Main Menu
User Menu
Reklama

Ukrajina

Ukraine

Україна

     
Název:
Name:
Ukrajina
Originální název:
Original Name:
Україна
Hlavní město:
Capital:
Kyjiv
Státní zřízení:
Government System:
poloprezidentská republika
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
-
Správní členění:
Administrative Structure:
24 oblastí, 1 autonomní republika, 2 města zvláštního významu
*1
Úřední jazyky:
Official Languages:
ukrajinština + regionální
Měna:
Currency:
ukrajinská hřivna (UAH)
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Pozemní vojsko, Letectvo, Námořnictvo + Vnitřní vojska, Národní garda, Pohraniční stráž, Motorizované oddíly milice, Civilní obrana
Mezinárodní organizace:
International organizations:
-
Rozloha:
Area:
603700 km2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
Hoverla (2 061 m)
Nejnižší bod:
Lowest Point:
Černé moře (0 m)
Klima:
Climate:
mírný pás
Geografická poloha:
Location :
východní Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Bělorusko
Maďarsko
Moldávie
Polsko
Rumunsko
Ruská federace
Slovensko
Vznik:
Independence:
24.08.1991 od Sovětského svazu
Počet obyvatel:
Population:
45 644 419 (2011)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
77,8% Ukrajinci
17,3% Rusové
0,6% Bělorusi
0,5% Moldavčané
0,5% Krymští Tataři
3,3% ostatní nebo neznáme
Náboženství:
Religions:
pravoslavné křesťanství, řeckokatolické křesťanství a další
ISO:
ISO:
UKR
Internetová doména:
Internet Country Code:
.ua
Časové pásmo:
Time Zone:
+2
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
*1 - 1 autonomní republika a 1 město zvláštního významu byly anektovány Ruskem
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ukrajina-t83329#516004Verze : 0
MOD
Ve starověku zasahovaly na území dnešní Ukrajiny výboje Skythů a Sarmatů. Černomořské pobřeží bylo v té době zároveň kolonizováno Řeky. V 5. století př. n. l. se jednotlivé řecké osady spojily, a tak vznikla Bosporská říše se sídlem v Pantikapaion (dnešní Kerč), která v různých podobách přetrvalo až do 4. století n. l. Ve 3. až 4. století se v oblasti severního Černomoří etablovala Gótská říše, kterou v roce 375 rozvrátili Hunové.


Vnitrozemské ukrajinské stepní oblasti byly v době od přelomu letopočtu až do novověku místem, kde se konstituovaly nebo jímž táhly kočovné kmeny z euroasijských stepí do Evropy. Jednalo se o Huny, Chazary, Avary, Bulhary či Maďary. V Pripjaťské oblasti mezi řekami Dněpr a Dněstr 6. století zřejmě došlo ke genezi Slovanů, kteří následně osídlili velkou část východní a střední Evropy. V případě území Ukrajiny se jednalo o východoslovanské kmeny Tiverců, Uličů, Poljanů, Volyňanů, Drevljanů, Dregovičů, Severjanů, Krivičů, Radimičů a Slavjanů.


V 9.-12. století se velká část území dnešní Ukrajiny stala jádrem Kyjevské Rusi, která ovládla i většinu dnešního Běloruska a evropské části Ruska. Naopak nedokázala ovládnout jižní stepní oblasti, na jejichž území se nacházeli Pečeněhové a po nich Kumáni (Polovci).


Úpadek Kyjevské Rusi vedl k jejímu rozpadu na jednotlivá knížectví, která se následně ve 30. letech 13. století stala snadnou kořistí Mongolů. Výjimkou bylo Haličsko-volyňské knížectví. Většina území bývalé Kyjevské Rusi tak ovládla Zlatá horda. V následujícím století bylo území Ukrajiny rozděleno mezi Litvu (sever), Polsko (západ), Moldávii (Bukovina). Uhry již od 11. století ovládaly Podkarpatskou Rus.


