Main Menu
User Menu

Vyznamenání a jejich názvosloví

Diskuse
Již v roce 1965 Považoval Dr. Zbyšek Svoboda zpracovat a pro potřebu muzejních pracovníků vydat separát s názvem :


VYZNAMENÁNÍ a JEJICH NÁZVOSLOVÍJeho názory na faleristiku a správné, tedy srozumitelné názvosloví plně podpořili tehdejší naši přední faleristé ( Měřička, Lobkowicz, Michal ,Šedý ), ale i mladší kolegové .


Současné knižní trh nám přináší velké množství vojenské ,ale i faleristické literatury, která je různé kvality od toho nejlepšího, prezentováno jménem Dr. Koláčného, redakcí Signa až k tomu nejhoršímu co reprezentují různé publikace brožurek pana Kounovského .


Nad jeho poslední práci, která pojednává o dekoracích Velké Britanie autorů B. a J. Kounovských s názvem Britská vyznamenání ( od královny Viktorie po Alžbětu II. jsem se rozhodl na toto téma vyvolat diskuzi neb i na našich stránkách "valka.cz"máme jak dobré příklady, tak bohužel i ty ne příliš správné. Ale vrátíme se k samému počátku tj. ke zmiňované publikaci. I když se dekoracemi Anglie nezabývám, již prosté otevření knihy je ukázkou diletantismu i nesprávného překladu a angličtiny.


Naštěstí máme v našich řadách zkušeného sběratele, který se Anglii věnuje podrobně a odborně a dalšího výtečného a význačného faleristu pan E. Oriána. Oni jsou Ti, co se mohou k této knize vyjádřit. Tato „disputace pánu kolegu" byla zveřejněna v našem faleristickém časopise Signum a je možno ji jen doporučit, neb oba autoři jasně, bez emocí ukázali na povrchní zpracování daného problému.


Dovolím si jen vstoupit a snad doplnit či upřesnit některé sporné věci i v textu pana Oldřicha Lukše, ale jen z pohledu jednotné tvorby pojmů ve faleristice.


Odvolávám se na Dr. Z. Svobodu a dovolím si nastolit diskuzi. V publikaci je a opakuje se to u všech kolegů-angličtinářů, překlad spony na stuze ( např. Bar to DSC, Bar to Military Cross, Bar to DFC ).


Pan Lukš a další v dobré víře překládají toto jako "LIŠTA". Myslím si, a i pouhým nahlédnutím do slovníku vidíme, že lišta je prostě lišta. Ale pokud si do kravaty vetkneme ozdobnou sponu je to logické i uchu lahodící. Nikdo si do kravaty nevrazí ozdobnou lištu! Naopak slovo lišta lze použít v případě, že napíšeme: Řád byl na oděv připevněn pomocí ozdobné lišty (nebo snad i spony). Tento problém by měl být jednotný, neb spony na vícenásobné udělení dekorací známe např. u medaili Za statečnost Rakouska – Uherska. Spony nacházíme na dekoracích polských, Belgických Francouzských, Portugalských. Tedy evropské dekorace a jednotný název : SPONA na stuze.


I na našich stránkách nacházíme termíny, zde si dovolím popsat známé rukávové pásky, ale nacházíme i termín pamětní či rukávové manžety, PROČ?


V některých případech není možno otrocky přeložit název medaile či jejich atributů. Nebo ANO, ale v tom případě si musí překladatel uvědomit, že např. slovo lišta, trámek můžeme bez obav používat v oboru stavebnictví a ten samý překlad např. do oděvního průmyslu znamená zase jen a jen sponu či pásek .


Dalším bodem může být i název. Pamětní medaile leteckých sil, nebo Pamětní medaile vzdušných sil. Zde by to asi opravdu chtělo ujednotit pojmy. Pokud překládáme zcela samozřejmě Hvězda leteckých posádek nikoho nenapadne popis Hvězda vzdušných posádek. U některých medaile však je používám termín letecký, jinde vzdušných sil.


V úvodní části jsem si jen dovolil upozornit na jisté zákonitosti či zvyklosti, které činí faleristiku jasnou a srozumitelnou. Není proto nutno vytvářet novotvary typu „baretka„ (termín pro malou sponu určenou k nošení např. v poli ) .


Snad obecně pro rozlišení, pokud na RU stuze máme pásku za vícenásobné udělení jde vždy o pásku. Pokud tato páska nese meče, jde o pásku s meč, nebo o sponu s meči.


