Main Menu
User Menu

Starověký Egypt – běžné války, loupeživé výpravy či pirátství ?

Definovat PIRÁTSTVÍ dle současných měřítek není až takový problém. Úmluva OSN o mořském právu hovoří takto :
Citace zdroje: cs.wikisource.org


Článek 101 - Definice pirátství


Za pirátství se považují následující činy:


a) jakýkoli protiprávní čin násilí nebo zadržení anebo jakýkoli loupežný čin spáchaný k soukromým účelům posádkou nebo cestujícími soukromé lodi nebo soukromého letadla namířené:
- na volném moři proti jiné lodi nebo letadlu anebo proti osobám nebo majetku na jejich palubě;
- proti lodi, letadlu, osobám nebo majetku v místě, které nepodléhá jurisdikci žádného státu;
b) jakýkoli čin dobrovolné účasti při použití lodi nebo letadla, jestliže ten, kdo se jich dopouští, ví o skutečnostech, které vtiskují této lodi nebo tomuto letadlu charakter pirátské lodi nebo letadla;
c) jakýkoli čin, který má za účel podněcovat nebo úmyslně usnadňovat čin uvedený v pododst. (a) nebo (b).


Článek 102 - Pirátství válečné lodi, státní lodi nebo státního letadla, kterých se zmocnila vzbouřená posádka


Pirátské činy, tak jak jsou definovány v článku 101, spáchané válečnou lodí, státní lodí nebo státním letadlem, kterých se zmocnila vzbouřená posádka, se považují za činy spáchané soukromou lodí.


Článek 103 - Definice pirátské lodi nebo letadla


Za pirátské jsou považovány lodě nebo letadla, které jsou osobami, pod jejichž skutečnou kontrolou se nacházejí, určeny k spáchání některého z činů uvedených v článku 101. To platí i pokud jde o lodě nebo letadla, kterých bylo použito k spáchání takových činů, jestliže zůstávají pod kontrolou osob, které se těchto činů dopustily.


Článek 104 - Zachování nebo ztráta státní příslušnosti pirátské lodi nebo letadla


Loď nebo letadlo si může ponechat svou státní příslušnost i přesto, že se přeměnilo v pirátskou loď nebo letadlo. Zachování nebo ztrátu státní příslušnosti určuje zákon státu, který udělil tuto státní příslušnost.


Co vše ale můžeme označit za pirátství v dobách starověku ?


Z těchto časů se nám dochovalo poměrně málo důkazů i o běžném životě. Co v těch dobách považovali za pirátství a jak tyto činy vlastně nazývali ? Jak běžel čas, vyvíjela se země, vyvíjelo se lidstvo a vše kolem. Stejným procesem prošlo i to, co dnes nazýváme pirátstvím. I historikové se neustále přou o to, jak pojmenovat některé činy, skutky a události. Vynecháme-li klasické námořní střetnutí, bitvy a války, jak nazveme tzv. nestandardní střety ? Můžeme hovořit kupříkladu o loupeživých výpravách. Tak jako tak se budeme pohybovat po "tenkém ledě". Co člověk, to názor.Následující řádky mají za úkol přiblížit nám události a činy starověku, které se dle některých dají označit za různé způsoby vedení boje a dle jiných za rané formy pirátství.
URL : https://www.valka.cz/Staroveky-Egypt-bezne-valky-loupezive-vypravy-ci-piratstvi-t90553#338721Verze : 0
Kedysi bolo pirátstvo prirodzenou súčasťou obchodného podnikania. Medzi pojmom moreplavec a pirát nebol veľký rozdiel. Vojna, obchod a pirátstvo splývali a prelínali sa. Hoci už v Homérovi nájdeme otázku:

Citace :

Cudzinci, kto ste a odkiaľ ste prišli sem
po vodných cestách?
Prišli ste za dákym činom, či len tak sa túlate krížom
po šírom mori sťa lupiči morskí, čo sem i tam brázdia,
riskujúc stále svoj život a nosiac cudzincom skazu?


Homér: OdysseiaStarovekí Egypťania neboli spočiatku chýrnymi moreplavcami. Najbežnejšie výrazy boli výrazy určujúce smer plavby po rieke Níl - výraz "dolu" bol výraz pre plavbu na sever, výraz "hore" bol výraz pre plavbu na juh. Z rozmachom krajiny súvisí aj rozmach obchodovania, získavania potrebných surovín. Spomeňme aspoň dvoch vládcov Egypta, ktorí mali dočinenia s tým, čo by sme dnes nazvali pirátstvom.


