Main Menu
User Menu

DEU - Flg 5000 (osvětlovací raketa)

"FALLSCHIRMLEUCHTGESCHOß 5000"

OSVETĽOVACIA RAKETA Flg 5000/M 68 a Flg 5000/M
Je to výkonný prostriedok k osvetleniu terénu a protivníkových vojsk, vo vzdialenosti od 1 - 4,5 km od miesta odpálenia. Sú určené k bojovému použitiu, pri používaní Flg/M 68 sa musia presne dodržiavať bezpečnostné predpisy. Podstatný rozdiel medzi nimi nie je.
- Flg 5000/M 68 sa odpaľuje priamo z obalu
- Flg 5000/M sa odpaľuje z odpaľovacieho zariadenia AG-64, len výnimočne ju možno odpáliť priamo z obalu
Vo všetkých uvedených prípadoch sa osvetľovacia raketa odpaľuje el. roznetnicou z krytu - núdzovo možno použiť akékoľvek el. zdroje s napätím najmenej 4 V, odpor vedenia môže byť v tom prípade max. 2 ohmy.

Osvetľovacia raketa FLG 5000/M68
Úplný osvetľovací prostriedok sa skladá zo stanoveného množstva Flg 5000/M68 v obaloch a z príslušenstva.
Osvetľovacia raketa Flg 5000/M68 sa skladá z:
- hlavy so zapaľovačom a výmetnou náplňou
- z tela so svetlicou a padákom
- z motora s hnacou náplňou a stabilizátorom

Hlava so zapaľovačom a výmetnou náplňou
Hlava kužeľovitého tvaru je opatrená upraveným zapaľovačom T-7 /T-7 umg/ a výmetnou náplňou čierneho prachu. S telom rakety je pevne zoskrutkovaná v jeden celok.

Telo rakety
Telo rakety je dutý valec opatrený vo vnútri z obidvoch strán závitmi. Do predného závitu je naskrutkovaná hlava, do zadného závitu je naskrutkované dno komory. Vo vnútri je uložená svetlica v púzdre a zložený padák so závesným lankom.

Svetlica
Svetlica je valcovité teleso o rozmeroch 106 X 190 mm, zalisované do hliníkového púzdra. Skladá sa z troch zlisovaním spojených svetelných zloží: z hlavnej svetelnej zlože, z nápalovej zlože a z prenosnej zlože. Hmotnosť všetkých zloží dohromady je asi 2600 g. Svetelná zlož sa skladá z práškového horčíku a disičnanu sodného. Ako pojidlo je použitá fermež. Na hornej strane /na strane smerom k motoru/ je púzdro opatrené nosnou doskou z hliníkovej zliatiny, v ktorej je upevnený oceľový čap oka pre závesné lanko padáku.

Padák
Padák má pomocný padáčik, ktorý po výmete svetlice z tela rakety stiahne púzdro padáku zo zloženého padáku a zaistí tak jeho rozvinutie.

Motor so stabilizátorom
Hnaciu náplň tvorí sedem trubiek prachu Dgtp 34x14/210 hmotnosti 2000 g. Uložené sú vo valcovej komore z hliníkovej zliatiny na oceľovom rošte. Komora má na obodvoch koncoch vo vnútri závit, na jednej strane je do nej zaskrutkované dno komory z hliníkovej zôliatiny, na druhej strane je vložený rošt a zaskrutkovaná oceľová tryska. Otvory roštu sú zakryté hliníkovou fóliou.
Palníkom ELT 13 sa zažihuje zážihová náplň a od nej hnacia náplň. Prívod elektrického prúdu je vyvedený otvorom vo viečku trysky a predĺžený odpalovacím káblom dlhým 10 m. Odpalovací kábel je navinutý na lepenke uloženej u trysky motora. Stabilizátor má prstenec naskrutkovaný na vonkajší závit trysky. K prstencu je priskrutkované 6 dvojíc krídiel /celkom 12 krídiel/.

