Main Menu
User Menu

Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" [2003- ]

Medaila "Za službu v mierových pozorovateľských misiách"

     
Název:
Name:
Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích"
Název v originále:
Original Name:
Za službu v mierových pozorovateľských misiách
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.08.2003
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
6. stupeň
5. stupeň
4. stupeň
3. stupeň
2. stupeň
1. stupeň
Poznámka:
Note:
medaila nahradila medailu Za službu v mierových misiách ASR
Zdroje:
Sources:
slimo
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#467116Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 6. třída
Název v originále:
Original Name:
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 6. trieda
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.08.2003
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#467124Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 5. třída
Název v originále:
Original Name:
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 5. trieda
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.08.2003
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#467123Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 4. třída
Název v originále:
Original Name:
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 4. trieda
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.08.2003
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#467122Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 3. trieda
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.08.2003
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#467120Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 2. trieda
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.08.2003
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#467119Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 1. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 1 stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.08.2003
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#467118Verze : 0
MOD
Medaila „Za službu v mierových pozorovateľských misiách“


§ 137 ods. 9 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky:


„(1) Na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov alebo majetku veľkého rozsahu alebo plnenia úloh podľa osobitných predpisov sa zriaďujú
a) vojenské medaily
3. Za službu v mierových pozorovateľských misiách,


(2) Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 1 sa delia na stupne v závislosti od miery zásluh; možno ich udeliť aj vojakom cudzích ozbrojených síl.


(4) Vojenské medaily a čestné odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky.


(7) Vojenskú medailu Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Za službu v mierových pozorovateľských misiách, Pamätnú medailu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenské odznaky Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky, Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa odseku 1, ako aj vojenské medaily a čestné odznaky v rozsahu určenom ministrom podľa odseku 3 udeľuje náčelník generálneho štábu.


(9) Určenie stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“


Výnos Ministerstva obrany SR z 28. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-16/2005 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a o podmienkach ich udeľovania:


§ 1 Stupne vojenských medailí:


(2) Vojenská medaila Za službu v mierových pozorovateľských misiách má šesť stupňov.


§ 3 Podmienky udeľovania:
(2) Vojenskú medailu Za službu v mierových pozorovateľských misiách možno udeliť
profesionálnemu vojakovi za službu v mierových pozorovateľských misiách; podmienkou udelenia je skončenie služby v mierových pozorovateľských misiách po
a) šiestich mesiacoch – I. stupeň,
b) dvanástich mesiacoch alebo po druhom vyslaní – II. stupeň,
c) treťom a ďalšom vyslaní – III. stupeň až VI. stupeň.
(9) Pri rozhodovaní o udelení príslušných stupňov vojenských medailí sa vychádza z miery zásluh profesionálneho vojaka. Vojenské medaily sa udeľujú spravidla od nižších stupňov k vyšším stupňom.


(10) Vojenské medaily sa udeľujú


a) pri významných výročiach, ktorými sú:
1. Deň vzniku Slovenskej republiky,
2. výročie Slovenského národného povstania,
3. Deň Ústavy Slovenskej republiky,
4. Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky,
5. Deň obetí Dukly,


b) pri významných výročiach zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky.


§ 4
(3) Pri rozhodovaní o udelení príslušných tried vojenských odznakov sa vychádza z miery zásluh profesionálneho vojaka. Vojenské odznaky sa udeľujú spravidla od nižšej triedy k vyššej triede.


§ 5 Spoločné ustanovenia


(1) Vojenské medaily a vojenské odznaky sa udeľujú písomným vojenským rozkazom.


(2) Pri udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku sa zároveň odovzdá doklad
o udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku.


(3) Vojenské medaily a vojenské odznaky udelené in memoriam sa odovzdávajú pozostalým po profesionálnom vojakovi.


(4) Vojenskú medailu alebo vojenský odznak možno udeliť na základe návrhu alebo bez
návrhu; návrh môže podať aj štatutárny orgán občianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky príslušnému vedúcemu služobného úradu oprávnenému udeliť vojenskú medailu alebo vojenský odznak.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#157755Verze : 0
Za službu v mierových pozorovateľských misiách:
(udeľovaná vod roku 2003)


Medailu udeľoval minister obrany SR. Od roku 2005 náčelník generálneho štábu OSSR.


Medaila bola zriadená v auguste 2003 Zákonom č.512/2002 a nahradila Medailu za službu v mierových misiách Armády SR. Autorom medaile je Peter ZELIZŇÁK.


