Main Menu
User Menu
Reklama

Sekularizace rytířských řádů a jejich přerod

Sekularizace rytířských řádů a jejich přerod

PORTUGALSKO:Sekularizace rytířských řádů a jejich přerod:Všechny tři duchovně-rytířské řády se postupně dostávali do moci portugalské dynastie a došlo k tomu, že velmistrovský úřad byl vlastně zrušen a úlohu řádových vládců (gobernadores) či správně správců (administradores) vykonávali buď královští princové-infanti nebo jako u Řádu Kristova přímo sám král. Ostatně s touto situací souhlasila i katolická církev, jak o tom svědčí bula Preacera clarissimi papeže Julia II. Z 30. listopadu 1551 vydaná pro portugalského krále Jana III.


Královská svrchovanost nad rytířskými řády znamenala postupné opouštění jejich prvotních duchovních cílů a vedla více k zesvětštění udělovaných řádových hodností osobám blízkým nebo zavázaným dvoru.
V XVIII století byl zřejmě církevní charakter těchto řádů v měnících se společenských podmínkách již neudržitelný. Dne 19. června roku 1789 vydala královna Marie zákon, jímž se měnil charakter všech tří řádů a v preambuli zákona se přímo pravilo, že jde o zlepšení občanského a politického důstojenství. Podle tohoto zákona byly zrušeny dřívější řádové funkce a nahrazeny novými stupni důstojenství-velkokříži, komandery a rytíři, když všechny tyto stupně byly udělovány v limitovaném počtu. Tak vlastně tímto zákonem zanikly řády jako duchovně-rytířské instituce a proměnily se v záslužné řády.


Insignie záslužných řádů pochopitelně vycházely z řádové symboliky jednotlivých duchovně-rytířských řádů a ve své podstatě přešly až do současnosti. Např. u řádu Kristova jsou řádové dekorace té doby velmi dobře určitelné, protože na přání královny Marie byly doplněny hořícím Ježíšovým srdcem (viz obrázek), které je přepásáno trnovou korunou a z jeho ohně vyrůstá malý křížek. Toto znamení nalezneme obvykle v převýšení řádového kříže. Pozdější republikánské formy dekorací zbavily je monarchistických atributů, jako byly královské koruny v závěsech odznaků a bylo též odstraněno hořící srdce Ježíšovo.


U Kristova řádu je třeba přičlenit ještě poznámku v tom smyslu, že tento řád se stal i řádem papežským a jako církevní vyznamenání trvá dodnes. Mimo to i Brazilie v minulém století jako bývalá portugalská kolonie převzala tento řád do svého systému vyznamenání.
Ve třech stupních byly řády udělovány po celé XIX. století. Společným pro ně bylo rozhodnutí první republikánské vlády z 5. října 1910, kdy byly monarchistické záslužné řády zrušeny a ponechán z nich Řád věže a meče pro svůj vojenský charakter a ráz a byl udělován za zásluhy o obranu vlasti. Řád věže a meče patří také mezi starobylé portugalské řády, ale nebyl nikdy institucí církevní. Vznikl také mnohem později, až na konci XV. století, jako aristokratické sdružení kolem krále, později zanikl a byl obnoven v moderní podobě roku 1808 jako záslužný řád za věrnost, statečnost a čest.


Po odeznění radikální vlny přistoupila republikánská vláda k obnově předchozích řádů zákonem z 1. prosince 1912. Při znovuzrození těchto řádů v nové republikánské podobě byly vydány nové stanovy. V nich byl počet řádových stupňů rozšířen na obvyklý počet moderních evropských řádů(Čestná legie) tedy na:


Rytíře
Důstojníky
Komandery
Velkodůstojníky
Velký kříž(Velkokříž)
V tomto moderním provedení jsou řády známe i v dnešních dnech. I když s některými drobnými úpravami. Současné stanovy a pravidla udělování jsou obsahem dvou zákonů: zákona č. 44721 ze dne 24. listopadu 1962 (Základní zákon o Čestných portugalských řádech (Lei organica das Ordens Honoirificas Portuguesas) a zákona č. 45498 z 31. prosince 1963 - Stanovy Čestných portugalských řádů(Regulamento das Ordens Honoricas Portuguesas.)


Společnou hlavou všech tří řádů je prezident Portugalské republiky. Ten také může nosit zvláštní dekoraci, která vyznačuje jeho velmistrovský řád. Je to spojení znaků všech tří řádů v jeden a nazývá se Stuha tří řádů (Banda das Tres Ordens). Skládá se ze tříbarevné stuhy složené ze zelené, červené a fialové, na niž je zavěšená zvláštní insignie. Jde o oválnou dekorací, na niž jsou v oválných polích kříže všech tří řádů, medailon je převýšený zeleným vavřínovým věncem. K tomu náleží náprsní hvězda zlatá briliantující opět se třemi poli s řádovými kříži. V případě, že prezident je dekorován touto stuhou tří řádů, nesmí nosit jiné dekorace ať s titulu svého úřadu nebo jako jejich majitel.


President republiky jako velmistr zřizuje ke každému řádu jeho radu sestavovanou vždy z osmi členů, kde nejvýznačnějším funkcionářem je řádový kancléř. Pro všechny řády je pak výkonným orgánem Portugalské řádové kancléřství (Chencelaria das Ordens Portuguesas) jako součást Úřadu prezidenta republiky. Představeným kancléřství je generální sekretář. Sídlo je ve všech případech v Lisaboně.
Pro dokreslení preciznosti a pozornosti, která je i v republice řádům věnována uvádíme, že majitel a nositel velkokříže nesmí nosit více stuh než jednu i když je nositelem více velkokřížů.Hiaerchie řádů a jejich nošení je dána zákonem a je následující:


Řád věže a meče
Řád Svislý
Řád Kristův
Řád Sv.Jakuba z meče
Řád Imperia
Řád Infanta Jindřicha
Řád občanských zásluh
Řád veřejné osvěty
Řád zemědělských a průmyslových zásluh.
Sekularizace rytířských řádů a jejich přerod - Starší typ řádu.

Starší typ řádu.
URL : https://www.valka.cz/Sekularizace-rytirskych-radu-a-jejich-prerod-t83890#307657Verze : 0
Reklama