Faraón Sahure (obrázok č.1)


Tento faraón vládol v rokoch 2487–2474 pred n.l. a výrazne sa zapísal do dejín Egypta. Venujme sa však jeho činom v oblasti pirátstva. Sahure chce získať do svojich služieb slávnych fenických plavcom a tak zorganizoval lúpežnú výpravu k brehom dnešnej Sýrie, ktorú tvorilo osem lodí. Lode sa vrátili s bohatým nákladom medi, striebra a zlata. Najcennejšou korisťou boli však otroci - fénickí plavci a ich lode, ktoré sa tiež podarilo ukoristiť. Podľa ukoristených plavidiel dal faraón vybudovať celú flotilu plavidiel na brehoch Eritrejského mora. Celé toto snaženie malo jeden cieľ - vylúpiť krajinu Punt. Kde ležala táto, vtedy nazývaná "božia krajina"? Podľa asýrskeho klinového výrazu Putu Jaaman ju niektorí vedci dešifrovali ako Jemen, niektorí dnešné Somálsko a iní opierajúc sa o výskyt antimónu v rúži kráľovnej Hatšepsut považujú Punt za dnešný Mozambik. Dokonca sú pramene, ktoré uvažujú o krajine Punt ako o ktorejkoľvek krajine, ktorá bola zaujímavá v očiach Egypta. Flotila sa vydala do krajiny Punt, mala len príkaz faraóna, skúsenosti fénických plavcov a vlastnú odvahu. Výsledok výpravy:
- 80 000 myrhových kríkov a stromov
- 2600 kmeňov ebenu a iných vzácnych drevín
- 6000 hrivien elektra (zliatina zlata a striebra)
- stovky vzácnych koží a drahokamov
- tisícky perál a niekoľko otrokýň pre faraóna


Ďalšie výpravy smerovali na Sinaj a Núbie, kde sa zamerali na zlato, meď, tyrkys, diorit a dobytok. Podľa jedného jeho nápisu bolo ukoristených v Núbii 822 941 kusov dobytka.


Kráľovná Hatšepsut (obrázok č.2)


Táto kráľovná vládla v rokoch 1503–1482 pred n.l., používala trónne meno Maatkare a vystupovala ako muž - faraón. Žulová kniha menom chrámu Deir el Bahrí rozpráva o druhom podobnom podujatí - Výprava po mori. Šťastná plavba vojakov vládkyne Dolného a Horného Egypta do krajiny Punt v zhode s vôlou vládcu bohov Amona - tak začína hieroglyfický záznam o tejto udalosti. Vládkyňa dala vystrojiť päť tridsaťveslových lodí a poslala ich hore Nílom. Výprava sa uskutočnila roku 1492 pred n.l. a trvala až tri roky. Lup činil: hrudy myrhovej smoly, myrhové kry a stromy, eben, slonovina, zlato, voňavé drevá - tišeps a hesit, rozličné živice, tymián, čiernu farbu na obočie, paviány, lovné psy, leopardie kože a otrokov.


Tento druh pirátstva môžeme charakterizovať ako staroveké korzárstvo. Korzárstvo v neskorších dobách, v dobách svojej najväčšej slávy bolo vlastne istý druh námorného partizánstva, kde nešlo v prvom rade o vlastné obohatenie, ale ich činnosť sa riadila „vyššími „ záujmami a cieľmi.

Zdroj
Ferko, Milan. Pod čiernou vlajkou. 1. vydanie
Bratislava: Obzor, 1984. 260 strán, 40 obrazových príloh. 65 – 015 – 84
https://en.wikipedia.org/wiki/Sahure
https://en.wikipedia.org/wiki/Hatshepsut
https://cs.wikipedia.org/wiki/Punt
Starověký Egypt – běžné války, loupeživé výpravy či pirátství ? - Faraón Sahure - podobizeň

Faraón Sahure - podobizeň
Starověký Egypt – běžné války, loupeživé výpravy či pirátství ? - Kráľovná Hatšepsut - podobizeň

