Main Menu
User Menu

Třebíč

okr. Třebíč

     
Název:
Name:
Třebíč
Originální název:
Original Name:
Třebíč
Další názvy:
Other Names:
německy Trebitsch
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Třebíč
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°12'55.26"N 15°52'59.29"E
Místní části:
Local Municipalities:
Borovina, Budíkovice, Horka-Domky, Jejkov, Nové Dvory, Nové Město, Pocoucov, Podklášteří, Ptáčov, Račerovice, Řípov, Slavice, Sokolí, Stařečka, Týn, Vnitřní Město, Zámostí
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1277
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
bazilika svatého Prokopa
židovské město a hřbitov - vše památky zařazené do seznamu UNESCO
kapucínský klášter
evangelický kostel
pravoslavný kostel
Malovaný dům
kostel Nejsvětější trojice
Muzea:
Museums:
Muzeum Vysočiny
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.trebic.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D
URL : https://www.valka.cz/Trebic-t46766#390110Verze : 0
Třebíč


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 14 358 obyvatel (z toho 13 922 osob národnosti československé, 140 osob národnosti německé, 10 osob národnosti ruské a 166 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v květnu 1938.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
II. oddíl Dělostřeleckého pluku 1 (od května 1938),
II. oddíl Dělostřeleckého pluku 102.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Trebic-t46766#183175Verze : 0
Třebíč

Roku 1101 byl založen Oldřichem brněnským a Litoltem znojemským, knížaty z moravské větve Přemyslovců, benediktinský klášter (v románském stavebním slohu). Z roku 1277 je nejstarší datovaná listina, vztahující se k městu Třebíči. Opat Martin v ní oceňuje zásluhy Heřmana v Třebíči (v latin. orig. Hermanni in Trebetz). Heřman bývá pokládán za tzv. lokátora - tj. zakladatele města. Z listiny víme, že jeho dům byl zároveň rychtou a později domem radním, kterým zůstal až do dnešní doby(tj. radnice). V roce 1335 dali markrabě moravský Karel (známý jako Karel IV.) se svým otcem Janem Lucemburským městu Třebíč privilegia (práva), jimiž se město dostalo na úroveň královského města Znojma. Město tak dostalo možnost obehnat se hradbami a rovněž byl do společenského života vnesen nový právní řád. Oba pak vzali město pod svou ochranu a to způsobilo i úbytek vlivu kláštera. Nicméně nestalo se královským městem. Roku 1468 za česko-uherských válek bylo město dne 12. května uherským vojskem obležena a 14. května bylo město dobyto. Město bylo zcela zničeno a zřejmě až 7 let nebylo obydleno. V té době Třebíč nálažela k nejlidnatějším Moravským městům.

Zdroj:
www.trebic.cz
Třebíč - Pohled na město z trati Jihlava - Třebíč; foto vlastní

Pohled na město z trati Jihlava - Třebíč; foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebic-t46766#226434Verze : 1
Fota z Třebíče
(foceno 10/2006)
URL : https://www.valka.cz/Trebic-t46766#226589Verze : 0
Městská věž


Původně byla vybudovaná jakou součást městského opevnění - byla hláskou.Zdroje:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Trebic-t46766#523744Verze : 0
Bazilika sv. Prokopa
Zdroje:
mapy.cz

Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebic-t46766#601840Verze : 1
Žerotínovo náměstí
Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebic-t46766#601858Verze : 1
Kostel sv. Martina z Tours

Trojlodní chrám s polygonálním závěrem presbytáře a věží v průčelí. Původně raně gotický kostel s polygonálním závěrem presbytářem pochází prokazatelně z 2. pol. 13. století, nicméně dle tradice měl být postaven již roku 1115 třebíčskými benediktýny, avšak to se mělo jednat jen o dřevěný chrám. Kamenný svatostánek měl být vystaven někdy v období let 1210 až 1211 za patronace opata Martina. Oproti současnému stavu byl chrám o poznání menší. Roku 1468 za bitvy o Třebíč byl kostel značně poničen. Obnoven byl roku 1483 na popud Viléma z Pernštejna. V průběhu 17. a 18. století byl kostel několikrát přestavován a rozšiřován. Roku 1716 měla být ke kostelu připojena původní městská hláska. Stavební úpravy byly barokního rázu. Na počátku 20. století došlo k dalším významným stavebním úpravám.

Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
cs.wikipedia.org

Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebic-t46766#649553Verze : 1
Socha sv. Floriána


Barokní socha od Štěpána Pagana se původně nacházela na jedné ze tří kašen na dnešním Karlově náměstí.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebic-t46766#649554Verze : 0
Pomník Františka Palackého


Pískovcový obelisk ve tvaru pylonu s oválným medailonem s reliéfním portrétem Františka Paleckého z roku 1896 ke stým narozeninám (nedožitým) tohoto národního buditele.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebic-t46766#649555Verze : 0
Sousoší sv. Cyrila a Metoděje

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje, které se nachází na Karlově náměstí, bylo odhaleno roku 1885 k 1000 let od příchodu těchto věrozvěstů. Původně byl osloven Myslbek, jednání s ním však skrachovala kvůli jeho finančním požadavkům. Dílo tak nakonec navrhl Ludvík Šimek, jeho samotnou realizaci pak provedl Bernard Otto Seeling.

Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz

Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebic-t46766#649569Verze : 2
Městské opevnění


Dodnes jen fragmentárně zachovalé. V roce 1335 vydal markrabě Karel městu právo hradební, s tím že do 3 let vybudovat opevnění. Nicméně když roku 1454 Ludvík Pohrobek městu potvrzuje privilegie, k hradbám se uvádí, že mohou být vybudovány, pakliže to měšťané uznají za vhodné.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebic-t46766#649660Verze : 0
Karlovo náměstí


Náměstí lidově zvané rynek má tvar dlouhého obdélníku. Nachází se na něm radnice, několik renesančních domů, mezi nimi obzvláště Malovaný dům a Černý dům a sousoší sv. Cyrila a Metoděje.


Zdroj:
cs.wikipedia.org

Třebíč - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Trebic-t46766#649713Verze : 0