Main Menu
User Menu

Štábní seržant

Staff Sergeant

Staff Sergeant

Česky: Štábní seržant
English: Staff Sergeant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Seržant
Link to the Dictionary Entry Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Stabni-serzant-t241036#666806Verze : 1
MOD