Main Menu
User Menu

SOV - 9K34 Strela-3 [kód NATO: SA-14 Gremlin]

9K34 Strela-3 [NATO: SA-14 Gremlin]

9К34 Стрела-3

     
Název:
Name:
9K34 Strela-3
Originální název:
Original Name:
9К34 Стрела-3
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém blízkého dosahu
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1973-DD.MM.1981 Kovrovský závod V. A. Degťareva, Kovrov /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1973-DD.MM.1981
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1972
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M36
9M36-1
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
9P58M
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
A. na úrovni čaty / platoon
9S13 (pasívny rádiový zameriavač / passive radio sight)
1RL247 (rozpoznávací systém vlastní-cizí NRZ-S2/ identification friend or foe system NRZ-S2)
R-147 + 2 x R-147P (radiostanice / radio)

B. nadřízené velitelské stanoviště, napr. / superordinate command post, for example:
- PU-12 / PU-12M
- 9S80 PPRU-1 "Ovod"
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9P59 (raketnice / missile tube)
9P51 (pozemní napajecí zdroj a tlaková nádrž na chladíci plyn / power supply and cooling tank)
9F387 (kontrolné zariadenie / inspection equipment)
9V836 (kontrolné zariadenie pre základne a sklady / inspection equipment for bases and warehouses)
9V837 (kontrolné zariadenie pre základne a sklady / inspection equipment for bases and warehouses)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
9F620M (polní trenažér / field simulator)
9F629 (učebno-výcviková súprava / training and practice kit)
9F631 (zariadenie pre kontrolu odpálenia / fire control device)
Mobilita:
Mobility:
přenosný
Uživatelské státy:
User States:


1)


...
Poznámka:
Note:
1) Jednotná revoluční fronta

Kód NATO: SA-14 Gremlin
Zdroje:
Sources:
www.russianarms.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K34-Strela-3-kod-NATO-SA-14-Gremlin-t37271#657079Verze : 0
MOD
Prenosný protilietadlový raketový komplet 9K34 Strela-3 je určený na protivzdušnú obranu jednotiek v dotyku s protivníkom a počas ich presunu. Rovnako je určený aj na priamu obranu dôležitých vojenských a priemyselných objektov, ale svoje miesto našiel aj na palubách vojenských plavidiel.


Vychádza z PLRK 9K32 Strela-2 a čiastočne aj z 9K32M Strela-2M, pričom oba komplety mal nahradiť vo výzbroji. Má zlepšené bojové možnosti a technické parametre.


Vývoj sa oficiálne začal 02.09.1968 rovnakým rozhodnutím Rady ministrov ZSSR, ktorým sa oficiálne začali vývojové práce aj na modernizácii protilietadlového raketového kompletu 9K32 Strela-2. Práce na vývoji boli realizované v Strojárenskej konštrukčnej kancelárii Ministerstva obranného priemyslu Kolomna pod vedením S. P. Nepobedimova. Cieľom vývoja bolo zvýšiť bojové možnosti kompletu, čo bolo možné najmä zvýšením citlivosti tepelnej samonavádzacej hlavice, čím by sa umožnila väčšia diaľka streľby na prílete, ale aj zväčšenie priestoru účinnej pôsobnosti do výšky a na ciele pri odlete. Ďalším cieľom bolo znížiť vplyv pozadia (terénne predmety, oblaky, či úmyselné infračervené rušenie) na presnosť vedenia streľby. A medzi požiadavky patrila aj možnosť na automatické vystrelenie rakety na ciele v priestore odpálenia, ktoré letia k strelcovi.


Už pri vývoji tepelnej samonavádzacej hlavice 9E42 rakety 9M32 sa prišlo na fakt, že extrémne zvyšovanie jej citlivosti pri bežných prevádzkových teplotách nie je možné. Z uvedeného dôvodu išli konštruktéri cestou ochladenia hlavice na nízke teploty, čím sa krátkodobo zvýši jej citlivosť a súčasne zmenili spôsob, ako elektronické bloky rakety spracovávajú samotnú informáciu o zameranom cieli. Vyvinúť takúto chladenú tepelnú samonavádzaciu hlavicu dostala za úlohu Konštrukčná kancelária vytvorená pri Závode Arzenal v Kyjeve pod vedením I. K. Polosina.


