Ruské legie zblízka

Autor: Martin Motyka 🕔︎︎ 👁︎ 19.577

Změny v organizaci vojska a jejich vliv na vnitřní vztahy mezi legionáři

 

Československé legie byly od samotného vzniku ČSR vyzdvihovány jako jediný pevný bod stability a demokracie v rozlehlých oblastech ruské země. Vztahy mezi čsl. vojáky byly často prezentovány téměř jako nekonfliktní. Případné spory uvnitř legií byly mnohdy připisovány spíš na vrub nešťastných nedorozumění, než jiných, objektivnějších příčin.

Reklama

Československé vojsko na Rusi jako celek mohlo skutečně v kontrastním porovnání se svým okolím takovýmto způsobem navenek působit. Vztahy mezi vojáky sice byly upravovány vojenskými řády a předpisy, avšak čsl. vojsko bylo stejně jako každá velká skupina lidí tvořeno jednotlivci, jejichž výchova, sociální původ a pohnutky vstupu do vojska byly často velice odlišné. Takováto různorodost se ještě víc prohlubovala s početním růstem vojska a s mocnými vlivy měnící se politické situace země. Právě vnitropolitické změny v Rusku se staly podkladem pro jakési časové rozdělení celkového vnitřního a organizačního vývoje ruských legií.

V prvním období carské armády byly československé jednotky striktně omezeny ruskými vojenskými řády. Vojáci byli semknuti v cestě za společným cílem a ostražitostí k ruskému prostředí, které je obklopovalo. Únorová revoluce pak přinesla do jejich řad zásadní změny, které ve svém důsledku ovlivnily vývoj organizace a vzájemných vztahů v dalších fázích existence legií. Po vítězství bolševické revoluce se vytvořily podmínky pro vznik třetí etapy po mocenském vystoupení v květnu 1918, kterým bylo zahájeno období úplné vojenské i správní samostatnosti čsl. vojska. Vznik nezávislého československého státu tuto etapu ukončil. Ruské legie se počátkem roku dostaly 1919 pod správu čsl. Ministerstva vojenství, s čímž bylo spojeno i značné omezení některých dosavadních revolučních výdobytků.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více