Main Menu
User Menu

Gazelle Force [1940-1941]

Gazelle Force


SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
GAZELLE FORCE
Datum vzniku
16.10.1940
Předchůdce
-
Datum zániku
13.02.1941 (15.02.1941*),
Následovník
-
Nadřízené velitelství
16.10.1940-07.01.1941 5. pešia divízia (indická)
07.01.1941-15.02.1941 - 4. pešia divízia (indická)
Dislokace
16.10.1940-12.01.1941 - Sudán
12.01.1941-15.02.1941 - Eritrea
Velitelé
16.10.1940-15.02.1941 plukovník Sir Frank Walter Messervy, KCSI, KBE, CB, DSO
Podřízená tělesa
16.10.1940-15.02.1941 - 1st Duke of York's Own Skinner's Horse
Podřízené oddíly
16.10.1940-15.02.1941 - 4. prápor 11. sikhského pluku
16.10.1940-15.02.1941 - 390. batéria 144. pluku poľného delostrelectva / 390th/144th Field Regiment
16.10.1940-15.02.1941 - 3 x motorizovaná guľometná rota / motor machine-gun company, Sudan Defence Force)
Prameny

Literatura
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Messervy , London Gazette, 10.06.1946
www.ordersofbattle.com *
https://www.comandosupremo.com/KerenBattle.html
www.piersallison.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Gazelle-Force-1940-1941-t73039#259225Verze : 0
MOD
Gazelle Force - mobilná jednotka (do 5000 osôb) určená na špeciálne operácie voči komunikačným líniám v Talianskej Východnej Afrike. Hlavná úloha jednotky bol prieskum a neočakávané údery.


Gazelle Force vznikli z vyčlenených jednotiek 5. pešej divízie (indickej) s hlavným cieľom zabrániť postupu talianskych jednotiek do vnútra Sudánu potom, čo obsadili pohraničné mesto Kassala. To mali dosiahnuť sústavnými útokmi na zásobovacie komunikácie a kolóny so zásobami na Sudánsko-Etiópskych a Sudánsko-Eritrejských hraniciach.


V priebehu zimy 1940-1941 Gazelle Force ustavične napadali talianske komunikácie vedúce do Kassaly a spôsobovali talianskym jednotkám veľké ťažkosti a značné straty. Začiatkom januára 1941 sa britské velenie vo východnej Afrike dozvedelo o úmysle talianskeho velenia stiahnuť svoje jednotky z Kassaly na lepšie brániteľnú pozíciú vo vnútrozemí Eritrei. Generál Archibald P. Wavell, vrchný veliteľ Britských jednotiek na Blízkom východe pri svojej návšteve Chartúmu nariadil generálovi Plattovi zabrániť ústupu Talianskych vojsk z Kassaly.


Pri svojich operáciách v okolí Kassaly operovali spolu s príslušníkmi Gazelle Force aj príslušníci 2. guľometnej skupiny Sudan Defence Force (2. M.M.G. Group S.D.F.) z Butana Bridge a vzdušnú podporu poskytovali piloti The Rhodesian Army Cooperation Squadron operujúci zo sudánskeho Chartúmu. Vzdušná podpora spočívala hlavne v bombardovaní a ostreľovaní talianskych opevnených postavení na ochranu komunikácií.


Príslušníci Gazelle Force zabezpečovali tiež krytie 4. Indickej pešej divízie v oblasti Gash. Táto oblasť bola zároveň jednou zo základní Gazelle Force.


12.01.1941 obdržala jednotka rozkazy k príprave bojových operácií východne od Sabdaratu, s úlohou zabrániť ústupu talianskych jednotiek z Walkait (Tsegede).


Útok na Kassalu sa mal začať 19.01.1941 o 19:40 hod. spoločným úsilím 4. a 5. pešej divízie spolu s ďalšími jednotkami v oblasti. Gazelle Force sa útoku zúčastnili severne od komunikácie Sabdarat-Wachai-Keren, za nimi nasledovala 11. pešia brigáda (Indická) a 4. pešia divízia (Indická). Podľa plánu sa útoku mala zúčastniť aj 5. pešia brigáda (Indická), ktorá ale na bojisko dorazila až 20.1.1941. V blízkosti Wachai narazili príslušníci Gazelle Force na prvý vážnejší odpor ustupujúceho protivníka - zadný voj v sile práporu, ktorý ale sústredenému útoku britských síl nedokázal dlho vzdorovať. Na podporu svojho zadného voja zasiahlo aj talianske letectvo, ale spôsobené straty nemali vplyv na morálku útočiacich vojsk.


Talianskym jednotkám sa napriek britskej snahe podarilo evakuovať Kassalu bez vážnejších strát, pri svojom odchode poškodili ustupujúce talianske jednotky železnicu, vrátane nádrží s vodou pre lokomotívy.