Činnosť osvetľovacej rakety FLG 5000/M68
Elektrickým prúdom sa privedie k činnosti palník, ktorý zažihne zážihovú náplň a od nej sa vznieti i hnacia náplň. Membrána /hliníková fólia/ na rošte zabezpečuje dosiahnutie potrebného tlaku a rovnomerné zapálenie celého povrchu hnacej náplne. Tlak plynov vo vnútri komory veľmi rýchle stúpne asi na 15.7 MPa /160 kp/cm2/ a po celú dobu horenia hnacej náplne tj. asi 0.6 s sa takmer nemení. Plyny vzniknuté horením hnacej náplne pretrhnú fóliu na rošte, vyrazia víčko trysky, prúdia tryskou a pôsobia na raketu ťahom asi 7.355 kN /750 kp/. Tým je udelená rakete rýchlosť, ktorá na konci horenia dosiahne 330 m/s. Pôsobením zotrvačnostných síl pri zrýchlenom pohybe rakety behom horenia hnacej náplne sa uvedie v činnosť časovací mechanizmus zapaľovača T-7 umg. Po prehorení stĺpca prachu v časovacích krúžkoch podľa nastaveného časovania zažihne sa výmetná náplň. Tlakom plynov vzniknutých horením výmetnej náplne sa oddelí motor od ostatných častí rakety. Svetlica zažihnutá horením výmetnej náplne je i s padákom vytlačená z tela rakety a znáša sa voľne na padáku k zemi. Horiaca svetlica klesá rýchlosťou asi 5 m/s a je pritom unášaná vetrom. Hlava s prázdnym telom a motor s vyhorelou hnacou náplňou padajú k zemi voľným pádom. Preto je zakázané osvetľovacou raketou prestreľovať vlastné vojská, pokiaľ to nie je nezbytné z dôvodov bojovej situácie.

Balenie rakety FLG 5000/M68
Osvetľovacie rakety Flg 5000/M68 sú balené po jednej do valcových hliníkových obalov upravených tak, že je možné osvetľovacie raketa odpáliť priamo z obalu. Obal má valcové púzdro, dve veká a nôžky.
Vo vnútri valcového púzdra sú vodiace lišty, ktoré prechádajú medzi krídlami stabilizátora. Na vonkajšom povrchu valcového púzdra sú tri zámky k upevneniu viečka a držadlo. Valcový obal má ďalej dva čapy, na ktoré sa nasadzujú nožičky. Vo vnútri púzdra pri hornom konci je bodovo privarený libelový kvadrand. Skladá sa zo základne, zo segmentu a diaľkovou stupnicou a z ramena s libelou. Telo libely je natreté fosforujúcou látkou, ktorú je treba pred použitím osvetliť. Po osvetlení libely elektrickým svietidlom /bielym svetlom bez farebného filtru/, za vzdialenosti 5 cm po dobu najmenej 10 sekúnd, svieti telo libely najmenej 60 sekúnd. Na segmente sú dve stupnice s dielikmi po dvoch stupňoch. Vnútorný povrch valcového púzdra je natretý farebnou khaki a pre uľahčenie zamierenia v smere je na ňom vyznačená biela čiara. V hornej a spodnej časti je biela čiara natretá fosforeskujúcou látkou a po osvetlení v noci svieti.
Valcové púzdro je uzatvorené dvomi hliníkovými vekami. Predné /horné/ veko má vložku z penového polystyrénu k zamedzeniu osovej vôle rakety v obale. Vo vybraní je uložený kombinovaný časovací kľúč a stručný návod k použitiu Flg 5000/M68 so skrátenými tabuľkami streľby.
Nožičky sú zhotovené z hliníkového plechu. Sú opatrené hrotom a pätkou. Na hornom konci majú dva otvory, ktorými sa nasadzujú na čapy valcového púzdra. Podľa potrebnej elevácie sa na tieto čapy nasadzujú horným alebo dolným otvorom.
Pri doprave a uložení sa nožičky vkladajú do vodiacich líšt vo vnútri obalu.

Šablonovanie
Na osvetľovacej rakete Flg 5000/M68 sú šablonovaním vyznačené údaje:

Na hlave osvetľovacej rakety:
Na veku:
g/ Označenie na víku obsahuje údaje b, c, d, e.

Príslušenstvo
Každé družstvo osvetlľovacích rakiet Flg 5000/M68 je vybavené príslušenstvom k zabezpečeniu odpálenia osvetľovacej rakety Flg 5000/M68 z obalu. V podrobnom výkaze záložných súprav súčiastok náradia a príslušenstva je uvedené zvlášť príslušenstvo pre odpalovanie osvetľovacej rakety Flg 5000/M68, poprípade agitačné rakety Flg 5000/M68 Agit, z obalu a zvlášť pre odpaľovanie osvetľovacej rakety Flg 5000/M z odpaľovacieho zariadenia AG-64.