Od 15. století bylo toto území vystaveno výbojům Krymských Tatarů a Osmanské říše (jih) a Moskevského velkoknížectví (sever). Nicméně většina ukrajinského území zůstala pod polsko-litevskou kontrolou.Polonizační a katolický tlak vyvolal ukrajinský odpor. Na dolním Dněpru vznikla nezávislá kozácká republika zvaná Záporožská Sič. V roce 1648 vypuklo povstání Bohdana Chmelnického, jehož cílem bylo ustavení ukrajinského státu nezávislého na Polsku. Na to ale vlastní síly nestačily a bylo nutné najít pomoc. To vedlo k přijetí poddanství ruskému carovi na tzv. Perejaslavské radě v roce 1654. Bylo to ale skutečně jen poddanství, ve většina věcí měla Ukrajina rozsáhlou autonomii a v jejím čele stál volený hejtman.


Rusko-polská válka skončila v roce 1668 tzv. Andrusovským příměřím, kterým se Polsko vzdalo levobřežní Ukrajiny, formálně i Záporoží a Rusko navíc získalo na dva roky správu Kyjiva. Roku 1686 potvrdil tzv. věčný mír ruskou držbu levobřežní Ukrajiny včetně Kyjiva. Pravobřežní Ukrajinu obsadilo Rusko až při dělení Polska, které uskutečnilo spolu s Pruskem a Rakouskem, které obsadilo Halič. Rusko začalo na obsazeném ukrajinském území z pozice silnějšího a v duchu tehdejší doby postupně utahovat šrouby, nicméně to byl proces pozvolný. Začal už v roce 1709 po bitvě u Poltavy a ukončen byl za Kateřiny II. V té době Rusko dobylo Krymský chanát a černomořskou step, což umožnilo ruskou a ukrajinskou kolonizaci tohoto území. Kníže Potěmkin zde měl vybudovat tzv. Novorusko.


Území Ukrajiny byla v 19. století rozděleno mezi několik ruských gubernií a rakouskou Halič. V této době vzniklo národní hnutí, jež vedlo k formování moderního ukrajinského národa. Carská vláda na to zareagovala popřením existence ukrajinské národní identity a represemi, včetně zákazu používání ukrajinského jazyka. Tvrdý útisk ukrajinského hnutí znamenal, že jeho jádro se nadále rozvíjelo především v rakouské Haliči, kde panovaly výrazně liberálnější podmínky.


Po ruské Únorové revoluci vznikal v březnu 1917 v Kyjivě Centrální rada v čele s Mychajlo Hruševským, která v srpnu vyhlásila autonomii v rámci Ruské říše a po říjnové revoluci pak samostatnost své země. Bolševici ale nechtěli tento vývoj dopustit, a tak vyhlásili v prosinci na části území Ukrajinskou sovětskou republiku s hlavním městem Charkivem. V únoru se bolševickým jednotkám podařilo dobýt Kyjiv. Ve stejném měsíci podepsala Centrální rada separátní mír s Ústředními mocnostmi a požádala Německo a Rakousko-Uhersko o pomoc. Jejich armády vzápětí obsadily většinu Ukrajiny a do čela státu v dubnu 1918 pomohly generálu Pavlo Skoropadskému. Jeho vláda ale byla po odchodu německých a rakousko-uherských jednotek svržena a v prosinci 1918 nahrazena vládou direktoria v čele se Symonem Petljurou.


V letech 1919 až 1920 probíhala na území Ukrajiny občanská válka. Nejprve většinu území do dubna 1919 obsadila Rudá armáda, v druhé polovině roku Děnikinova bílá armáda a v prosinci 1919 opět Rudá armáda. Během rusko-polské války byla velká část země obsazena polskou armádou. Polsko již dříve připojilo většinu území bývalé Západoukrajinské lidové republiky, která byla vytvořena po rozpadu Rakouska-Uherska na území východní a střední Haliče a Bukoviny s hlavním městem ve Lvivě. Díky ukrajinsko-polské dohodě byla v Kyjivě nakrátko nastolena vláda Ukrajinské lidové republiky, avšak Rudá armáda polské jednotky opět odrazila zpět. V červnu 1920 padl Kyjiv a v říjnu bylo uzavřeno příměří, které bylo následně 18. března 1921 potvrzeno Rižským mírem. Západoukrajinská území připadla Polsku, východoukrajinská pak Ukrajinská sovětská socialistická republika. Ta zůstala formálně nezávislá do 30. prosince 1922, kdy byla včleněna do Svazu sovětských socialistických republik.


