Main Menu
User Menu
Reklama

Ernst Kletter Edler von Gromnik, generál pěchoty

Autor : 🕔14.02.2016 📕12.162
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět


FML Ernst Kletter Edler von Gromnik, pozdější generál pěchoty, působil během mobilizace v roce 1914 ještě v hodnosti generálmajora na postu velitele plzeňské 37. pěší brigády (IR11, IR35, FJB6). V listopadu 1914 byl jmenován velitelem olomoucké 106. domobranecké pěší tzv. Železné divize bojově nasazené v Haliči, Karpatech a Ruském Polsku. Od září 1915 do července 1916 velel této divizi na Soči. Na fotografii z roku 1916 lze obdivovat všechny jeho udělené R-U řády a vyznamenání

Výše vyobrazený rodák z Brna generál pěchoty Ernst Kletter šlechtic z Gromniku nám nyní poslouží svým stručně představeným vojenským a profesním životopisem, dosaženou generálskou hodností, provozovanými vojenskými funkcemi a vykonávanými velitelskými pozicemi, získanými vyznamenáními a řády jako názorný příklad velmi úspěšné kariéry Rakousko-Uherského štábního důstojníka „die alten Schule“. Navážu tak plynule na několik svých předchozích vojenských medailonků popisující slavné důstojníky R-U armády 19. a 20. století s vazbou na IR98. Letitou badatelskou praxí ověřené historické podklady mi poskytly v tomto případě cenné informace a to především pozoruhodné veledílo své doby od A. Duschitze – Kaiser Jubiläumswerk 1848-1908, Der oberste Kriegsherr und sein Stab, Wien 1908, dále příslušné vojenské schematismy z let 1880 - 1918 včetně cenného ale torzovitě zachovaného souhrnného dobového sborníku Ranglisten des kaiserlich und königlichen Heeres 1916–1918.

Reklama

Ernst Kletter se narodil 22. září 1858 na Moravě v Brně. Po absolvování odborného středoškolského vzdělání se rozhodl pro vojenskou kariéru, kterou započal jako jednoroční dobrovolník. V roce 1878 se zúčastnil, co by kadet brněnského osmého c. a k. pěšího pluku velmi tvrdého okupačního polního tažení císařsko-královské armády v Bosně a Hercegovině. V opravdovém boji si tak vysloužil jeho císařskou a královskou výsostí nedávno zřízenou Válečnou medaili (1873). V květnu 1880 obdržel důstojnický dekret a byl jmenován poručíkem. V listopadu 1885 působil stále u IR8 nyní ale již v hodnosti nadporučíka. Poté složil úspěšně přijímací řízení na vysokou Válečnou školu a po dvou letech studia se stal v roce 1887 nadporučíkem aspirantem na důstojníka generálního štábu. V listopadu 1891 po třech letech povinného kolečka přidělence generálního štábu u různých vyšších velitelství byl slavnostně zařazen do tzv. Generalstabskorpsu a stal se setníkem 1. třídy gen. štábu. Poté působil na různých štábních pozicích na sborových velitelstvích (IX. a V. Korpskommando Josefov a Prešpurk). V roce 1896 se na jeden rok vrátil k povinné službě u bojového útvaru svého mateřského pluku. Od roku 1897 byl převelen k IR12 (štáb pluku Znojmo-Mosty velké, velitelství obvodu okresu Komárno). V roce 1898 mu byla během jeho aktivní vojenské služby u příležitosti 50. výročí vlády Františka Josefa I. udělena bronzová Jubilejní medaile pro ozbrojenou moc. Povýšen byl navíc v témže roce na majora generálního štábu. Vzhledem k tomu že své služební povinnost vykonával svědomitě a příkladně byl jmenován podplukovníkem gšt. již v květnu roku 1903. Sloužil tehdy v Bolzanu (Bozen) u velmi kvalitního horského teritoriálního útvaru Tiroler Kaiserjäger-Reg. Nr. 2. Po pětadvaceti letech věrné služby v císařské a královské armádě byl též držitelem Vojenského služebního odznaku 3. třídy udíleného pro důstojnictvo ozbrojených sil monarchie. V roce 1904 byl dekorován za mimořádnou služební horlivost a píli při plnění svých povinností Vojenským záslužným křížem III. třídy. V květnu 1906 byl u pluku tyrolských císařských myslivců jmenován plukovníkem gšt. O další dva roky později se stal v onom přeslavném jubilejním roce devatenácet osm v květnu Oberst-regimentskommandantem TKJR Nr.2. Dekorován byl samozřejmě Vojenským Jubilejním křížem 1908. Navíc po zásluze obdržel v roce 1913 Vojenský služební odznak 2. třídy pro důstojnictvo tehdy již udělovaný za v uvozovkách pouhých třicet pět let věrné služby (Offiziers-Dienstauszeichnung 2. Klasse für 35 Jahre). Prvního listopadu 1911 se stává generálmajorem a velitelem plzeňské 37. pěší brigády, se kterou poté odchází do světové války. Ještě před osudovým rokem 1914 mu byl za velmi pozitivní výsledky při výkonu funkce brigádníka udělen Rakouský císařský řád železné koruny III. třídy.