Pri vývoji nového kompletu sa konštruktéri snažili o maximálnu unifikáciu jednotlivých komponentov s komponentami používanými v modernizovanom komplete 9K32M Strela-2M, čo malo umožniť zjednodušenie sériovej výroby, ale aj používanie kompletu vo vojskách. Napr. motorový blok rakety bol kompletne prevzatý z rakety 9M32M kompletu Strela-2M, rovnako aj odpaľovacie zariadenie je len modifikáciou odpaľovacieho zariadenia 9P58 rovnakého kompletu.


V roku 1972 bol dokončený funkčný prototyp rakety 9M36 spolu s prepravno-odpaľovacím kontajnerom 9P59 a odpaľovacím zariadením 9P58M. Skúšky prebiehali na Donguzskom polygóne od novembra 1972 do mája 1973. Pri skúškach boli zistené rôzne poruchy spôsobené nedostatočnou spoľahlivosťou elektronických prvkov na palube rakety, ktoré spôsobovali zlyhania v rôznych režimoch činnosti. Tieto nedostatky spôsobené rôznou kvalitou súčiastok boli počas skúšok a po ich skončení priebežne odstraňované a 18.01.1974 bol komplet oficiálne zavedený do výzbroje sovietskej armády. Sériovú výrobu kompletu zabezpečoval Závod V.A.Degťareva v Kovrove. Sériová výroba v krajine pôvodu bola ukončená v roku 1981.


Citlivejšia tepelná samonavádzacia hlavica 9E45 rakety 9M36, spolu so zmenami v spracovaní informácie o cieli umožnila oproti rakete 9M32
- zväčšiť diaľku streľby na prílete a aj rozsah výšok letu cieľa,
- zvýšiť odolnosť proti vplyvom pozadia pri vyhľadávaní a zameriavaní cieľa,
- rozšíriť bojové možnosti za nepriaznivých poveternostných podmienok (dážď, sneženie, prachový opar) – podmienkou ale stále zostala vizuálna viditeľnosť cieľa.


Zmeny v bloku navádzania zároveň umožnili realizáciu automatického odpálenia rakety na cieľ letiaci k strelcovi (samozrejme že cieľ musel najskôr operátor zachytiť v zameriavači).


Hlavná vizuálna odlišnosť medzi kompletmi 9K32/9K32M a 9K34 je nádrž na chladiace médium pod raketnicou (podobne ako to má PLRK 9K38 Igla).


Základné takticko-technické údaje kompletu:

Priestor účinnej pôsobnosti kompletu:Min. diaľka [m]Max. diaľka [m]Min. výška [m]Max. výška [m]Max. rýchlosť [m/s]
Vrtuľníky, vrtuľové lietadlá – prílet
500-600
4000
15-30
3000
do 260
Vrtuľníky, vrtuľové lietadlá – odlet
600-1100
4500
30
300
do 310
Prúdové lietadlá – prílet
500-600
2000
15-30
1500
do 260
Prúdové lietadlá – odlet
600-1100
4000
15-30
1800
do 310Pravdepodobnosť zničenia cieľa jednou raketou: 0,31-0,33
Max. preťaženie pri manévri cieľa na prílete: do 3g
Max. preťaženie pri manévri cieLa na odlete: do 5-6g


Bojová hmotnosť kompletu: 16 (16,6-17) kg
Pochodová hmotnosť kompletu: 19 kg
Čas potrebný na prípravu k bojovému použitiu: 10-12 sekúnd
Čas potrebný na zachytenie a odpálenie rakety: 5 s


Komplet 9K34 bol primárne používaný Ozbrojenými silami Sovietskeho zväzu (aj keď sa vo väčšj miere začal objavovať až v roku 1985) a po jeho rozpade prešiel do výzbroje aj niektorých nástupnických štátov. V Rusku bol komplet vyradený začiatkom 90-tych rokov a nahradený kompletmi z rodiny Igla a Igla-S.


