Main Menu
User Menu

CZK - Iniciátory

imitačná munícia

Iniciátory

Iniciátory slúžia pre uvádzanie imitačných prostriedkov do činnosti. Voľba vhodného iniciátoru sa riadi účelom, ktorému má slúžiť imitačný prostriedok. Unifikovaná rada zahrňuje celkom osem druhov iniciátorov, z toho štyri druhy iniciátorov sa dodávajú v minimálne desaťstupňových sadách s odstupňovaným oneskorením.
Iniciátory sa podľa spôsobu aktivácie delia na iniciátory elektrické, iniciátory mechanické.
Všetky druhy elektrických iniciátorov sa po použití aktivujú rovnakým spôsobom. Správne zapojenie iniciátorov je podmienkou bezchybnej funkcie.


Spoločným prvkom pre všetky iniciátory elektrické (i prostriedok IRZ-10) sú:
1) Jednotná pilula elektrického palníku
2) Dvojfarebné vodiče s odizolovanými koncami
3) Rýchlospojka nasadená na odizolované konce vodičov
4) Prevlečná skrutka jednotného závitu M 12 a jednotné dĺžky – mimo IRZ-10, ktorý prevlečnú skrutku nemá.
Z použitia jednotlivej pilule vyplývajú zhodné princípy inštalácie pre všetky druhy elektrických iniciátorov. Elektrická pilula palníku má oproti skôr používaným palníkom zvýšenú odolnosť proti účinkom statickej a atmosferickej elektriny i proti túlavým prúdom. Pre aktiváciu týchto palníkov je nutné dodať väčší elektrický výkon, tj. vyšší aktivačný prúd (1,3 A proti skorším 0,8 A).
Základné charakteristiky pilulí sú nasledujúce:
- odpor elektrickej pilule ....... 0,4 – 0,7 (triedené po 0,05 pre 1 sériu)
- odpor iniciátoru s 5 m Cu vodičmi ............................ 1,1 – 1,8
- bezpečný prúd ........................................................... 0,45 A
- aktivačný prúd .......................................................... min. 1,3 A
- aktivačný prúd pre súčasnosť ......................... 2,0 A po dobu 4 ms
- bezpečný impulz ....................................................... 8 mJ/
- povolený merací prúd ............................................... max. 0,05 A
- materiál prívodných vodičov ................................... meď ø 0,4 mm
- priemer vodiča vrátane izolácie ................................ 1,2 mm


Poznámka:
Veličiny označené „bezpečný“ udávajú najvyššiu medzu, pri ktorej palník ešte nieje aktivovaný, môže však byť poškodený. Veličiny označené „aktivačný“ udávajú najnižšiu hodnotu nutnú pre sto percentnú aktiváciu palníku. Tieto hodnoty sú pre všetky prostriedky spoločné.
Do roznetnej siete elektrických iniciátorov a (prostriedkov IRZ-10) je možné zapojiť ľubovoľné elektrické iniciátory vrátane iniciátorov rozdielnej odporovej triedy, pokiaľ sú dodržané pokyny. Pod pojmom elektrické iniciátory je zahrnutý i prostriedok IRZ-10.


Elektrické iniciátory


Elektrický pyrotechnický iniciátor okamžitý - EPIO
EPIO slúži k zážihu imitačných prostriedkov. K zážihu dochádza okamžite po prechode prúdu.
EPIO sa používa pre elektrickú iniciáciu jednotlivých prostriedkov i pre súčasnú iniciáciu prostriedkov v salvách.


Hlavné takticko-technické údaje:
Iniciátor EPIO tvorí prvý časový stupeň pre všetky druhy časovaných iniciátorov. Má tieto základné údaje:
- dĺžka iniciátoru ................................................ 47 mm
- dĺžka prevlečnej skrutky .................................. 46 mm
- závit prevlečnej skrutky ................................... M 12
- farba prevlečnej skrutky ................................... červená
- dĺžka prívodných vodičov ................................ 5 m
- farba prívodných vodičov ................................. červená a biela