Podkarpatská Rus připadla Československu a Bukovina Rumunsku. Do roku 1934 byl hlavním městem Charkiv, poté Kyjiv.


Na podzim 1939 byly západní části Ukrajiny připojeny k SSSR poté, co Sovětský svaz spolu s Německem rozpoutal druhou světovou válku přepadením Polska. V roce 1940 si Stalin ultimátem vynutil na Rumunsku vydání Bukoviny a Besarábie, přičemž ta ale nebyla k Ukrajinské SSR připojena celá.


V letech 1941-1944 bylo ukrajinské území okupováno Německem. To zde vytvořilo Říšský komisariát Ukrajina. Výjimkou bylo území mezi Dněstrem a Jižním Bugem, tzv. Transnistrie, která byla pod rumunskou správou. Krutá německá okupace a průchod fronty ještě více prohloubily těžké lidské a materiální ztráty z doby bolševické kolektivizace a industrializace. V roce 1945 bylo ukrajinské území rozšířeno o Podkarpatskou Rus.


Odpor vůči komunistické moci a rusifikačnímu procesu pokračoval v pravobřežní Ukrajině až do začátku 50. let. V roce 1954 byl k Ukrajinské SSR připojen Krym.


Zmírnění rusifikačního kurzu nastalo, když v roce 1963 do funkce 1. tajemníka ústředního výboru komunistické strany Ukrajiny nastoupil Petro Juchymovyč Šelest se svou umírněnou vlasteneckou politikou. V zahraniční politice to sice byl zastánce tvrdé linie a uvolnění za jeho éry mělo své limity, nicméně umožnil umírněné obrození ukrajinského národa podporou v kulturní a vzdělávací oblasti, když podporoval ukrajinsky píšící spisovatele či vydávání ukrajinsky psaných knih. Hodně také podporoval výzkum historie ukrajinského kozáctva. Jeho výklad ukrajinské historie se v mnohém výrazně odchyloval od oficiální sovětské (tj. velkoruské) verze. V roce 1972 ale Brežněv Šelesta nechal nahradit Volodymyrem Ščerbyckým, který naopak zahájil další vlnu rusifikace Ukrajiny, která skončila až s nástupem perestrojky, která umožnila aktivitu vlasteneckého hnutí Ruch.


V roce 1991 Ukrajina vyhlásila spolu s Běloruskem samostatnost.
URL : https://www.valka.cz/Ukrajina-t83329#516216Verze : 0
MOD
ISO
Štát
Obdobie
Zástava
Poznámka
Kód
-
Moskevské velkoknížectví
RRRR-22.10.1547

-
rusg.gif
-
Benátska republika
XIII-XIV storočie

-
itav.gif
-
Ruské carství
22.10.1547-22.10.1721

-
rush.gif

Ruské imperium
22.10.1721-DD.MM.1858


https://www.valka.cz/images/flags/rus.gif

Ruské imperium
DD.MM.1858-DD.MM.1883


https://www.valka.cz/images/flags/rus1.gif

Ruské imperium
DD.MM.1883-DD.MM.1914

-
https://www.valka.cz/images/flags/rus.gif

Ruské imperium
DD.MM.1914-14.09.1917


https://www.valka.cz/images/flags/rus2.gif
-
Ruská republika
14.09.1917-10.07.1918

-
https://www.valka.cz/images/flags/rus.gif
RUM
Rakousko-Uhersko
RRRR-DD.10.1918

-
https://www.valka.cz/images/flags/rum.gif
-
Ukrajinská lidová republika /
Ukrainian People's Republic

22.01.2018-18.03.1921


ukr.gif

Ruská sovětská federativní socialistická republika /
Russian Soviet Federative Socialist Republic