Osvetľovacia raketa FLG/M68 - školná
Označená je červeným trojuholníkom na zapaľovači s nápisom "ŠKOLNÁ" na tele strely.
Flg 5000/M68 - školná je atrapa bez všetkých náplní a pyrotechnických zloží, možno však na nej stavať časovanie, odisťovať náhradný zapaľovač a zapájať prívod prúdu.

Osvetľovacia raketa FLG 5000/M
Osvetľovacia raketa Flg 5000/M je staršieho prevedenia osvetľovacej rakety Flg 5000/M68. Rozdiel je v tvare stabilizátora a konštrukcii padáka. Takisto prívod elektrického prúdu je riešený odlišne: je vyvedený otvorom trysky, v jej ústí je zložený krátky kábel ukončený vidlicou. Pri uskladnení a doprave je tryska uztvorená naskrutkovanou krytkou s gumovým tesnením. Krytka má vo vnútry zdierky pre zasunutie vidlice. Tým je vidlica spojená nakrátko, aby sa zneškodnil prípadný statický náboj. Pred odpálením sa krytka odskrutkuje (podľa potreby s pomocou časovacieho kľúča) a vidlica sa zasunie do zásuvky na odpaľ.zariadení AG-64.
Hlavný a najpodstatnejší rozdiel medzi oboma raketami je však v prevední obalu a z toho vyplýva odlišný spôsob odpalovania.

Balenie osvetľovacej rakety FLG 5000/M
Flg 5000/M sú balené po jednej do hliníkových obalov. Obal sa skladá z valcového púzdra s držadlom a dvoch viek. Každé veko je spojené s válcovým púzdrom s tromi zablombovanými zámkami. Raketa je v púzdre držaná kruhovou kovovou vložkou upevnenou tromi krídlatými maticami.
K odpáleniu Flg 5000/M sa používa odpaľovacie zariadenie AG-64. Odpálenie priamo z obalu je dovolené iba výnimočne, ak to vyžaduje nevyhnuteľná bojová situácia, alebo je obtiažné nastaviť potrebné nameranie i odmeranie, zaistiť odpálenie s náhrdným improvizovaným vedením.

Preprava rakiet
Osvetľovacie rakety Flg 5000/M a Flg 5000/M68 a agitačná raketa Flg 5000/M68 Agit sa prepravujú zásadne v predpísaných hliníkových obaloch.
Prevážať rakety s odkukleným alebo odisteným zapaľovačom je zakázané.
1. Pri nakladaní a vykladaní, ani pri presune sa nesmie poškodiť hliníkový obal, prípustné je iba porušenie náteru.
2. Nakladajú sa na vozidlo najviac v štyroch vrstvách. Rakety sa kladú naležato v smere jazdy, nie naprieč.
3. Rakety v obaloch, ktoré spadli z výšky do 0,5 m sú spravidla schopné použitia. Rakety s poškodenou kuklou zapaľovača, s ulomenými krídlami stabilizátora sa vrátia do skladu.

Ukladanie rakiet FLG 5000/M68 A FLG 5000/M
V skladoh sa osvetľovacie rakety v obaloch ukladajú:
a) do hraníc naležato v štyroch vrstvách. Jednotlivé vrstvy sa kladú priamo na seba, t.j. neprekladajú sa latami. Krajné obaly sa musia zaistiť proti posunu.

Del 22-1


Používanie rakiet FLG 5000/M68
a) Príprava palebného stanovišta:
Rakety Flg 5000/M68 sa odpaľujú priamo z hliníkových obalov postavených na zemi. Podľa daných úloh určí veliteľ palebné stanovište a hlavný smer. Hlavný smer sa vytýči buď podľa mapy, orientačných bodov v teréne alebo podľa buzoly.
b) Príprava rakety Flg 5000/M68 k odpáleniu:
Po otvorení trojice zámkov sa spodné veko zloží. Obal sa otočí o 180° a po otvorení trojice zámkov sa zloží horné veko aj s polystyrénovou vložkou. Z výrezu vo vložke sa vyberie časovací kľúč.
Vyberú sa obe nôžky uložené v obale vo vodiacich lištách.
Zloží sa kukla zapaľovača, odskrutkovaním v smere pohybu hodinových ručičiek (ľavý závit). Časovacím kľúčom sa nastaví velené časovanie. Nabíjač nasunie časovací kľúč na zapaľovač T-7 umg tak, aby tŕňom spojujúcim horný a dolný časovací krúžok zapadol do výrezu v otvore kľúča.
Otáčaním kľúča v smere pohybu hodinových ručičiek sa nastavia časovacie krúžky tak, aby sa dielik stupnice odpovedajúci velenému časovaniu kryl s červenou nastavovacou značkou.
Na ľubovoľnom kvadrante sa nastaví velená diaľka. Podľa toho, či bola velená diaľka do 3500 m (dieliky 2, 3, 1) alebo 4000 m a viac (dieliky 4,5), nasadia sa nožky na čapy obalu dolnými alebo hornými otvormi.

