praze zřízena Zemská úřadovna Státní bezpečnosti.
URL : https://www.valka.cz/Zemske-velitelstvi-SNB-v-Praze-t86893#322124Verze : 0
MOD
Zdroj:


- Zemské veliteľstvo ZNB Praha, Brno, Bratislava (Inventár archívnych fondov), XIII. správa ZNB, 2. odbor, Spišské Podhradie 1981, resp. nyní vedeno jako Prozatímní inventář k archivnímu fondu A14, A15, A16 - Zemské velitelství SNB Praha, Brno, Bratislava, Archiv bezpečnostních složek, Praha 2008.
URL : https://www.valka.cz/Zemske-velitelstvi-SNB-v-Praze-t86893#322069Verze : 0
MOD