10.07.1918-10.03.1919


rus3.gif
-
Západoukrajinská lidová republika /
West Ukrainian People's Republic

01.11.1918-22.01.1919


ukr.gif
-
Ukrajinská socialistická sovětská republika /
Ukrainian Socialist Soviet Republic

10.03.1919-30.12.1922

od 12/1920 vojenská a hospodářska unie s RSFSR, do roku 1991 součást ZSSR / from December 1920 military and economic union with RSFSR, to 1991 part of USSR
ukr1.gif
CZK
Republika československá
DD.MM.1919-05.03.1920

-
https://www.valka.cz/images/flags/czk.gif
CZK
Československá republika
05.03.1920-DD.10.1938

-
https://www.valka.cz/images/flags/czk.gif
SOV
Svaz sovětských socialistických republik
31.12.1922-26.12.1991

v rokoch 1941-1944 okupovaná Nemeckom / 1941-1944 occupied by Germany
https://www.valka.cz/images/flags/sov.gif
CZK
Česko-Slovenská republika
DD.10.1938-15.03.1939


https://www.valka.cz/images/flags/czk.gif
HUN
Maďarské království
02.11.1938-19.03.1944


https://www.valka.cz/images/flags/hun7.gif

Německá řiše /
German Reich

22.06.1941-01.06.1943

okupováno
deu2.gif
DEU
Velkoněmecká říše
01.06.1943-DD.11.1944


https://www.valka.cz/images/flags/deu2.gif
CZK
Československá republika
DD.MM.1944-29.06.1945

formálne do 22.11.1945
https://www.valka.cz/images/flags/czk.gif

Pozn.: chýba obdobie Litevské a Polské správy do roku 1939
URL : https://www.valka.cz/Ukrajina-t83329#516236Verze : 6
MOD
Státní útvary Datum Událost
URL : https://www.valka.cz/Ukrajina-t83329#641924Verze : 0
MOD
Chronológia vzniku Ukrajinskej republiky počas rozpadu ZSSR a jej ozbrojených síl:

16.07.1990 - Deklarácia o suverenite Ukrajinskej SSR (Najvyšší soviet Ukrajinskej SSR)

17.03.1991 - Referendum o zachovaní ZSSR, pri účasti 83,5% oprávnených voličov sa za zachovanie ZSSR vyslovilo 70,2% zúčastnených voličov, čo bolo najmenej zo všetkých zväzových republík, v ktorých sa referendum konalo.

19.-21.08.1991 - pokus o štátny prevrat v Moskve

24.08.1991 - vyhlásenie nezávislosti Ukrajinskej SSR (Najvyšší soviet Ukrajinskej SSR) a deklarácia, ktorou sa formálne preberajú všetky ozbrojené sily ZSSR dislokované na území Ukrajineskej SSR do jurisdikcie Ukrajiny

17.09.1991 - premenovanie na Ukrajinská republika

24.09.1991 - formálne vytvorenie Ministertva obrany Ukrajinskej republiky (vytváranie štruktúr sa začalo už 03.09.1991)

04.11.1991 - prijatie zákona o vytvorení Národnej gardy Ukrajiny, ktorej základom sa stali Vojská ministerstva vnútra Ukrajiny

01.12.1991 - referendum o nezávislosti Ukrajiny, 90,3% zúčastnených voličov sa vyslovilo za nezávislosť

06.12.1991 - ukrajinský parlament prijíma zákon o Ozbrojených silách Ukrajiny

08.12.1991 - podpísanie Bielovežskej zmluvy (oficiálne Zmluva o založení Spoločenstva nezávislých štátov) najvyššími predstaviteľmi Ruska, Ukrajiny a Bieloruska

10.12.1991 - ratifikácia Bielovežskej zmluvy Ukrajinským parlamentom

21.12.1991 - Almatská deklarácia, ktorou sa za zakladajúcich členov SNŠ považujú aj zostávajúce štáty ZSSR s výnimkou Litvy, Lotyšska, Estónska a Gruzínska. Súčasťou tejto deklarácie je aj faktické odobratie právomoci najvyššieho veliteľa Ozbrojených síl ZSSR z rúk prezidenta Gorbačova a udelenie týchto právomocí ministrovi obrany ZSSR maršálovi Šapošnikovovi

