Role UNRWA na Blízkém východě

Autor: Bc. Pavla Fajstavrová 🕔︎︎ 👁︎ 12.240

2 Vznik a funkce UNRWA

2.1 Vznik UNRWA

Agentura UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) byla zřízena v roce 1949 Organizací spojených národů za účelem pomoci palestinským uprchlíkům na Blízkém východě. Již od roku 1950 je aktivní a pokouší se ve spolupráci s místními vládami zlepšit situaci palestinských uprchlíků v oblasti zdravotní péče, vzdělání, infrastruktury aj. Působí především v uprchlických táborech v zemích sousedících s Izraelem – Libanon, Sýrie, Jordánsko, Západní břeh včetně východního Jeruzaléma a pásma Gazy.

Před činností UNRWA v oblasti působila organizace United Nations Relief for Palestine Refugees. Místo ní ustavilo OSN 8. prosince 1949 pracovní agenturu UNRWA s počátečním ročním rozpočtem 54 milionů dolarů, jejíž úkolem nebylo poskytovat direktivní finanční prostředky uprchlíkům, nýbrž vytvořit takové podmínky, aby byli soběstační a schopní vlastního výdělku. Původně byl tento projekt plánován na pouhých 18 měsíců, během kterých se měla situace stabilizovat. Mandát projektu se však dodnes prodlužuje a cílů UNRWA doposud nebylo plně dosaženo.[35]

Reklama

Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 302 (IV) z roku 1949 vymezuje účel agentury, její institucionální zázemí i způsob financování plánovaných projektů. Zřizuje tzv. Poradní komisi, složenou ze zástupců Francie, Turecka, Velké Británie a USA s právem začlenit ještě další tři zástupce z přispívajících zemí. Ředitel UNRWA, odpovídající za činnost celé agentury Valnému shromáždění, je jmenován generálním tajemníkem OSN se souhlasem členů Poradní komise. Dále rezoluce vybízí vlády všech států k příspěvkům do fondu UNRWA a další organizace OSN ke spolupráci.[36]

2.2 Funkce UNRWA

Činnosti UNRWA se soustřeďují v šesti hlavních programech týkajících se vzdělání, zdravotní péče, sociálních služeb, mikrofinancí, infrastruktury a zdokonalování uprchlických kempů a programů pro případ nouze. Hlavními cíli agentury je podpora uprchlíků ve vzdělání, zajištění péče o jejich zdraví, dosažení řádného životního standardu uprchlíků a dodržování lidských práv. Pomocí výše zmíněných programů a jejich dílčích součástí se UNRWA snaží dosáhnout těchto vytyčených cílů. Dále agentura monitoruje stav v uprchlických táborech a shromažďuje informace ve formě publikací, statistik i video nahrávek. Díky takto zpracovaným informacím je UNRWA schopna činit potřebná rozhodnutí a směřovat svou pozornost vhodným směrem.

Cíle UNRWA jsou realizovány především prostřednictvím uprchlických táborů (v dnešní době celkem 58 táborů), zřizovaných výhradně samotnou organizací. Téměř třetina všech uprchlíků, využívajících služby UNRWA, žije právě v těchto táborech, kde jsou ovšem často nepříznivé podmínky k životu. Tábory se většinou vyskytují na pozemcích vyhrazených přímo pro účely UNRWA s povolením místních vlád. Agentura však tato území nevlastní, proto je omezena pouze na poskytování určených služeb skrze tzv. CSO (Camp Service Officer), který je v kontaktu s místními uprchlíky a vykonává potřebnou administrativu. Vzhledem k tomu, že další dvě třetiny registrovaných uprchlíků žijí mimo zřízené tábory, jsou služby v táborech přístupné i nerezidentům.

2.3 Financování UNRWA

UNRWA získává finanční prostředky na realizaci svých projektů prostřednictvím dobrovolného dárcovství, na kterém je z velké části závislá. 95 % příjmů tvoří příspěvky vlád členských zemí OSN, nadací, agentur OSN, individuálních dárců a soukromého sektoru. Zbylých 5 % plyne z administrativních výdajů OSN. Významnými dárci jsou USA a Evropská komise, dále Velká Británie, Švédsko, Norsko, Kuvajt, Nizozemí, Saúdská Arábie, Španělsko a Dánsko.[37] Rozpočet na období dvou let schvaluje Valné shromáždění OSN. V roce 2009 se výše rozpočtu pohybovala v hodnotě 545,6 milionů USD, z čehož největší část (71 %) je investována do programů na vzdělávání a zdravotní péči. 13 % z rozpočtu plyne na náklady agentury (administrativa, právní a auditorské služby, fundraising, styk s veřejností a další) a 4 % rozpočtu jsou vyhrazena na rezervy. V současné době poskytuje UNRWA pomoc až 4,6 milionu uprchlíků (v roce 1950 pouhých 750 tisíc) a zaměstnává více než 32 000 lidí.38

UNRWA na Blízkém východě působí již přes šedesát let. Za tu dobu se výše dárcovských příspěvků zvýšila více než desetinásobně, rozsah i pole působnosti se stále rozšiřují a usiluje se o zdokonalení a zkvalitnění služeb. Není v silách UNRWA celý palestinský problém vyřešit, je však v jejích silách usnadnit životní situaci dnešním uprchlíkům i jejich potomkům. Zda je UNRWA v tomto úspěšná, analyzuje a posléze hodnotí následující kapitoly této práce.

Poznámky

Reklama

[35] Aktuální mandát OSN pro UNRWA končí 30. června 2011.

[36] United Nations [online]. 1949 [cit. 2011-03-28]. General Assembly. Dostupné z WWW: ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/051/21/IMG/NR005121.pdf?OpenElement >.

[37] V roce 2009 tvořil dárcovský obnos od USA a Evropské komise téměř polovinu celkových příjmů UNRWA. USA darovaly na 268 milionů USD, Evropská komise 228 milionu USD. Zdroj: UNRWA[online]. 2009 [cit. 2011-03-28]. Resources. Dostupné z WWW: ?id=246>.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více