Zameranie
Obal s raketou a nasadenými nožkami sa postaví na zem. K uľahčeniu zamerania v smere je na valcovom púzdre obalu biela čiara. Nožky sa zašlapnú do zeme, poprípade sa posúva zadná časť obalu až sa vyrovná libela s nastavenou diaľkou.

Odpálenie roznetnicou
Rozvinie sa odpaľovací kábel, ale nepripojuje sa k roznetici. Odistí sa zapaľovač vytiahnutím závlačky za oko motúza. Vytiahnutá závlačka sa neodhadzuje - pre prípadné nové použitie k zaisteniu zapaľovača, keby nedošlo k odpáleniu rakety. Kábel rakety Flg 5000/M68 je ukončený dvomi háčikmi. Oba háčiky sa pripoja na svorkovnici a na povel sa kábel svorkovnice pripojí k roznetnici. Merač nasadí kľuku na roznetnicu a otáča ňou tak dlho, až sa rozsvieti tlejivka. Na povel "Pal" odpáli stisknutím tlačítka. Odistená raketa musí byť odpálená. Iba výnimočne, ak to vyžaduje bojová situácia, možno znova zaistiť závlačku. Pritom je treba sa vyvarovať tlaku alebo úderu na kolík, vyčnievajúci z hlavy zapaľovača. Potom až je závlačka zasunutá, je možné palebné stanovište zrušiť. Zapaľovač sa pritom nastaví na "UD", naskrutkuje sa kukla a obal sa uzavrie vekom. Takto zaistená raketa je bezpečná k preprave a možno ju znova použíť. V prípade zlyhanej opakuje sa odpálenie ešte 2-krát. Keď ani potom nedojde k odpáleniu, počká sa 3 minúty, kábel sa odpojí od roznetnice, zapaľovač sa zaistí, odpaľovací kábel sa zvinie a vloží k tryske raketového motora. Takto zaistená zlyhaná raketa je opäť bezpečná k preprave. Pri odpálení je obal odhodený dozadu a spravidla je pritom poškodený. Preto sú obaly určené iba k jednorázovému použitiu.

Používanie rakety FLG 5000/M
a) Príprava palebného stanovišťa:
Ak sú rakety pripravené na OT-810, možno ho s výhodou použíť ako kryt pre obsluhu.
Osvetľovacia raketa Flg 5000/M sa odpaľuje z odpaľovacieho zariadenia AG-64. Iba výnimočne, ak to vyžaduje bojová situácia, možno ju odpáliť priamo z obalu podobne ako Flg 5000/M68.

b) Odpáľovanie Flg 5000/M z obalu:
Pri odpalovaní je treba:
- odskrutkovať krytku trysky, vybrať prívod elektrického prúdu a predĺžiť ho libovolným káblom na diaľku najmenej 10 m
- odskrutkovať tri krídelnaté matice a vybrať kruhovú vložku upevňujúca strelu v obale
- nastaviť obal s raketou do smeru (pohľadom zozadu cez úchyty viek
- nastaviť nameranie s použitím ľubovoľného kvadrantu podľa tabuliek streľby. Obal sa pritom podoprie vidlicou z vetvy, tŕňom alebo iným spôsobom. Ak nie je možné použiť kvadrant, možno nastaviť potrebný zámerný uhol s použitím 7,62 mm samopalu vz. 58.
- odkukliť zapaľovač a nastaviť časovanie
- odpáliť roznetnicou.
Streľba týmto spôsobom je zvlášť na väčšie diaľky menej presná ako pri odpálení z AG-64. Prázdny obal je po odpálení odmrštenie 8 až 10 m dozadu. c) Odpálenie Flg 5000/M z odpaľovacieho zariadenia AG-64.