Elektrické časované pyrotechnické iniciátory EPIM, EPIC a EPIP:
Elektrické časované iniciátory slúžia k zážihu imitačných prostriedkov tak, že munícia je iniciovaná v určitých časových intervaloch.
Elektrické časované iniciátory sa používajú najmä na skupinovú iniciáciu munície, po súčasnom priechode prúdu palníkom iniciátorov je zažihnutá oneskorovacia zlož v oneskorovači, ktorého dĺžka určuje čas, za ktorý je zažihnutá vlastná iniciačná náplň (čierny prach) a tým i munícia.
Jeden druh iniciátoru tvorí radu, rozdelenú na jednotlivé časové stupne. Chemické zloženie oneskorovacej zlože určuje rýchlosť horenia, tým i časový odstup jednotlivých stupňov. Iniciátor EPIM je tvorený radou o desiatich stupňoch, z ktorých každý vyšší o jeden stupeň horí o 0,023 s dlhšie. (Pri využití celej rady vrátane nulového stupňa, tj. iniciátoru EPIO je postupne do funkcie 11 prostriedkov za 0,23 s). Iniciátor EPIC je tvorený radou o desiatich stupňoch s intervalom medzi stupňami 0,25 s (celá rada je uvedená do funkcie za 2,5 s). Iniciátor EPIP je tvorený radou o dvanástich stupňoch s intervalom medzi stupňami 0,5 s (celá rada je uvedená do funkcie za 6 s).
Elektrický pyrotechnický dlhodobý zapaľovač EPDZ
Elektrické pyrotechnické dlhodobé zapaľovače EPDZ slúžia k zážihu imitačných prostriedkov, predovšetkým výbušiek všetkých druhov.
Kompletná sada zapaľovačov EPDZ má celkom 59 členov, ktoré po prechode elektrického prúdu iniciujú imitačné prostriedky približne po 5 sekundách v intervale 10 sekúnd až 5 minút, preto sú zapaľovače EPDZ používané predovšetkým pre znázorňovanie delostreleckého prepadu tým, že iniciujú výbušky.
V ďalšom použití je možné inštalovať zapaľovače EPDZ pre dlhodobú náväznú funkciu, napr. pri použití každého tretieho alebo štvrtého zapaľovača je možné postupne iniciovať svetelné zdroje tak, že cieľová plocha, priechod, pristávacia dráha a pod. sú nepretržite osvetlené, či vyznačené po dobu až 5 minút.
Každý zo sady zapaľovačov EPDZ je opatrený číslom. Tieto čísla násobené piatimi udávajú približne čas (v sekundách) od priechodu impulzu z roznetnice do iniciácie imitačného prostriedku.


Hlavné takticko-technické údaje:
Každý z 59 člennej sady zapaľovačov EPDZ je tvorený elektrickým palníkom, zápalnicou a iniciátorom. Takticko-technické údaje elektrickej časti, tj. elektrického palníku s vodičmi sú zhodné s ostatnými elektrickými iniciátormi.
Farba prívodných vodičov je žltá a modrá, farba prevlečnej skrutky je šedivá, farba zápalnice do 8. stupňa je hnedá, od 9. stupňa do 59. stupňa je modrá.
Dĺžka zápalnice u prvých 8 stupňov vzrastá po 4 cm na jeden stupeň až do dĺžky zápalnice 36 cm u 8. stupňa. Dĺžka zápalnice od 9. stupňa do 59. stupňa stúpa po 1 cm až do dĺžky zápalnice 60 cm u 59. stupňa.
- dĺžka prevlečnej skrutky m 12 ................................ 46 mm
- dĺžka Al – dutinky (u elektrického palníku) ............ 40 mm
- dĺžka Al – koncovky ................................................ 51 mm
- doba oneskorenia ..................................................... 12 – 300 s podľa stupňa iniciátoru.


Hnedá zápalnica má dušu z časovaného čierneho prachu. Modrá zápalnica má dušu z bezdymovej pomaly horiacej pyrotechnickej zlože. Konštrukčné usporiadanie dovoľuje použiť zapaľovače EPDZ v teréne min. 48 hodín za akéhokoľvek počasia.


Mechanické iniciátory


Trecí zapaľovač TZ-M
Trecí zapaľovač modernizovaný TZ-M je druh pyrotechnického iniciátoru, slúži k iniciácii väčšiny imitačných prostriedkov. K zážihu funkčnej časti prostriedkov dochádza cca 6 sekúnd po vytrhnutí tryča trecieho zapaľovača.


Hlavné takticko-technické údaje:
- celková dĺžka ................................................... 73 mm
- dĺžka bez čiapočky .......................................... 58 mm
- dĺžka hliníkovej dutinky .................................. 28 mm
- dĺžka štvorhranu tela zapaľovača ..................... 24 mm
- celková hmotnosť ............................................. 12 g
- hmotnosť bez čiapočky .................................... 8 g
Úderníkový zapaľovač okamžitý UZO a s oneskorením UZC.
Úderníkové zapaľovače UZO a UZC slúži k zážihu imitačných prostriedkov. Úderníkové zapaľovače sa používajú predovšetkým ako nástrahové zapaľovače. Slúžia teda ako prostriedok pre indikáciu priechodu alebo prejazdu stráženým úsekom.
Úderníkové zapaľovače UZO a UZC slúžia predovšetkým pre iniciáciu dymovničiek DA 25 i DA 100 a pozemných sveteľných zdrojov PS 25. Použitie u vystreľovaných sveteľných zdrojov VS 4 a výbušiek V 5 a V 5-b-čršD je menej doporučované. Pri inštalácii týchto zdrojov je nutné dať prednosť úderníkovým zapaľovačom časovaným UZC.
Úderníkový zapaľovač okamžitý UZO iniciuje imitačný prostriedok bezprostredne po spustení úderníkového mechanizmu.
Úderníkový zapaľovač časovaný UZC iniciuje imitačný prostriedok približne po 6 sekundách po spustení úderníkového mechanizmu.
Zapaľovač UZO sa líši od UZC tromi vzhľadovými vlastnosťami.
1) UZO má červenú farbu (upozorňuje na nebezpečie)
2) UZO je kratší (upozorňuje na krátky čas medzi spustením úderníku a činnosťou)
3) UZO nemá hliníkovú dutinku iniciátoru
Imitačné prostriedky v ktorých sú úderníkové zapaľovače použité, musia byť vždy vo vhodnom statíve alebo iným improvizovaným spôsobom.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Iniciatory-t40331#154469Verze : 0
MOD