Main Menu
User Menu

Usnesení č. 95 (I) a č. 96 (I)

Usnesení č. 95 (I) a č. 96 (I):


Valné shromáždění OSN na svém prvním zasedání projednalo 11.12.1946 otázku "prevence a stíhání zločinů genocidy". Bylo schváleno toto usnesení týkající se genocidy:


Usnesení č. 95 (I)


tímto usnesením potvrzuje principy norimberského práva.


Usnesení č. 96 (I)


Genocida je upřením práva na život celým skupinám lidí, stejně jako je vražda upřením práva individua na život; takovéto upření otřásá lidským vědomím a působí velké ztráty Lidstvu, které takto přichází o kulturní a další přínosy těchto skupin, a je v rozporu s mravním zákonem, jakož i s duchem a cíli Spojených národů.


Byly spáchány zločiny genocidy, které úplně nebo zčásti vyhubily rasová, náboženská, politická a další uskupení.


Stíhání zločinu genocidy je záležitostí mezinárodního zájmu.


V důledku toho Valné shromáždení potvrzuje, že genocida je zločinem z oblasti mezinárodního práva, který civilizovaný svět odsuzuje, a za který jeho hlavní původci a jejich spoluviníci, at' už jsou to soukromé osoby, hodnostáři či státníci, musí být potrestány, at' už jednají z důvodů rasových, náboženských, politických či z jiných motivů;
- vyzývá členské státy, aby podnikly legislativní opatření k předcházení a stíhání tohoto zločinu;
- doporučuje zorganizovat mezinárodní spolupráci států kvůli rychlejšímu přijetí preventivních opatření proti zločinu genocidy i kvůli usnadnění jejího stíhání, a za tímto účelem pověřuje Hospodářskou a sociální radu, aby podnikla studie nezbytné pro zpracování návrhu Úmluvy o zločinu genocidy, který bude předložen Valnému shromáždění na jejím příštím zasedání.
URL : https://www.valka.cz/Usneseni-c-95-I-a-c-96-I-t19595#73246Verze : 0