I.stupeň - po prvom vyslaní,
II.stupeň - po druhom vyslaní,
III. až VI.stupeň - po treťom a ďalšom vyslaní,
Zdroj:
- archív autora,
- Zákon 370/1997,
- Zákon 512/2002,
- Výnos MO SR zo 16.8.2007 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania,
Medaile Za službu v mírových pozorovatelských misích [2003- ] - Za službu v mierových pozorovateľských misiách

Za službu v mierových pozorovateľských misiách
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#291486Verze : 0
Za službu v mierových pozorovateľských misiách:
(udeľovaná v rokoch 2003-trvá)


- Medaila II.stupeň,
- Certifikát o udelení,Zdroj:
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#292357Verze : 0
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - reverz medaily


Zdroj:archív autoraUpravil 07.01.2009 slimo
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#292416Verze : 0
MOD
Medaila Za službu v mierových pozorovateľských misiách:


Schválená podoba platná od 01.01.2009.
Zdroj:
- Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2008 č. SEOPMVL-92-172/2008-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných ná-ležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov,
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#293215Verze : 0

Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích"
KOMPLET SÉRIE 6-ti STUPŇŮ V ETUÍCH
Zdroj : www.filatelia-album.sk
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#493455Verze : 0
Název
Name
Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 1. stupeň
Medal "For service in peace observation missions" - 1st Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 1 stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#593607Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 2. třída
Medal "For service in peace observation missions" - 2nd Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 2. trieda
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2003 Áč, Marián
DD.MM.2004 Farkas, Zoltán
DD.MM.2005 Farkas, Zoltán
06.07.2006 Trochan, Marko
DD.MM.2007 Farkaš, Juraj
15.07.2008 Toderiška, Oliver
DD.MM.2008 Žilinčár, Milan
DD.03.2016 Paňko, Jozef
DD.MM.RRRR Bartakovics, Roland
DD.MM.RRRR Dutka, Vladimír
DD.MM.RRRR Filip, Marián
DD.MM.RRRR Fázik, Miroslav
DD.MM.RRRR Janech, Jaroslav
DD.MM.RRRR Jantoš, Roman
DD.MM.RRRR Király, Richard
DD.MM.RRRR Krajčík, Branislav
DD.MM.RRRR Krám, Jaroslav
DD.MM.RRRR Kuchár, Vladimír
DD.MM.RRRR Parimucha, Ján
DD.MM.RRRR Schober, Alexander
DD.MM.RRRR Tanyasi, Patrik
Celkem : 21
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#593608Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 3. třída
Medal "For service in peace observation missions" - 3rd Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 3. trieda
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2003 Gajdoš, Peter
DD.MM.2003 Joch, Jindřich
DD.MM.2003 Kačmár, Ján
DD.MM.2003 Kuča, Jaroslav
DD.MM.2003 Mečár, Štefan
DD.MM.2003 Regula, Mikuláš
DD.MM.2003 Vývlek, Jaroslav
DD.MM.2003 Čelko, Milan
DD.MM.2004 Burda, Ján
DD.MM.2004 Leitner, Vendelín
DD.MM.2004 Matlák, Ján
DD.MM.2004 Novotňák, Peter
DD.MM.2005 Baránek, Juraj
DD.MM.2005 Kováč, Miroslav
DD.MM.2005 Maxim, Milan
DD.MM.2005 Vývlek, Jaroslav
DD.MM.2005 Áč, Marián
11.09.2009 Trochan, Marko
DD.MM.RRRR Kobík, Pavol
DD.MM.RRRR Navrátil, Karol
DD.MM.RRRR Schober, Alexander
DD.MM.RRRR Zmeko, Daniel
DD.MM.RRRR Ševčík, Jozef
Celkem : 23
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#593609Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 4. třída
Medal "For service in peace observation missions" - 4th Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 4. trieda
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2004 Gajdoš, Peter
DD.MM.2004 Joch, Jindřich
DD.MM.2004 Kováč, Miroslav
DD.MM.2004 Kuča, Jaroslav
DD.MM.2004 Mečár, Štefan
DD.03.2014 Trochan, Marko
DD.MM.RRRR Schober, Alexander
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#593610Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 5. třída
Medal "For service in peace observation missions" - 5th Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 5. trieda
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
19.06.2003 Toderiška, Oliver
DD.MM.2004 Novosad, Ondřej
DD.MM.RRRR Navrátil, Karol
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#593611Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 6. třída
Medal "For service in peace observation missions" - 6th Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 6. trieda
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-pozorovatelskych-misich-2003-t40952#593612Verze : 0
MOD