Gazelle Force sa spolu s ďalšími jednotkami 4. pešej divízie (Indickej) podieľali na prenasledovaní ustupujúceho nepriateľa. 21.01.1941 narazili pri priesmyku Keru na opevnené výšiny, kde podľa údajov prieskumu zaujalo obranu 5 talianskych práporov. Ráno 21.01.1941 sa veliteľstvo Gazelle Force, spolu s palebnými postaveniami 25. pluku poľného delostrelectva (25th Field Regiment) stalo terčom neočakávaného útoku zhruba 60 nepriateľských jazdcov. Neočakávaný útok bol zastavený zhruba 25 yardov od delostreleckých postavení použitím priamej paľby diel, ľahkých guľometov, revolverov a dokonca protitankových pušiek. Pri odrazení útoku sa vyznamenali príslušníci Skinner's Horse pod vedením squadron commander Charles Robert Douglas Gray. V boji trvajúcom zhruba 30 minút padlo 12 útočníkov a 16 ich bolo zranených, pričom vlastné straty obrancov bolo 6 zranených. Útok bol pre Britov prekvapením, nakoľko vôbec netušili že Taliani majú oblasti nejakú akcieschopnú jazdeckú jednotku.


22.01.1941 v ranných hodinách úspešne zaútočil motorizovaný 4. prápor 11. Sikhského pluku na postavenie nepriateľa na kopcoch južne od priesmyku Keru. Následne v noci z 22. na 23.01.1941 sa zo svojich pozícií začali sťahovať zvyšné talianske jednotky, nakoľko do oblasti sa z východu začali presúvať ďalšie indické pešie brigády. Do 15:00 hod dňa 23.01.1941 prekročili príslušníci Gazelle Force priesmyk Keru. Pri svojom postupe zistili, že v priesmyku ustupujúce talianske vojská položili veľký počet mín a zničili komunikáciu.


V ďalších dňoch postupovala jednotka v zostave 4. indickej pešej divízie smerom na Agordat, kde dorazila večer 25.01.1941. Južne od Agordatu potom zaisťovali ľavé krídlo tejto divízie.


Agordat je prvé väčšie sídlo na vstupe do Eritrei zo severu a malo dobré možnosti na obranu. Úlohou Gazelle Force bol spočiatku prieskum možností obísť Agordat z juhu, ale z dôvodu veľkého množstva khors (neviem čo je to, typujem buď nejakú rastlinu, alebo geologický útvar), ktoré im bránili v postupe sa museli vrátiť. Následne sa presunuli na severné krídlo, kde opakovali podobný prieskum v noci. Prieskumom zistili v oblasti Laguatat silné nepriateľské sily. Počas bojov o Agordat sa príslušníci jednotky podieľali na prieskume nepriateľských pozícií a iba delostrelci zo 144. pluku poľného delostrelectva svojou paľbou podporovali ostatné útočné jednotky. Okamžite po skončení bitky o Agordat, 01.02.1941, dostali Gazelle Force novú úlohu - stíhať ustupujúceho nepriateľa smerom ku Keren. Asi 18 km od Agordat, zhruba o 17:00 hodine narazila jednotka na problém - zničený most Ponte Mussolini. Vzhľadom k okolitému terénu a množstvu mínových polí nebola technika jednotky schopná prekonať prekážku z chodu, naviac trosky boli pod paľbou talianskeho delostrelectva a guľometov. Nepriateľskú paľbu vyriešilo vlastné dolostrelectvo a 02.02.1941 ráno sa jednotka, podporovaná 6 tankami Matilda a 11. pešou brigádou (indickou) nachádzala iba 5 míľ od Keren.


Podľa odhadov mala tvoriť posádku Keren jedna koloniálna brigáda, takže sa očakávalo rýchle obsadenie mesta, skôr ako tam nepriateľ stiahne posily. Až ráno 02.02.1941 sa zistilo, že posádku mesta netvorí jedna koloniálna brigáda, ale dve, posilnené časťou granátnickej divízie presunutej z Addis Abeby.


Prvý útok Gazelle Force na pozície v okolí mesta bol zastavené na cestných zátarasoch v priesmyku Dongolass, na západnej strane pevnosti Dologorodoc. Zátarasy boli tvorené najmä krátermi a ďalšími zvyškami po delostreleckej paľbe, ale ich prekonanie bolo znemožnené tým, že boli pod paľbou obrancov, hlavne z pevnosti, ale aj z ďalších miest bojiska. Bližší prieskum ukázal, že na prekonanie prekážok je potrebná podpora tankov Matilda. Opakovaný útok, už s podporou tankov, bol vykonnaý 03.02.1941, ale aj napriek podpore neboli zátarasy prekonané. Na základe nových rozkazov nepokračoval útok na zátarsy, ale bolo rozhodnuté, že tvrdo bránený priesmyk bude obídený.


Do ďalších bojov už Gazelle Force neboli nasadzované ako celok. 11.-15.02.1941 sa 4. prápor 11. sikhského pluku zúčastnil útoku a obsadenia poloostrova Acqua, ale v tej dobe zároveň došlo k rozpusteniu jednotky a prepodriadeniu jej častí k iným útvarom.
URL : https://www.valka.cz/Gazelle-Force-1940-1941-t73039#259227Verze : 0
MOD
Zástava Gazelle ForceZdroj: vlastná tvorba na základe predlohy
URL : https://www.valka.cz/Gazelle-Force-1940-1941-t73039#261021Verze : 0
MOD