Snad nejhorší je otrocký překlad našich novinářů, kteří nás informuji o udělení řádu. Myslím,že tyto „perly„ našich pisálku-novinářů bychom zde občas mohli jako vzor toho špatného uvádět.


Snad je u překladu companion, které je z otrockého překladu opravu společník, u nás známe pod názvem "Kumpán " je ve faleristice méně vhodné. Zde bych se přikláněl k překladu člen řádu, případně komander a člen řádu. (Společník slečny Deisy je něco jiného než člen slečny Deisy, slovní základ je však stejný ?)


Já jen otvírám diskuzi.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-a-jejich-nazvoslovi-t88298#327625Verze : 1
Dr. Zbyšek Svoboda:Pojem vyznamenání má zatím, bohužel nejen v běžném občanském životě, ale i při úředním styku a používání velmi široký a proto nepřesný obsah. Z faleristického hlediska, tedy z hlediska pomocné vědy historické, pojednávající o vyznamenáních v nejširším slova smyslu, považujeme za VYZNAMENÁNÍ všechny řády, medaile a odznaky, které byly nebo jsou udělovány za mimořádné zásluhy nejrůznějšího druhu a charakteru státoprávními nebo alespoň veřejnými orgány a institucemi.


Vyznamenání jako celek dělíme na řády a dekorace. Pojem řádu má sám vlastní dlouhou historii, a proto i různý význam. Za ŘÁD se považuje takový druh vyznamenání, které je vnitřně členěno a které je odstupňováno za zásluhy v příslušném a daném stupni či třídě.


Protože však v nejnovější době existují časté výjimky(bylo tomu tak u socialistických řádů, udělovaných v jediném stupni), je přesnější definovat řád jako vyšší a cennější druh vyznamenání, které může a nemusí být členěno na jednotlivé třídy a jehož pojmenování je dáno především úředním názvem při založení řádu příslušnou státní institucí.DEKORACE:


Dekorace pak jsou všechny kříže, medaile, odznaky, které nejsou zahrnuty v některém řádovém systému záslužném a jimž mohou být veřejně odměněni jednotlivci nebo skupiny případně instituce. Zcela přirozeně patří mezi dekorace i některá československá (dnes česká) vyznamenání s typologickým charakterem medailí .


Charakteristickým rysem zvláště starších záslužných řádů bylo jejich dělení na jednotlivé třídy či stupně. U jednotlivých řádů byl počet třídy odlišný, obdobně jako pojmenování té, které třídy. Jednotlivých řádů byl počet tříd odlišný, obdobně jako pojmenování té, které třídy. Při popisu je tedy třeba držet se vždy oficielních stanov a příslušné označení řádové hodnosti uvádět kromě českého přepisu i v původním jazyce. Označování řádových hodností je různé, dle řádových statut. Při přepisu používáme vždy odpovídajících termínu:


- velkokřižník, velkokomandér, velkokomtur, komander, komtur, důstojník, rytíř, držitel, člen.


Posloupnost a počet tříd jsou u jednotlivých řádů odlišné a nelze proto vždy srovnávat například komandéra jednoho řádu s komturem řádu jiného pokud se týče jejich významu. Také se nehodí překládat komandéra jako velitele.


Vnějším symbolem, kterím se příslušníci nebo nositelé řádu liší od ostatních občanů je tak zvaný ŘÁDOVÝ ODZNAK, který se spolu s barvou stuhy opakuje ve všech řádových stupních. Úměrně od stupňů vyšších k nižším se mění velikost a kvalita provedeni a také způsob zavěšení řádového odznaku. U klasických velkých řádů je součástí první třídy ŘETĚZ, na kterém je zavěšen KLENOT, totožný většinou s VELKOKŘÍŽEM nošeným na VELKOSTUZE. Nižším, druhým stupněm, je řádový odznak nošený na náhrdelní stuze. První i druhý stupeň bývá doplňován HVĚZDOU, někdy totožnou, někdy se lišící velikosti i provedením. Navíc může být řádový odznak na náhrdelní stuze nošen s hvězdou i bez ní, čímž vzniká možnost dalšího řádového stupně. Starší hvězdy ze století osmnáctého a první poloviny devatenáctého století bývají dracounové, pozdější již jen kovové. Nejnižším stupněm je pak řádový odznak nošený na stuze a výjimečně i bez ní jako NÁPRSNÍ DEKORACE.


