Main Menu
User Menu

Vrchní poddůstojnický poradce předsedy

Senior Enlisted Advisor to the Chairman

Senior Enlisted Advisor to the Chairman

Česky: Vrchní poddůstojnický poradce předsedy
English: Senior Enlisted Advisor to the Chairman
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Seržant
Link to the Dictionary Entry Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vrchni-poddustojnicky-poradce-predsedy-t241044#666814Verze : 1
MOD