Main Menu
User Menu

FFG - Typ 053H [kód NATO: třída Jianghu I]

Type 053H

053H型护卫舰

     
Název:
Name:
Typ 053H
Originální název:
Original Name:
053H型护卫舰
Kategorie:
Category:
raketová fregata
Období výroby:
Production Period:
02.02.1975-19.12.1980 (27.08.1982-21.12.1984 exportný Typ 053HE)
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
Čchang-te (509) (常德 / Changde)
Šao-sing (510) (绍兴 / Shaoxing)
Nan-tchung (511) (南通 / Nantong)
Wu-si (512) (无锡 /Wuxi)
Chuaj-an (513) (淮安 / Huai'an), do roku 2006 Chuaj-jin (513) (淮陰 / Huaiyin)
Čen-ťiang (514) (镇江 / Zhenjiang)
Sia-men (515) (厦门 / Xiamen)
Ťiou-ťiang (516) (九江 / Jiujiang)1)
Nan-pching (517) (南平 / Nanping)
Ťi-an (518) (吉安 / Ji'an)
Čchang-č´ (519) (长治 / Changzhi)
Kchaj-feng (520) (开封 / Kaifeng)
Mao-ming (551) (茂名 / Maoming)
I-pin (552) (宜宾 / Yibin)

Typ 053HE / Type 053HE
Najim al Zafir (951)
Al Nasser (956)
Uživatelské státy:
User states:

(Typ 053HE)
Poznámka:
Note:
Kód NATO: Jianghu I class

1) Pôvodné označenie Čchang-ša (526) / 長沙 (526), od 01.01.1978 do augusta 1985 Čchang-ša (516) / 長沙 (516).
Zdroje:
Sources:
zh.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/FFG-Typ-053H-kod-NATO-trida-Jianghu-I-t39592#150524Verze : 1
MOD