Neméně zajímavé a rozmanité jsou i DEKORACE. Protože při pojmenování zahraničních dekorací vznikajív jisté komplikace, předkládáme pojmenování do češtiny co nejpřesnějí a uvádíme v opět i původní cizojazyčný název. Dekorace dělíme na:


KŘÍŽE


Rozlišujeme kříže válečné, záslužné a pamětní. Mohou být se stuhou i bez ní.


MEDAILE


Jsou pravidelné dvoustranné, ale i jednostranné. Mají vždy ouško a stuhu. Rozlišujeme medaile za statečnost, válečné, záslužné a pamětní. Zásadně používáme těchto přívlastkových pojmenování, aby nedošlo k záměně s medailemi upomínkovými, které jsou bez ouška, nenosí se tedy zavěšeny, mohou být oboustranné i jednostranné a NEPATŘÍ do faleristického materiálu podobně jako plakety, jejichž charakteristickou vlastností je, že jsou jednostranné a mohou být i čtyřúhelníkového tvaru.


ODZNAKY


Prakticky všechny ostatní dekorace nejrůznějšího tvaru a pojmenování mohou, ale i nemusí být zavěšeny na stuze. Jako odznaky pojmenováváme i ty, které typologicky patří mezi kříže nebo medaile, mají však oficielní název ODZNAK. Při vlastním popisu používáme termínů typologických. Ve smyslu výše uvedené definice vyznamenání považujeme za odznaky jen ty, které byly příslušným orgánem uděleny za odpovídající zásluhy. Ostatní (sportovní, podnikové, lovecké atd ) označujeme za odznaky PŘÍLEŽITOSTNÉ a nepovažujeme je za faleristický materiál.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-a-jejich-nazvoslovi-t88298#327728Verze : 2

Citace :

Dalším bodem může být i název. Pamětní medaile leteckých sil, nebo Pamětní medaile vzdušných sil. Zde by to asi opravdu chtělo ujednotit pojmy . Pokud překládáme zcela samozřejmě Hvězda leteckých posádek nikoho nenapadne popis Hvězda vzdušných posádek . U některých medaile však je používám termín letecký, jinde vzdušných silJednoduché (aspoň pre mňa) - vzdušné sily - súhrnný názov zložky ozbrojených síl ktorých bojiskom je atmosféra (podobne ako pozemné sily pre pevnú zem, námorníctvo pre moria a oceány (veľké jazerá a rieky) a kozmické sily pre kozmický priestor). Myslím že problém vychádza z označenia Air Force, čo môže byť letecká armáda, ale aj Vzdušné sily ozbrojených síl USA (USAF). Podobne závisí aj na konspekte ako je výraz Air použitý - napr. air observer je prekladaný ako pozorovateľ vzdušného prietoru, air-to-surface support je definované ako podpora boje pozemních sil ze
vzduchu (vždy som si myslel že stačí jednoducho napísať vzdušná podpora...) a pod.


Dosť dobre si neviem predstaviť čo môže znamenať pojem vzdušná posádka - pokiaľ ide o posádku lietajúceho objektu, tak ide o leteckú posádku - to je myslím bez debaty.


Toľko k diskusii, čakám na ďalšie názory a prípadne sa rád nechám poučiť (ide o môj názor).


AAP-6:
air force řízlet., taktlet. vojenské letectvo; prtvzd. vzdušné síly
Air Force (USA) voj. letectvo, vzdušné síly
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-a-jejich-nazvoslovi-t88298#327731Verze : 0
MOD
Typologické názvosloví :


Řetěz


Nosí se zavěšen na šíji. Popisujeme jen typický článek, jejich počet, způsob spojení a zavěšení klenotu.


Medailon


Kruhového, oválného, elipsovitého a výjimečně i jiného tvaru. Skládá se z terče a mezikruží. U řádů bývá terčem řádový odznak, zpodobnění světce, výjev či iniciála. V mezihru pak řádové heslo, případně jiný text ,který nazýváme opisem, ostatní vodorovně psané texty v terč, případně na jiných částech vyznamenání, nazýváme nápisy. Poměrně neobvyklým prvkem používaným zvláště u exotických vyznamenání je okruží. Je to vlastně kovový prstenec kolem medailonu, složený z krátkých paprsků ,který nelze považovat za věnec .