Rovnako bol systém exportovaný do zahraničia (odkiaľ sa dostal aj do rúk rôznych polovojenských a teroristických organizácií), pričom podľa mimovládnych organizácií monitorujúcich export a import zbraní malo ísť o cca 30 štátov. Nie všade kde bol prostriedok exportovaný ale došlo aj k jeho zaradeniu do výzbroje (vo výzbroji sa neobjavil napr. v NDR, Poľsku a ani Českolovensku, napriek tomu, že došlo k exportu niekoľko málo exemplárov). Na rozdiel od kompletu 9K32/9K32M ani nedošlo k rozšíreniu licenčnej výroby, aj keď o licenčnú výrobu prejavilo záujem Poľsko, aj Československo.Zdroj: https://missilery.info/missile/strela-3
www.russianarms.ru
dfnc.ru
https://pvo.guns.ru/pzrk/strela_04.htm
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K34-Strela-3-kod-NATO-SA-14-Gremlin-t37271#657121Verze : 7
MOD
9K34 Strela-3 v Českoloslovensku


Začiatkom 80-tych rokov 20. storočia riešila Československá ľudová armáda potrebu modernizácie svojej výzbroje. Návrhy modernizácie boli v tomto období dôležité nielen v súvislosti s rozvojom výzbroje potenciálnych protivníkov z radov štátov NATO, ale aj z dôvodu dlhodobého plánovania, keďže končila 6. päťročnica a pripravovali sa plány budovania priemyslu a ozbrojených síl v 7. a 8. päčročnici. Síce už v predchádzajúcom období bola v ČSSR zavedená licenčná výroba kompletu 9K32M Strela-2M, ale jeho bojové možnosti z hľadiska predikcie vývoja nepostačovali na zabezpečenie požadovaných úloh v budúcnosti.


Do návrhu zvláštnej časti plánu 7. päťročnice bola preto na základe požiadavky Federálneho ministerstva národnej obrany zaradená aj úloha osvojenia si výroby prenosného protilietadlového raketového kompletu Strela-3 s termínom začatia v roku 1983 a ukončenia v roku 1985. Zavedením tohto kompletu do výzbroje by ČSĽA získala nielen inovovaný bojový prostriedok so zvýšenou bojovou účinnosťou porovnateľnou s výrobkami zo štátov NATO, ale aj obranný priemysel by získal nové spôsobilosti.


Dňa 18.03.1981 zasadala vláda ČSSR, ktorá vo svojom rozhodnutí č. 41 dala úlohu Ministerstvu zahraničného obchodu vyžiadať zo ZSSR obchodno-technickú ponuku na prevzatie licenčnej dokumentácie na výrobu PLRK 9K34 Strela-3. Na uvedené rozhodnutie reagovalo aj predsedníctvo UV KSČ, ktoré na svojom 165. zasadnutí dňa 26.03.1981 súhlasilo s rozhodnutím vlády, naviac ale doporučilo rokovať nie len o vyžiadaní návrhov licenčných podmienok, ale aj o prevzatí vzoriek rakiet, jednotlivých skupín a zariadení pre identifikáciu cieľa. Na základe ekonomicko-technického spracovania uvedených návrhov a vyhodnotenia poskytnutých vzoriek budú následne spracované vojensko-technické a technicko-ekonomické rozbory zabezpečenia výroby a navrhnuté konečné rozhodnutie o prípadnej licenčnej výrobe. Predsedníctvo zároveň odsúhlasilo predpokladané náklady na úhradu licenčných poplatkov a dodanie dokumentácie a potrebných vzoriek vo výške 35 miliónov Kčs.