25.12.1991 - sovietsky prezident Michail Gorbačov podáva demisiu

26.12.1991 - deklarácia Najvyššieho sovietu ZSSR, ktorou je ZSSR oficiálne rozpustené

30.12.1991 - zasadanie predstaviteľov SNŠ v Minsku, kde sa rozhodlo o transformácii Ministerstva obrany ZSSR a Ozbrojených síl ZSSR na Hlavné veliteľstvo Spoločných ozbrojených síl SNŠ a Spoločné ozbrojené sily SNŠ

03.01.1992 - na základe rozkazu ministra obrany Ukrajiny začali jednotky umiestnené na území republiky skladať prísahu vernosti svojmu ľudu (text prísahy prijala Najvyššia rada Ukrajiny 06.12.1991 v Zákone o ozborjených silách). Do 20. januára zložilo prísahu 270 000 vojakov

14.02.1992 - Ukrajina sa nepripojila k podpísaniu vykonávacích dohôd medzi členskými štátmi SNŠ o vytvorení Spoločných ozbrojených síl SNŠ. Tento postup mal umožniť postupné rozdelenie Ozbrojených síl ZSSR medzi jednotlivé štáty tak, aby v prechodnom období bolo zabezpečené jednotné velenie a tiež ochrana vonkajších hraníc SNŠ. Z členskýh štátov SNŠ tieto dohody nepodpísala Ukrajina a Moldavsko, čím reálne Ukrajinské ministertvo obrany prevzalo kontrolu nad všetkými súčasťami Sovietskych ozbrojených síl dislokovaných na jej území. Voči tomuto postupu sa vyhranila Ruská federácia, ktorá si robila nároky na niektoré zložky dislokované na Ukrajinskom území - ako napr. časť síl Čiernomorskej flotily, či súčasti strategických síl. Najväčšie problémy sa prejavili práve v Čiernomorskej flotile, kde niekoľkokrát vypukli otovorené roztržky medzi proruskou a proukrajinskou časťou posádok. Situácia sa čiastočne ukľudnila po podpise Rusko-Ukrajisnkej dohody o spoločnom riadení flotily až do konečného rozhodnutia o jej rozdelení. K tomu došlo na základe medzištátnej zmluvy medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou zo dňa 28.05.1997.

05.04.1992 Po neúspešných rokovaniach o osude strategických síl medzi Ruskom (SNŠ) a Ukrajinou prechádzajú strategické sily dislokované na Ukrajinskom území do jurisdikcie Ukrajiny.Zdroj: archív autora
cis.minsk.by
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ukrajina-t83329#676708Verze : 9
MOD
Diskuse
Chybí toho v té tabulce více. Na území Ukrajiny se etablovaly nebo část ukrajinského území držely ještě:


starověk:
- Bosporská říše
- Gótská říše


středověk:
- říše Pečeněhů
- říše Polovců (Kumánů)
- Chazarská říše
- Kyjevská Rus + po jejím rozpadu
- Volyňské knížectví
- Haličské knížectví
- Kyjevské knížectví
- Perejaslavlské knížectví
- Černigovské knížectví


- Zlatá horda


- Byzantská říše
- Krymský chanát
- Otomanská říše


novověk:
- ukrajinská autonomní entita ("hetmanát")
- Záporožská Sič
- Polsko
- Litva
- Polsko-Litva


WWI a po WWI:
- Ukrajinská autonomie v rámci Ruska od 1917
- nezávislí Ukrajina od 1918
- Ukrajinská sovětská republika
- Západoukrajinská lidová republika
- Polsko
- Ukrajinská lidová republika
- SSSR (od 1922, kdy se Ukr. sov. rep. stala součástí Svazu)
- Rumunsko (drželo Bukovinu a Besarábii do té doby, než ho vydíral SSSR v roce 1940)Snad jsem na nic nezapomněl Smile
URL : https://www.valka.cz/Ukrajina-t83329#516392Verze : 0
MOD