Main Menu
User Menu
Reklama
Král Jan IV.


- vládl v letech 1640 - 1656
URL : https://www.valka.cz/Jan-IV-t25221#92425Verze : 0
Narodil se 19. března 1604 v rodině vysoké portugalské šlechty – vévodů z Bragancy. V té době bylo Portugalsko v personální unii se Španělskem, která byla zpočátku pro obě země výhodná. Postupně však začal narůstat lidový odpor vůči cizí nadvládě, vyjádřený v hnutí stoupenců krále Sebastiana, který se neustále objevoval v podobě různých podvodníků. Nespokojenost s vládou španělského krále Filipa II. vyvrcholila poté, kdy uzavřel portugalské přístavy anglickým lodím a připravil tím Portugalsko o výnosné obchodní styky. V roce 1594 pak byl zákaz rozšířen i na nizozemské lodě, což ještě posílilo protišpanělské nálady. Ty přerostly za vlády Filipa IV. v otevřené povstání, kdy skupina spiklenců v roce 1640 podpořila nárok vévody z Bragancy na portugalský trůn. 1. prosince téhož roku pak byl vévoda z Bragancy v Lisabonu prohlášen králem jako Jan IV.


Po svém nástupu na trůn musel Jan IV. uhájit nezávislost proti snahám Filipa IV. o obnovení vlády v Portugalsku.
K tomu potřeboval získat spojence a byl proto připraven poskytnou bohatství země jako zástavu. Válka, která následovala a která trvala čtvrt století, zcela zpustošila pohraniční oblasti obou bojujících stran. V roce 1644 zvítězila portugalská vojska s podporou Francie nad Španěly u Pontia. Jan IV. byl vedle hájení vlastního území nucen též bránit Brazílii před nizozemským drancováním a proto v roce 1654 uzavřel spojeneckou smlouvu s Oliverem Cromwellem. S pomocí Angličanů pak v témže roce Jan IV. vyhnal Holanďany z Brazílie, čímž obnovil mezinárodní prestiž své země.


Když Jan IV. 6. listopadu 1656 zemřel, byla již Anglie pevným spojencem Portugalska, což bylo roku 1662 stvrzeno sňatkem princezny Kateřiny z Bragancy s králem Karlem II. Stuartem. Součástí svatebního věna bylo předání portugalských kolonií Tangeru a Bombaje Anglii, která poté pomohla diplomaticky i vojenskou silou završit porážku Španělska v letech 1663 – 65.
URL : https://www.valka.cz/Jan-IV-t25221#104461Verze : 0