Príprava odpaľovacieho zariadenia AG-64:
V prepravnej polohe má odpaľovacie zariadenie zovreté nohy a dvojnožka aj ložisko sú priklopené k raketnici.
Na určenom mieste sa urovná povrch pôdy pod ložiskom, odklopí sa dvojnožka aj ložisko a podstavec sa postaví zhruba do hlavného smeru.
Zo schránky na raketnici sa vyberie kábel a rozvinie sa smerom k okopu pre obsluhu poprípade k OT-810. Merač odoberie kľuku od roznetnice a má ju stále u seba. Preskúša sa správnosť obvodu pre odpálenie.
Do zásuvky na raketnici sa zapojí kontrolná žiarovka z príslušenstva. Voľný koniec káblu od raketnice sa pripojí k akumulátorovej batérie. Kontrolná žiarovka musí svietiť. Používať roznetnicu k preskúšaniu okruhu kontrolnej žiarovky je zakázané - žiarovka saq pritom spravidla zničí.
Po preskúšaní obvodu sa pripojí koniec kábla od raketnice k svorkám roznetnice. Na raketnicu sa nasadí zameriavač a podľa potreby sa zapojí osvetľovacie zariadenie.

Príprava rakiet
Rakety Flg 5000/M v obaloch sa urovnajú na hromadu 20 m vľavo od odpaľovacieho zariadenia. Nabíjač má stále u seba časovací kľúč. Odskrutkuje krytky z trysiek (proti smeru hodinových ručičiek) a kukly zo zapaľovačov (v smere pohybu hodinových ručičiek). Prehliadne sa stabilizátor. Rakety s poškodenými alebo chybajúcimi krídlami sa nesmú odpáliť. Nabíjač pripravuje rakety a nastaví velené časovanie. Raketa s nastaveným časovaním sa položí na raketnicu tak, aby lišty raketnice ležali medzi krídlami, kde nie sú upevňovacie skrutky krídiel stabilizátora. Z trysky sa vytiahne kábel a jeho vidlice zasunie do zásuvky na raketnici. Časovacím kľúčom (popr. kombinovanými kliešťami) sa vytiahne zaisťovacia závlačka kolíka, vyčnievajúceho z hlavy zapaľovača. Závlačka sa neodhadzuje pre prípad zaistenia zapaľovača. Odpálenie sa prevedie roznetnicou tak, že sa kábel od odpalovacieho zariadenia AG-64 pripojí k roznetnici.
Bezpečnostné ustanovenia sú také isté ako u Flg 5000/M68. Osvetľovacia raketa Flg 5000/M sa nesmú odpaľovať pri teplote vzduchu nad + 30° C.
URL : https://www.valka.cz/DEU-Flg-5000-osvetlovaci-raketa-t29352#104245Verze : 5
MOD
Foto FLG-5000, bez prepravného a odpaľovacieho kontajneru
URL : https://www.valka.cz/DEU-Flg-5000-osvetlovaci-raketa-t29352#145128Verze : 0
MOD
Neklame-li mne paměť, tak Flg 5000 měla "sestřičku", označovanou jako Flg 5000/agit - šlo o prostředek pro "přepravu" letáků, chcete-li, pro psychologické působení na vojáky protivníka.
Letáky byly v prostoru pro světlici "navinuty" pomocí provázků na jakýsi "středový" díl, vlivem rotace došlo k jejich rozptýlení. Další podrobnosti k tomuhle prostředku (třeba kdo a jak to "plnil", stupeň, na němž byl zařazen atd.) si bohužel nepamatuji...
URL : https://www.valka.cz/DEU-Flg-5000-osvetlovaci-raketa-t29352#145153Verze : 0
Schéma a foto z prípravy na odpálenie (VZr Kežmarok)
URL : https://www.valka.cz/DEU-Flg-5000-osvetlovaci-raketa-t29352#146193Verze : 0
MOD
Osvetľovacia raketa Flg 5000/M68, Flg 5000/M a agitačná raketa Flg 5000/M68 Agit:
Osvetľovacia raketa Flg 5000/M68 a Flg 5000/M je výkonný prostriedok veliteľa mech. práporu, delostreleckého oddielu a protitankovej batérie k osvetleniu terénu a nepriateľských vojsk vo vzdialenosti od l do 4,5 km od miesta odpálenia.
Osvetľovacia raketa Flg 5000/M68 a Flg 5000/M je určená k bojovému použitiu.
Medzi osvetľovacou raketou Flg 5000/M68 a Flg 5000/M nie je podstatný rozdiel.
Osvetľovacia raketa Flg 5000/M68 sa odpaľuje priamo z obalu.
Osvetľovacia raketa Flg 5000/M sa odpaľuje z odpaľovacieho zariadenia AG-64. Len výnimočne ju je možné odpáliť priamo z obalu. Vo všetkých uvedených prípadoch sa osvetľovacia raketa odpaľuje elektrickou roznetnicou z úkrytu.
Núdzovo sa môžu použiť akékoľvek elektrické zdroje o napätí najmenej 4V, odpor vedenia musí byť v tom prípade max. 2 óhmy.
Agitačná raketa Flg 5000/M68 Agit je prostriedok veliteľa zväzku k doprave agitačného materiálu (letákov) do postavenia nepriateľa. Do tela agitačnej rakety sa vkladá 5000 letákov formátu A7. Raketa sa odpaľuje priamo z obalu. Výmet agitačnej náplne nastáva v diaľke 1000 – 4500 m vo výške asi 350 m.
Agitačná raketa Flg 5000/M68 Agit je podobnej konštrukcie ako osvetľovacia raketa Flg 5000/M68.
URL : https://www.valka.cz/DEU-Flg-5000-osvetlovaci-raketa-t29352#154406Verze : 0
MOD
Posielam niekoľko obrázkov z prípravy FLG-5000 k činnosti vo VVP Zaľubica (Česť jej pamiatke!!)
URL : https://www.valka.cz/DEU-Flg-5000-osvetlovaci-raketa-t29352#156128Verze : 0
MOD
foto Cihelna 2007, 18.8.2007
DEU - Flg 5000 (osvětlovací raketa) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/DEU-Flg-5000-osvetlovaci-raketa-t29352#229133Verze : 0
MOD
zdroj: vlastní archív
DEU - Flg 5000 (osvětlovací raketa) - zapalovačem si moc jistý nejsem

