Main Menu
User Menu

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky [1969-1988]

Ministerstvo vnitra České socialistické republikyVznik:
Ministerstvo vnitra České socialistické republiky začalo fungovat 8. ledna 1969. Jeho existence vycházela ze zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.Zánik:
K 21. dubnu 1988 bylo Ministerstvo vnitra České socialistické republiky na základě zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, přejmenováno na Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky.Ministři:


08.01.1969-23.10.1970 - Josef Grösser
23.10.1970-21.04.1988 - Ing. Josef Jung
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-Ceske-socialisticke-republiky-1969-1988-t79111#290729Verze : 0
MOD
Organizační struktura MV ČSR 1974
- platnost od 1.1.1974
- na základě prozatímního organizačního řádu, který byl obsažen v RMV ČSR č. 35/1973 z 27. prosince 1973BEZPEČNOSTNÍ ÚSEK


Funkční útvary
- sekretariát ministra vnitra ČSR
- sekretariát prvního náměstka MV ČSR
- inspekce ministra vnitra ČSR
- Kádrová správa
- Organizační a vnitřní správa
- Správa spojení
- Hospodářská správa
- Zdravotnická správa
- odbor obrany
- odbor hospodářského zabezpečení


Útvary výkonného aparátu
- Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti
- Správa vyšetřování Veřejné bezpečnosti
- štáb Civilní obrany
- Hlavní správa požární ochranyCIVILNĚSPRÁVNÍ ÚSEK


- sekretariát náměstka MV ČSR
- Správa pro místní hospodářství
- Správa pro dopravu
- Archivní správa
- odbor pro národní výbory
- odbor vnitřní správy národních výborů
- odbor legislativy a koordinace předpisů
- odbor pro kádrovou a personální práci
- redakce časopisu Národní výbory
- hospodářské oddělení
- zvláštní oddělení
- útvar obrany pro místní národní výbory a místní hospodářství
Poradními orgány ministra:
- Kolegium ministra pro bezpečnostní úsek
- Kolegium ministra pro civilněsprávní úsek
- Operativní porada vedení ministerstva (později -> Porada vedení ministerstva)
+ další poradní orgány ustavené k řešení vybraných problémů.
Rozdělení odpovědnosti za řízení bezpečnostního úseku MV ČSR
(podle RMV ČSR č. 9/1973, Statut MV ČSR)


ministr:
- sekretariát ministra vnitra ČSR
- inspekce ministra vnitra ČSR
- kádrová správa
- odbor obrany


první náměstek:
- sekretariát I. náměstka
- organizační a vnitřní správa
- Správa spojení
- Hospodářská správa
- Zdravotnická správa
- odbor hospodářského zabezpečení
- Správa vyšetřování VB
- štáb Civilní obrany
- Hlavní správu Požární ochrany


náměstek:
- Hlavní velitelství VB
(tento náměstek zastával funkci hlavního velitele Veřejné bezpečnosti)
- MV ČSR řídilo některé organizace na úsecích místního hospodářství, dopravy, národních výborů a archivnictví prostřednictvím příslušných odborných útvarů CSÚ
- na MV ČSR fungoval také Hlavní výbor KSČ
Zdroje:
- KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 70. letech se zaměřením na jeho veřejnobezpečnostní složku. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek 5/2007
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-Ceske-socialisticke-republiky-1969-1988-t79111#293152Verze : 0
MOD
Organizační struktura MV ČSR 1980
- platnost od 26.11.1980
- na základě organizačního řádu, který byl obsažen v RMV ČSR č. 14/1980 z 26. listopadu 1980BEZPEČNOSTNÍ ÚSEK
- sekretariát ministra vnitra ČSR
- sekretariát I. náměstka ministra vnitra ČSR
- sekretariát náměstka ministra vnitra ČSR
- štáb MV ČSR
- inspekce ministra vnitra ČSR
- Kádrová správa
- Hospodářská správa
- Zdravotnická správa
- Správa politickovýchovné, vzdělávací, tiskové a propagační činnosti
- Hlavní správa požární ochrany
- odbor obrany
- odbor spojení


CIVILNĚSPRÁVNÍ ÚSEK
- sekretariát náměstka ministra vnitra ČSR
- Správa pro místní hospodářství
- Archivní správa
- odbor pro národní výbory
- odbor vnitřní správy národních výborů
- odbor legislativy a koordinace předpisů
- odbor pro kádrovou a personální práci
- redakce týdeníku vlády ČSR "Národní výbory"
- hospodářské oddělení (změněno na ekonomický odbor)
- zvláštní oddělení
- odbor obrany civilněsprávního úseku
- Správa pro dopravu


REPUBLIKOVÉ ÚTVARY SNB
- Správa kriminální služby VB ČSR
- Správa pořádkové a dopravní služby VB ČSR
- Správa vyšetřování VB ČSR
- odbor ochrany objektů ČSR
- Pohotovostní pluk VB ČSRMinisterstvo samo nebo prostřednictvím příslušných útvarů řídilo:
- útvary Veřejné bezpečnosti (s výjimkou činností spadajících do působnosti FMV)
- Vzdělávací institut MV ČSR


Ve vymezeném rozsahu MV ČSR samo nebo prostřednictvím příslušných útvarů
řídilo:

- krajské správy SNB a Správu SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje (a jejich prostřednictvím okresní a jim na roveň postavené správy SNB)
- útvary Veřejné bezpečnosti při plnění úkolů spadajících do působnosti FMV


Ministerstvo prostřednictvím příslušných útvarů civilněsprávního úseku řídilo:
- v oblasti místního hospodářství
--- n. p. ROMO Fulnek
--- n. p. KOVO Cheb
--- n. p. KOVO Bzenec
--- Výzkumný a vývojový ústav místního hospodářství Praha
--- Tiskovou, ediční a propagační službu místního hospodářství Praha
- v oblasti dopravy
--– Ústav silniční a městské dopravy Praha
--- Silniční vývoj Praha
--- Ústav silničního hospodářství Praha
--- n. p. Silniční stroje a zařízení Nová Paka
--- Pragoprojekt Praha
--- Dopravoprojekt Brno
- v oblasti národních výborů
--– Institut pro národní výbory a místní hospodářství
- v oblasti archivnictví
--– Státní ústřední archiv Praha
--- státní oblastní archivy

Podřízenost jednotlivých útvarů ministerstva a republikových útvarů SNB k vedení MV ČSR


Ministr vnitra ČSR:
- sekretariát
- štáb MV ČSR
- inspekce ministra vnitra ČSR
- Kádrová správa
- odbor obrany
- Pohotovostní pluk VB ČSR
- Správa politickovýchovné, vzdělávací, tiskové a propagační činnosti
- Správa pro dopravuPrvní náměstek ministra vnitra ČSR:
- sekretariát
- Hospodářská správa
- odbor spojení
- Správa vyšetřování VB
- Zdravotnická správaNáměstek ministra vnitra ČSR:
- sekretariát
- Hlavní správa požární ochrany
- Správa kriminální služby VB ČSR
- Správa pořádkové a dopravní služby VB ČSR
- odbor ochrany objektůNáměstek ministra vnitra ČSR:
- civilněsprávní úsek
Zdroje:
- KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 70. letech se zaměřením na jeho veřejnobezpečnostní složku. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek 5/2007
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-Ceske-socialisticke-republiky-1969-1988-t79111#293250Verze : 0
MOD