Main Menu
User Menu

Brigadýr

Brigadier

Brigadier

Česky: Brigadýr
English: Brigadier
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Brigadýr
Link to the Dictionary Entry Brigadier
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Brigadyr-t241580#668290Verze : 1
MOD