zapalovačem si moc jistý nejsem
URL : https://www.valka.cz/DEU-Flg-5000-osvetlovaci-raketa-t29352#302759Verze : 0
MOD
Zapaľovač je vyfotný s kuklou. Pred použitím sa dávala dole.
URL : https://www.valka.cz/DEU-Flg-5000-osvetlovaci-raketa-t29352#302778Verze : 0
MOD
můj archiv
URL : https://www.valka.cz/DEU-Flg-5000-osvetlovaci-raketa-t29352#303860Verze : 0
MOD
Osvetlovacia raketa Flg 5000/M bola určená k osvetleniu terénu a nepriateľských vojsk vo vzdialenosti od 1 do 4,5 km od miesta. odpálenia. Je určená k bojovému použitiu.


Osvetlovacia raketa Flg 5000/M je staršia verzia ovetlovacej rakety Flg 5000/M68. Rozdiel je vo tvare stabilizátoru a konštrukcii padáku. Hlavný a najpodstatnejší rozdiel medzi oboma raketami je však v obale a z toho plynie odlišný spôsob odpaľovania.


Osvetlovacia raketa Flg 5000/M sa odpaľuje z odpaľovacieho zariadenia AG-64. Len výnimočne ju možno odpáliť priamo z obalu, ak to vyžaduje nevyhnutne bojová situácia.


Terén osvetľuje horiaca svetlica na padáku. Aby sa dosiahlo najvýhodnejšieho osvetlenia priestoru, musí byť raketa odpálená nielen potrebným smerom, ale aj pod vhodným uhlom.
Začiatok horenia svetlice vo vhodnej výške nad terénom sa docieľuje nastavením časovania na zapaľovači.


Flg 5000/M


Hlavné časti :


- hlava so zapaľovačom T-7 a výmetnou náplňou,
- telo so svetlicou a padákom,
- motor s hnacou náplňou a stabilizátorom.


Hnaciu náplň tvorí 7 trubíc prachu Dgtp 34x14/210.

Stabilizátor tvorí prstenec so 6 dvojicami krídiel.


Odpaľovacie zariadenie AG-64


Umožňuje odpálenie osvetľovacej rakety Flg 5000/M vo zvolenom smere a spotrebným námerom. Je ľahkej hliníkovej konštrukcie, takže ho môže prenášať dvaja členovia obsluhy.