Kráľovná Hatšepsut - podobizeň
URL : https://www.valka.cz/Staroveky-Egypt-bezne-valky-loupezive-vypravy-ci-piratstvi-t90553#338658Verze : 0
Podľa vzoru vládcov vysielali svoje výpravy i "vladárici" a náboženské chrámy. Dá sa predpokladať, že vtedajších dobách panovala zásada: majiteľ lode je veľký pán, ale väčší jej kapitán. V dobových spisoch - účtovné knihy pre chrámové školy sa hovorí o majiteľovi lode Chnemhotepovi, ktorému kapitán Húja v dvoch výpravách nahonobil veľký majetok. V tejto dobe bolo celkom bežné, že kupujúci ponúkal nevýhodný obchod predávajúcemu a keď predávajúci nesúhlasil, kupujúci si vzal všetko násilím.


Na papyrusovom zvitku z čias Ramzesa XI. sa zachoval podrobný opis typického pirátstva tých čias. Herhor, veľkňaz Amonovho chrámu poslal dve lode pre náklad vzácneho cédrového dreva pod velením Unuamona. Plavili sa dole Nílom, potom cez Stredozemné more. Po pristáti v meste Dor ich prijal vládca Beder, náčelník kmeňa Tžekerov. Obchod bol úspešne dojednaný a výprava na čele Unuamonom bola do noci hostená, na druhý deň však bolo zistené, že tajná skrýša, kde bolo uložené zlato a striebro bola vykradnutá. Unuamon sa šiel sťažovať vládcovi, ten ho však vyhnal. Unuamon poslal druhú loď nazad po nové prostriedky na nákup cédrového dreva, Unuamon však do príchodu druhej lode prepadával všetko čo bolo slabšie a tžekerské. Po 48 dňoch sa vrátila druhá loď z Egypta, cédrové drevo nakúpili u susedného vládcu Zakar-baala. Unuamon zavŕšil svoje poslanie úspešne, nielenže priniesol náklad cédrového dreva, ale aj prostriedky ktoré boli určené na nákup.


Zdroj
Ferko, Milan. Pod čiernou vlajkou. 1. vydanie
Bratislava: Obzor, 1984. 260 strán, 40 obrazových príloh. 65 – 015 – 84
URL : https://www.valka.cz/Staroveky-Egypt-bezne-valky-loupezive-vypravy-ci-piratstvi-t90553#338673Verze : 0
Staroveký Egypt a morské národy


Staroveký Egypt ako silná a prosperujúca krajina sa stávala terčom útokov. Z pohľadu pirátskej histórie je zaujímavý konflikt medzi Egyptom a tzv. morskými národmi. Morské národy obsadili východné Stredomorie a najmä z Kréty podnikali koristné výpravy. Pri tomto masovom pirátčení narazili aj na Egypt. Egypťania ich nazývali jedným slovom - Kefti. Morské národy alebo Kefti boli kmene a kmeňové zväzy: Achájci, Teukrijci, Sikeli, Sardi a Filištínci.


Ramzes III., egyptský faraón zastavil ich rozpínanie a porazil ich v roku 1192 pred n.l. na mori, kde spočívala práve najväčšia sila morských národov. Na príkaz faraóna bolo prebudované celé egyptské loďstvo. Cenné informácie priniesli špióni, ktorí pozorovali keftské lode, ich vybavenie a tiež taktiku boja a prepadávania lodí. Keftské lode boli masívne a neobratné, ale mali vynikajúcu stabilitu a mohli bojovať za akýchkoľvek poveternostných podmienok, mali aj vyvýšené mostíky a boli uspôsobené na abordáž plavidla - pripútanie nepriateľskej lode a následné jej prepadnutie. Kefti používali železné zbrane a Egypťania mali len zbrane z bronzu. Kefti bojovali živelne, bez velenia. Už v spomínanom roku 1192 pred n.l. boli Kefti porazení "na hlavu" a doslova rozprášení novou egyptskou flotilou, ktorú tvorili väčšie a rýchlejšie plavidlá, ktoré boli obklopené menšími plavidlami. Boli to doslova plávajúce pevnosti a Egypťania prvý raz v dejinách námorníctva vybavili lode osobitnou ozbrojenou posádkou.