V rámci rokovaní o licenčnej výrobe boli pravdepodobne dodané nejaké vzorky (buď samostatne, alebo ako súčasť moderných výcvikových trenažérov) o čom svedčia fotografie v téme. Faktom je, že rokovania o licenčnej výrobe nakoniec nedopadli pre výrobu Strela-3 v ČSSR kladne. Sovietska strana nedoporučila výrobu kompletu Strela-3 v ČSSR, naopak doporučila zaviesť modernejší komplet 9K310 Igla-1. Tieto doporučenia boli zo strany Československých predstaviteľov akceptované uznesením Predsedníctva vlády ČSSR č. 236 z 15.12.1983, ktorým sa vyjadroval súhlas nepokračovať v osvojení výroby kompletu Strela-3 a súčasne bolo rozhodnuté do 6 mesiacov vyžiadať konzultácie na objekt Igla-1 a do 6 mesiacoch po vykonaní konzultácií spracovať technickú časť typového vojensko-technického rozboru (VTER). Zároveň už do zvláštnej časti plánu 7. päťročnice na rok 1984 nebola zaradená úloha Strela-3.


Zdroj: NA, A ÚV KSČ, fond 1261/0/8 (Předsednictvo ÚV KSČ 1981-1986), P 165/81, bod 11
archív autora
Usnesení PV ČSSR č. 236 z 25.12.1983 (fondy Vojenského historického archívu Praha)
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K34-Strela-3-kod-NATO-SA-14-Gremlin-t37271#657125Verze : 10
MOD
9K34 Strela-3 - kresba a fotografie protiletadlové řízené střely 9M36 a odpalovacího zařízení 9P58M.
SOV - 9K34 Strela-3 [kód NATO: SA-14 Gremlin] -


SOV - 9K34 Strela-3 [kód NATO: SA-14 Gremlin] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K34-Strela-3-kod-NATO-SA-14-Gremlin-t37271#140166Verze : 2
MOD
V akci...

Dne 22. listopadu 2003 bylo nákladní letadlo Airbus A300 zasaženo raketou 9M36 systému Strela-3 po vzletu z mezinárodního letiště v Bagdádu, ale podařilo se mu bezpečně přistát i přes poškození hydraulické soustavy.
SOV - 9K34 Strela-3 [kód NATO: SA-14 Gremlin] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K34-Strela-3-kod-NATO-SA-14-Gremlin-t37271#87136Verze : 1
MOD
Fotografia raketnice kompletu 9K34 z trenažéra
SOV - 9K34 Strela-3 [kód NATO: SA-14 Gremlin] -


SOV - 9K34 Strela-3 [kód NATO: SA-14 Gremlin] -


SOV - 9K34 Strela-3 [kód NATO: SA-14 Gremlin] -


SOV - 9K34 Strela-3 [kód NATO: SA-14 Gremlin] -


SOV - 9K34 Strela-3 [kód NATO: SA-14 Gremlin] -


SOV - 9K34 Strela-3 [kód NATO: SA-14 Gremlin] - raketnica pochádza z trenažéra, mala imitovať asi(?)  S-2 , nesie znaky 9K34, no má niektoré viditeľné zmeny na spúšťacom zariadení (konektor na kábel ku trenažéru a 2 signálky na raketnici otočené žiarovkou dopredu - prvá v poradí za sklopenou muškou a p

raketnica pochádza z trenažéra, mala imitovať asi(?) S-2 , nesie znaky 9K34, no má niektoré viditeľné zmeny na spúšťacom zariadení (konektor na kábel ku trenažéru a 2 signálky na raketnici otočené žiarovkou dopredu - prvá v poradí za sklopenou muškou a p
SOV - 9K34 Strela-3 [kód NATO: SA-14 Gremlin] - zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/SA-14_Gremlin

zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/SA-14_Gremlin
SOV - 9K34 Strela-3 [kód NATO: SA-14 Gremlin] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K34-Strela-3-kod-NATO-SA-14-Gremlin-t37271#199248Verze : 0
MOD