Main Menu
User Menu

Za svobodu ČSR

ZA SVOBODU ČSR27.9.1944


U obce Hrubová v okrese Humenné byla ze SSSR vysazena bojová skupina ZA SVOBODU ČSR. Zahrnovala 13 Čechoslováků – velitel, učitel Michal Perečinský (28.9.1913), dále úředník Jan Babinec (17.7.1917), dělník Pavel Chudinec (25.2.1913), pekař Michal Kovtan (31.7.1920), učeň Juraj Stanko (15.3.1921), student Andrej Serbin (8.1.1921), rolník Vasil Korpanec (12.1.1921), košíkář Michal Antalík (24.2.1906), rolník Jan Suvák (15.11.1911), rolník Petr Pivkač (20.1.1918), Ivan Kriško (1919), rolník Nikolaj Cerkovnik (1915), Nikolaj Michal Šnajdr (3.1.1915) a 4 příslušníky Rudé armády – náčelník štábu npor. Drebuščak, radisté Nikolaj Semeonov, Taťána Kolomijceva a velitel diverzní skupiny J. Čerepenko. Z početných skupin, od nichž se po vysazení očekávala organizace partyzánského hnutí, patřila ZA SVOBODU ČSR mezi poslední. UŠPH ji vysílal do západní oblasti Podkarpatské Rusi, ale z taktických a bezpečnostních důvodů ji vysadil na doskokovou plochu, vytyčenou a zajištěnou skupinou ČAPAJEV, s níž měl rádiové i letecké spojení. Čtyři parašutisté se při seskoku zranili. Za pomoci. přejímací skupiny byli i s materiálem naloženi na selské povozy a celá skupina se ráno následujícího dne přemístila na základnu ČAPAJEV, kde se orientovala, vyslala průzkumy, provedla bojové rozdílení a navázala rádiové spojení s UŠPH. Přesun do operačního prostoru Užhorod zahájila 29. září 1944. V první fázi byla vedena průzkumem ČAPAJEVA. Po překročení řeky Laborce pokračovala směrem na Zubné - Cirochá Belá - Valaškovce - Vihorlat, kde se po čtyřech dnech průzkumů okolí, doplnění zásob a orientace rozhodla pokračovat směrem na Ublu a Užhorod, kam dorazila 10. října 1944, načež se rozmístila v prostoru Benatín - Jinovce - Novosedlice - Perečín - Petrovce - Kaňuš. Z této základny prováděla průzkumnou činnost, navazovala kontakty s okolím, podnikla několik léček a přepadů zásobovacích kolon, železničních transportů a maďarských jednotek v okolních obcích. 12.10. byl v bojích v oblasti Sobrance zatčen Suvák a později patrně popraven. 20. října 1944 přerušila výbušnou náloží dopravu na železniční trati mezi Perečínem a Dubreničem. O den později provedla léčku na silnici Sobrance - Podhorod, při níž se zmocnila vozového trénu, zajatců a zbraní. 22.10.1944 navázala kontakt s početnou skupinou mladých Rusínů, ukrývajících se v lesích. Část z nich převzala do své organizace, zbytek vyzbrojila ukořistěnými zbraněmi a zavázala je k bojové spolupráci. Další destrukci železniční tratě provedla 23.10. mezi obcemi Mirče a Dubrenič. Týž den opakovala léčku na silnici Sobrance - Ubla. Následující den přepadla zásobovací kolonu jižně Perečína, provedla shromáždění 30 zástupců národních výborů z okolních obcí, vyzvala je k podpoře partyzánského boje, ochraně veřejného majetku a k mobilizaci mladých mužů. Bojová aktivita skupiny ZA SVOBODU ČSR (vzrostla mezitím na 114 mužů) donutila maďarské jednotky k protiakcím, při nichž byl 25.10. napaden stanový tábor velitelství. Došlo ke ztrátám na obou stranách. V ranních hodinách 27. října 1944 obsadila vesnici Novosedlice a po dva dny vedla urputné boje proti maďarským jednotkám v síle praporu a bránila za podpory civilního obyvatelstva prostor Dubrenič - Novosedlice - Perečín - Skalka. Hluk bojů přilákal pozornost průzkumných jednotek Rudé armády, která do tohoto prostoru pronikla 28.10.1944 a pověřila partyzány vyčištěním okolních lesů od zbytků rozprášených maďarských útvarů. Bylo zajato 150 vojáků a důstojníků 13. horského praporu. 28. října 1944 uspořádala skupina ZA SVOBODU ČSR oslavy národního svátku v obci Novosedlice. Počínaje dnem 29. října 1944 nařídil UŠPH přesun skupiny na východní Slovensko. Po zanechání ozbrojených posádek a raněných v Perečíně, Dubreniči a Novosedlicích se partyzánská jednotka v síle tří rot přesunula po ose Jinovce - Ruské Bystré - Hamry - Mořské Oko - Valaškovce do horského masivu Vihorlat. Zde sváděla neustálé obranné boje proti německým jednotkám. Po sdělení, že další postup do slovenského vnitrozemí není možný, dal UŠPH rozkaz ke sloučení s Rudou armádou, k němuž došlo 12. listopadu 1944 západně obce Ruské Bystré. Dnem 20.11.1944 byla skupina ZA SVOBODU ČSR rozformována. Za aktivní bojové činnosti vyřadila z boje na 800 nepřátelských vojáků, z nichž 279 zajala. Poškodila 1 lokomotivu, 9 železničních vagónů, zničila 16 nákladních automobilů a 7 selských povozů. Zmocnila se 44 koní, 14 selských povozů, 262 pušek, 7 lehkých kulometů, 9 samopalů, 63 kg trhavin a dalšího vojenského materiálu. Politickým vlivem a činností mezi civilním obyvatelstvem podporovala obnovu českoslovenmské správy na Podkarpatské Rusi.
URL CZ: https://www.valka.cz/Za-svobodu-CSR-t46162#179910Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Za-svobodu-CSR-t46162#179910Version : 0