Zdroj
Ferko, Milan. Pod čiernou vlajkou. 1. vydanie
Bratislava: Obzor, 1984. 260 strán, 40 obrazových príloh. 65 – 015 – 84
URL : https://www.valka.cz/Staroveky-Egypt-bezne-valky-loupezive-vypravy-ci-piratstvi-t90553#338691Verze : 0
Ono je to podobné třeba mongolům ti také byli nájezdníci, ale reálně prostě jejich říše rostla, nebo římané, z pohledu třeba egypťanů byli nájezdníci, ale připojili egypt jako provincii a jsou tedy bráni jako vojáci.


"Mořské národy" zřejmě napomohly vzniku a zániku řady kultur (třeba Etruské). Ono ani s tím vítězstvím egypťanů to nebylo asi až tak skvělé, po něm se Egypt stáhl a omezil se v podstatě jen na Afriku, a tak umožnili rozvoj spolku pelištejských městských států na území dnešního Izraele.


Zdroje:
www.starovekyegypt.net
cs.wikipedia.org
cs.wikipedia.orgOstatně název Kefti je až nápadně podobný názvu ostrova Kaftor což je dnešní Kréta, navíc egypťané obvykle nepsali samohlásky Smile takže přesné znění není zcela jisté. Rozhodně ale mořské národy mají souvislost s mínojskou civilizací, to že v tehdejší době bylo námořní lupičství dost běžné je asi fakt, zde ale nejde o akci nějakého osamělého piráta, ale o válku mezi národy, což moc pirátství neodpovídá Sad. Ale zařazení bych nechal na moderátorovi sekce.
URL : https://www.valka.cz/Staroveky-Egypt-bezne-valky-loupezive-vypravy-ci-piratstvi-t90553#338776Verze : 0
Tzv. Mořské národy v průběhu 2. tisíciletí př. n. l. útočily na bohaté starověké civilizace nacházející se na březích Středozemního moře (egyptská, mykénská, chetitská a další). Egypťané se ve svých písemných zprávách zmiňují o mořských národech jako o kmenech, které přišly z moře nebo ze středomořských ostrovů.


Konflikt mezi Egyptem a tzv. Mořskými národy s pirátstvím souvisí sice jen částečně, ale k získání představy o situaci na moři v dobách Nové říše (přibližně 1543–1080 př. n.) není vůbec na škodu se o něm zmínit. Konflikt, který vyvrcholil v době panování Ramsese III, začal s největší pravděpodobností útoky na osamocené egyptské lodě a pokračoval loupeživými nájezdy a výpravami na egyptské pobřeží. O těchto jednotlivých útocích se prameny nezmiňují (alespoň mi to není známo), ale dá se předpokládat, že právě jimi vše začalo.


Zdroje:
www.starovekyegypt.net
cs.wikipedia.org
cs.wikipedia.orgOsobně se kloním k názoru, že zde nejde o akci nějakého osamělého piráta, ale o válku mezi národy. To pirátství neodpovídá, pravda, ale k získání představy o situaci není na škodu se (právě zde) o tomto konfliktu zmínit.
URL : https://www.valka.cz/Staroveky-Egypt-bezne-valky-loupezive-vypravy-ci-piratstvi-t90553#338799Verze : 0
Diskuse
Myslím že lze oprávněně pochybovat o zařazení námořních bojů mezi dvěma zeměmi (státy, národy) za pirátství. To by pak bylo pirátstvím třeba i střetnutí u Salaminy, nebo bitva u Lepanta. Pokud vím neví se přesně kdo byli Kefti, ale sami Egypťané je považovali za nepřátelský národ, nikoli za piráty.
URL : https://www.valka.cz/Staroveky-Egypt-bezne-valky-loupezive-vypravy-ci-piratstvi-t90553#338711Verze : 0
Áno, súhlasím s Tebou... ja som s tým mal osobný problém, že či zaradiť a či nie. Autor knižky sa vyjadruje, že boli len malé rozdieli medzi vojnou, obchodom a pirátstvom. Nuž analyzoval som z iných modernejších zdrojov "morské národy" - egyptských Keftov a týmto názvom je označovaný voľný zväz morských nájazdníkov, ktorí sa objavili vo východnom Stredomorí okolo roku 1200 pred n. l., ktorí spôsobili nepokoje a rozvrátili niektoré národy.


Samozrejme nemám problém, ak bude príspevok presunutý niekde inde.
URL : https://www.valka.cz/Staroveky-Egypt-bezne-valky-loupezive-vypravy-ci-piratstvi-t90553#338713Verze : 0