Návštěva německého generála Johannese von Ebena v Pomořanech. Generál Ernst Kletter Edler von Gromnik a generálmajor Eduard Bölz vítají německého spojence.
commons.wikimedia.org

V období listopad 1914 – červenec 1916 byl jmenován velitelem 106. Landsturm-Infanterie-Division. Tato olomoucká domobranecká stošestá pěší tzv. Železná divize se zúčastnila mnoha těžkých bojů v Haliči a Ruském Polsku od prvních dnů bojů v roce 1914 do poloviny září 1915, kdy se celá přesunula jako posilový útvar na sočskou frontu. Složení divize za jeho působení viz níže.

1914 – 1915 Ruská severozápadní fronta – Halič a Ruské Polsko

k. k. 106. LstID. GM. Karl Franz Josef Czapp Edl. von Birkenstetten, od listopadu 1914 Kommandant GM Ernst Kletter
k. k. LstIBrig. Broddenrith: GM von Broddenrith
k. k. LstIR. 13 (4)
k. k. LstIR. 15 (3)
k. k. LstIR. 31 (3)
k. k. LstIBrig. Rochel: Obst. von Rochel
k. k. LstIR. 25 (3)
k. k. LstIR. 38 (3)
REsk. DR. 12
FKR. 106: RKnBt. 29, 1. and 2. HbBt. GAR. 4

1915 Italská jihozápadní fronta – Soča

k. k. 106. LstID.  FML Ernst Kletter Edl. von Gromnik
k.k.LstIBrig. 111: LstIR6, LstIR25
k.k.LstIBrig. 110: LstIR31, LstIR32

Pozn.: V závorce uvádím počet polních praporů v příslušném domobraneckém pěším pluku na začátku polního tažení. Na Sočské frontě měla divize samozřejmě i své dělostřelectvo (kanconové a houfnicové baterie) a přidělené průzkumné jezdectvo. Jelikož byla v roce 1915 postupně nově utvářená 106. LstID doplněna rozformovanými útvary z bývalé 95. LstID, ocitl se v ní i příslušník LstIR29 Čes. Budějovice, tehdy ještě Ldst. Lt. Josef Stránský. Jeho pluk byl nejprve sloučen v prosinci 1914 s LstIR38 Beroun, v lednu 1915 byl LstIR29 rozpuštěn a v březnu splynul jeho zbytek s LstIR6 Cheb. Stránský však již od listopadu 1914 působil u divizní muniční kolony č. 5/106 zásobující GAR. 3

V průběhu ústupových bojů k Sanu v roce 1914 si GM Kletter vydobyl na postu divizionáře vysoké rakouské vyznamenání Rytířský kříž Leopoldova císařského řádu s válečnou dekorací. Dne 1. ledna 1915 byl za úspěšné velení svěřenému útvaru a příkladnou polní službu jmenován polním podmaršálkem s účinností od 20. prosince 1914. Za průlom ruských linií jeho divizí u Gromniku v průběhu květnové Gorlicko - Tarnówská operace obdržel v roce 1915 opět další velmi vysoké vyznamenání Rakouský císařský řád železné koruny II. třídy s válečnou dekorací. Gromnik ležící cca 25 km vzdušnou čarou severozápadně od Gorlic se tak stal čestným jménem v jeho predikátu. Od té doby se Ernst Kletter podepisoval jako šlechtic z Gromniku (Edler von Gromnik). Za spolupráci s německými říšskými jednotkami byl navíc tímto spojencem dekorován např. pruským železným křížem I. a II. třídy. Po dalším úspěšném nasazení jeho divize na Soči se stal v období září až říjen 1916 nakrátko velitelem Kaiserschützen Division. Poté velel IX. armádnímu sboru (říjen 1916 – srpen 1917), od září 1917 do ledna 1918 stanul v čele skupiny Kletter. V únoru 1918 se stal velitelem VI. armádního sboru 11. armády v již. Tyrolích, od července 1918 byl velitelem XXII. armádního sboru Sočské armády na Piavě. Mezitím povýšil v květnu 1918 na generála pěchoty. Od 1. ledna 1919 byl pensionován. Ernst Kletter Edler von Gromnik GdI i.R. zemřel sešlostí věkem 16. února 1932 v Plzni. 

Použité prameny a literatura:
Kmenový list Ernst Kletter Edl. von Gromnik (Kriegsarchiv)
Alexander Duschitz – Kaiser Jubiläumswerk 1848-1908
Der oberste Kriegsherr und sein Stab, Wien 1908
Vojenské schematismy z let 1880 - 1918
Ranglisten des kaiserlich und königlichen Heeres 1916 – 1918.       
Reklama

Další články autora

Autor : 🕔14.02.2016 📕12.162