Hlavné časti :


- raketnica – dĺžka 1600 mm, tvoria ju dve rovnobežné lišty,
- gvojnožka – dve nohy z hliníkových trubiek,
- ložisko – stabilizátor – nesie raketnicu a je s ňou spojená kĺbom.Hlavné technické údaje :


Max. dostrel : 5000 m
Výška vrcholu dráhy : 1700 m
Dĺžka aktívneho oblúku : 95 m
Doba letu : 36 s
Doba horenia svetlice : 60 s


Rýchlosť klesania svetlice : 5 m/s


Svietivosť : 106 cd


Rozmery v mm:


Ráž : 116
Priemer stabilizátoru : 216
Dĺžka : 1030


Hmotnosť v kg :
Rakety : 20
Hnacej náplne : 2Zdroj : Del-27-12 Osvetlovacia raketa Flg 5000/M68 – predpis ČSĽA, Praha, 1975
DEU - Flg 5000 (osvětlovací raketa) - Odpalovacia zariadenie AG-64 - popis.

Odpalovacia zariadenie AG-64 - popis.
DEU - Flg 5000 (osvětlovací raketa) - AG-64 - bokorys.

AG-64 - bokorys.
DEU - Flg 5000 (osvětlovací raketa) - OT-810 upravený na prepravu rakiet Flg 5000/M.

OT-810 upravený na prepravu rakiet Flg 5000/M.
URL : https://www.valka.cz/DEU-Flg-5000-osvetlovaci-raketa-t29352#372595Verze : 0
Raketa s agitačným materiálom Flg 5000/M68 Agit.Zdroj : Del-27-12 Osvetlovacia raketa Flg 5000/M68 – predpis ČSĽA, Praha, 1975
DEU - Flg 5000 (osvětlovací raketa) - Flg 5000/M68 Agit - ppis.

Flg 5000/M68 Agit - ppis.
URL : https://www.valka.cz/DEU-Flg-5000-osvetlovaci-raketa-t29352#372596Verze : 0
Osvetlovacia raketa Flg 5000/M68 bola určená k osvetleniu terénu a nepriateľských vojsk vo vzdialenosti od od 1 do 4,5 km od miesta odpálenia. Je určená k bojovému použitiu.


Osvetlovacia raketa Flg 5000/M68 sa odpaluje priamo z obalu. Terén osvetluje horiaca svetlica na padáku. Aby sa dosiahlo najvýhodnejšieho osvetlenia priestoru, musí byť raketa odpálená nielen potrebným smerom, ale aj pod vhodným uhlom. Začiatok horenia svetlice vo vhodnej výške nad terénom sa docieľuje nastavením časovania na zapalovači.


Hlavné časti :


- hlava so zapalovačom T-7 a výmetnou náplňou,
- telo so svetlicou a padákom,
- motor s hnacou náplňou a stabilizátorom.


Hnaciu náplň tvorí 7 trubíc prachu Dgtp 34x14/210.

Stabilizátor tvorí prstenec so 6 dvojicami krídiel.Hlavné technické údaje :


Max. dostrel : 5000 m
Výška vrcholu dráhy : 1700 m
Dĺžka aktívneho oblúku : 95 m


Doba letu : 36 s
Doba horenia svetlice : 60 s


Rýchlosť klesania svetlice : 5 m/s


Svietivosť : 106 cdRozmery v mm:


Ráž : 116
Priemer stabilizátoru : 216


Dĺžka : 1030


Hmotnosť v kg :


Rakety : 20
Hnacej náplne : 2Zdroj : Del-27-12 Osvetlovacia raketa Flg 5000/M68 – predpis ČSĽA, Praha, 1975
DEU - Flg 5000 (osvětlovací raketa) - Raketa - popis.

Raketa - popis.
DEU - Flg 5000 (osvětlovací raketa) - Raketa - rez.

Raketa - rez.
DEU - Flg 5000 (osvětlovací raketa) - Obal na raketu.

Obal na raketu.
DEU - Flg 5000 (osvětlovací raketa) - Pozície pri odpálení rakety z obalu.

Pozície pri odpálení rakety z obalu.
DEU - Flg 5000 (osvětlovací raketa) - Použitie osvetľovacej rakety.

Použitie osvetľovacej rakety.
URL : https://www.valka.cz/DEU-Flg-5000-osvetlovaci-raketa-t29352#372650Verze : 0