Main Menu
User Menu

Manuel I.

Král Manuel I. Veliký


- vládl v letech 1495 - 1521
URL : https://www.valka.cz/Manuel-I-t21672#82730Verze : 0
MOD
Narodil se 31. května 1469 a vládu v Portugalsku nastoupil po svém bratranci, králi Janovi II. v roce 1495. Manuel po svém nástupu na tůn urovnal spory se šlechtou, které vrátil majetky a půdu zabavené jeho předchůdcem. Aby posílil své postavení vůči šlechtě, předal mnohé státní administrativu do rukou jím jmenovaných loajálních úředníků a rovněž osobně převzal velení vojenských řádů. Navíc poskytl výsady městům, která se stala protiváhou moci šlechty a oporou panovnické moci.


Ambicí Manuela I. bylo sjednocení celého Pyrenejského poloostrova pod svoji vládou a tomuto cíli podřizoval veškerou svoji vnitřní i zahraniční politiku. Oženil se s Isabelou, nejstarší dcerou Ferdinanda II. Aragonského a Isabely I. Kastilské a poté, co roku 1498 zemřela, pojal za ženu její sestru Marii. Jako podmínka obou sňatků bylo vypovězení Židů, kteří se v Portugalsku usadili poté, co byli vyhnáni ze Španělska. V říjnu 1497 museli ze země odejít všichni Židé, kteří odmítli konvertovat. Ti ostatní směli jako „noví křesťané“ zůstat a byli pod ochranou krále, který v nich viděl posilu pro portugalské hospodářství. To prodělalo za vlády Manuela I. skutečný rozmach, zejména v důsledku koloniální expanze do Jižní Ameriky a oblasti Indického oceánu. Lisabon se stal nejvýznamnějším obchodním přístavem Evropy, odkud vyplovaly lodě do celého světa a kam se dováželo koření z východu, zlato z Afriky a cukr z Madeiry a Brazílie. Nebývalé bohatství země umožnilo králi Manuelovi stát se mecenášem umění. Zejména proslulé jsou stavby v tzv. manuelském, vysoce zdobném architektonickém slohu, rozšířeném v 15. a 16. století v Portugalsku a Brazílii.


Portugalská prosperita pokračovala i po smrti krále Manuela I., který ač nedosáhl svého hlavního politického cíle, byl nazván "Manuelem Šťastným", nebo též Velikým. Zemřel 13. prosince 1521 v Lisabonu.
URL : https://www.valka.cz/Manuel-I-t21672#104475Verze : 0