Ruské legie zblízka

Autor: Martin Motyka 🕔︎︎ 👁︎ 19.366

Tištěné prameny

Vlastivědné muzeum v Olomouci, fond Odboj
Vojenské rozkazy a hospodářské instrukce:

Rukověť českého vojáka - přehled nejnutnějších ruských vojenských řádů

Řády a resoluce 1. sjezdu československého vojska. nákladem OČSNR: Jekatěrinburk 1918

Disciplinární řád - schváleno ve schůzi zvláštního sboru dne 16. a 18.února 1919. vydal Informačně-osvětový odbor ministerstva vojenství

Nařízení Československému vojsku na Rusi č.15 o vojenské korespondenci, Irkutsk 9.10.1920

Požadavky vojínů 4. čsl. pluku poselstvu z ČSR z 7.září 1919

Rozkaz zakazující jakékoliv schůze mužstva a důstojníků, 1919. Statut polních soudů (schváleno na schůzi delegátů sjezdových konané 12.6.1918)

Statut polních soudů - přijato sjezdem 28.7.1918

Nařízení OČSNR z 13.září 1918 o výplatě podpor rodinám příslušníků čsl. vojsk

Sborník hospodářských rozkazů Čsl. vojska na Rusi. armádní intendantstvo srpen 1919

Nakládal, Ant. náčelník telegraf. patr. Předpisy pro službu telegrafní Charbin - Sibiř 1919
Osvětové a instrukční publikace vydávané v Rusku:

Jesenský, Ján. Počiatky slovenského pravopisu. nákladem OČSNR Jekatěrinburk 1918

Houpačky - nedatováno část satirického časopisu čsl. legií

Brožura s posměšnými popěvky a kresbami n vztah vojáci-velení Šestnáctka s tyčemi. skupinové cvičení s hudbou. vydal informačně-osvětový odbor čsl. vojska na Rusi

Devítka. skupinové cvičení s hudbou. vydal informačně osvětový odbor čsl. vojska na Rusi

Hajný - Kasalický - Pusch. Lyžařství. knihovna čsl vojáka, vydal informačně-osvětový odbor čsl. vojska na Rusi

Pokyny pro závody čsl. vojska v Irkutsku

Předpisy pro vojenskou spořitelnu finanční správy M.V. oddělení v Rusku. nákladem finanční správy m. v. odd. v Rusku. Irkutsk 1919

Trýb: Co je třeba věděti o nemocech pohlavních, Irkutsk 1920

Jindra, J.: Nemoci pohlavní. Poučná knihovna osvětového odboru OČSNR, Jekatěrinbirg 1918.

Pravidla o zaopatření invalidů československého vojska

mjr.Procházka: Instrukce o povinnostech zdravotních poddůstojníků pluku. voj. knihovnička 4. střel. pluku Prokopa Holého sv. 13, nedatováno

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více