Dračí rád

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 17.230

Záver

Tak ako Žigmund Luxemburský nie je jednostrannou postavou a nie je jednoduché vysvetliť do detailov túto osobnosť ani pri Dračom ráde nejde o úlohu o nič ľahšiu.

Len samotné dôvody vzniku Dračieho rádu ukazujú na celý komplex dôvodov, možných, či menej možných, významných, či menej významných. Ak som si na začiatku svojej práce vytýčil cieľ načrtnúť dané dôvody, myslím si, že sa mi ho podarilo splniť.

Reklama

Práca pojednáva o dôvodoch, ktoré viedli Žigmunda Luxemburského k založeniu Dračieho rádu, snaží sa poukázať na možné motívy, ktoré pravdepodobne v celej komplexnosti zohrali súhrnnú úlohu pri konštituovaní Dračieho rádu. Neuzurpuje si právo vyhlásiť, že všetky získané argumenty majú absolútnu pravdivosť, najmä tam, kde pracuje s krehkým psychologickým materiálom a teda výsledky sú len náčrtom a nemôžu postihnúť celkové Žigmundove pohnútky ani ich mieru.

Ktoré hlavné oblasti teda zohrali dominantnú úlohu pre vytvorenie Dračieho rádu: predovšetkým musíme začať od začiatku a hľadať Žigmundove pohnútky v reálnej politike, ktoré sa na prvý pohľad zdajú ako dominantné, pri hlbšom skúmaní však ich podstata klesá i keď nesporne zohrali dominantnú úlohu a patrili k briliantným Žigmundovým diplomatickým ťahom.

Spúšťacím mechanizmom, ktorý bol hlavným dôvodom vzniku Dračieho rádu, však bola určite snaha Žigmunda o porážku Turkov a predovšetkým trpká dohra pri Veľkom Nikopole 1396. V jednotlivých kapitolách som poukázal na to, čo všetko táto bitka spustila. Samotná bitka, podobne ako jej dopady však nemohla rozhodnúť a ani nerozhodla o názve rádu, o jeho obsahu, či o všetkých Žigmundových pohnútkach, mala skôr význam spúšťacieho mechanizmu pre ďalšie uvedomené, či neuvedomené psychologické aktivity.

Prečo sa teda Žigmund rozhodol pre Draka a pre Dračí rád ? Ak sa zameriam na symbol draka politicko–pragmatické motívy musíme dať do úzadia a zamerať sa na psychiku. Tu sa musíme vrátiť až k mystike Karola IV., aby sme dokázali pochopiť a oceniť aký dopad mala mystika na Žigmunda. Žigmund i vďaka výchove a vďaka otcovi bol typickým mužom stredoveku, mystikom. Od otca tiež prebral i určité eschatologické cítenie. Úlohu tu zohralo i podvedomie a obrazy, ktoré sa v ňom mohli vytvárať i bez Žigmundovho vedomia (pravdepodobne dopĺňali slabé Žigmundove teologické povedomie). Významným prvkom bol i Žigmundov vzťah k cirkvi – pokúsil som sa predostrieť zložitý obraz Žigmundovho vnímania cirkvi i viery (v práci stručne zobrazený), pričom Žigmundova viera a jeho vzťah k cirkvi sa často berú ako jedna komplexná otázky, čo je však chybou. Žigmund si vytvoril i na základe prežitej reality vlastné názory na cirkev: samozrejme si uvedomoval jej dôležitosť a potrebu pre stredovekú spoločnosť, menej už jej materskú a sprostredkovateľskú funkciu vo vzťahu k viere v Ježiša Krista a podobne ako mnohí iní panovníci, ani on nepochopil úlohu pápeža, ba pápež sa pre neho musel v dôsledku schizmy stal len figúrkou a na základe Žigmundovho miešania sa do teologických otázok na Kostnickom koncile môžeme usudzovať, že veril v primát panovníka svetského pred pápežom i v cirkevných otázkach. Od toho však musíme odlíšiť otázku viery. Žigmunda trápili teologické otázky, pýtal sa na dušu a naozaj bol človekom veriacim i keď nežijúcim podľa viery, lepšie povedaného žijúceho podľa svojich predstáv. V duchu viery a všeobecného úpadku západu a povstania východu túžil poraziť západ a získať veniec veľkého bojovníka.

Nakoniec všetky spomenuté vlastnosti mali veľký vplyv na vytvorenie Dračieho rádu.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více