KŘÍŽE:


Kříž dle tvaru ramen rozlišujeme následující hlavní typy křížů:


1 řecký
2 latinský
3 ondřejský
4 tlapatý
5 rovný
6 leopoldovský
7 tereziánský
8 rupetský
9 klíčový
10 jetelový
11 lilový
12 kotvicový
13 maltézský
14 šípový
15 trojúhelníkový
16 berličkový
17 křížkový
18 jeruzalémský
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-a-jejich-nazvoslovi-t88298#327806Verze : 1
Ve faleristice máme mimo popsaných křížů další možnosti:


Hvězda – řádová hvězda


Zásadně se nenosí na stuze, ale na prsou. Jsou většinou stříbrné kovové, starší hvězdy dracounové. Rozlišujeme počet cípů, za hrot považujeme jen vlastní špičku cípu. Cíp hvězdy bývá většinou tvořen svazkem paprsků. Mluvíme potom o hvězdě paprskovité. PAPRSKY dělíme na :


1. ploché
2. perlené
3. penízkovité
4. briliantující
5. vroubené (se zaobleným okrajem)
6. trojdílné
7. plamenné
8. rozeklané
9. jehlancovité
10. lomené


Paprsky, které oddělují jednotlivé cípy nebo ve vlastním svazku paprsků nedosahují obvodové siluety, nazýváme mezipaprsky.


Na střed hvězdy bývá položen řádový odznak (klenot), ať již ve formě kříže nebo medailonu.


Někdy funkci řádové hvězdy nošené na prsou plní přizpůsobený řádový odznak, kterým je kříž. Aby nedošlo k záměně, je vhodné jej typologicky označovat za křížovou hvězdu.HVĚZDICE


Nosí se zavěšena vždy na stuze. Může být několikadílná nebo několikacípatá. Díly jsou dvojhroté nebo tříhroté a ve většině případů se na středovém medailonu navzájem nedotýkají. Oproti tomu má cíp vždy jen jeden hrot. Cípy i díly mohou být tvořeny svazkem paprsků, hvězdice je pak paprskovitá, zvláště u orientálních a asijských řádů, mají velký počet cípů. Proto mluvíme maximálně o osmicípých hvězdicích, další označujeme za mnohocípé .


MEDAILE


Medaile jsou vždy zavěšené na stuze. Převážně jsou kruhového, vyjimečně i oválného tvaru. Mohou být ražené i lité. Kromě obvyklého popisu uvádíme navíc výšku medaile a pole medaile popisujeme heraldicky zprava doleva (tj. zleva doprava dle pozorovatele), obdobně jako medaile upomínkové.


K popisu povrchu vyznamenání, která jen málokdy bývají z homogenního materiálu a většinou kombinuji kovy se smaltem, používáme tyto termíny:


Lemování – v ploše, vnitřní, většinou smaltem
Rámování - v ploše, vnější, kovem, souvislá konstrukce
Vroubení - převýšené vroubkované rámování kovem
Fasetování – převyšuje základní plochu kovem, je to vlastně převýšené rámování.
(Např. Železný kříž je z černého kovu, vroubený a rámovaný bílým kovem.)
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-a-jejich-nazvoslovi-t88298#328051Verze : 3
Dr. Zbyšek Svoboda pokračuje :


STUHA


Stuha a její barva je důležitou součástí vyznamenání, protože je charakterizuje a při běžném používání nahrazuje nejen na stejnokroji, ale i v knoflíkové dírce na občanském oděvu. U řádu je v převážně většině případů stuha pro všechny řádové stupně a třídy stejné barvy a kombinace pruhů. Vždy popisujeme posloupnost pruhů heraldicky zprava do leva. Pruhy slabší než 1 mm označujeme za průsvitky a poznamenáváme v kterém pruhu jsou. Je–li okrajová niť stuhy jiné barvy než první pruh, a je li zároveň slabší než 1 mm, pak mluvíme o okraji v příslušné barvě.


Rozlišujeme následující druhy stuh:


VELKOSTUHA
Průměrně asi 10 cm široká, nosí se šikmo přes prvé nebo levé rameno. V místě, kde je připevněn klenot, je sešita a překryta mašlí, případně rozetou. Konce mašle mohou být zubaté nebo cípovitě vystřiženy.


NÁHRDELNÍ STUHA
Asi 5 cm široká, nosí se kolem krku. Řádový klenot je většinou zavěšen prostřednictvím svislé spony.


STUHA
Široká kolem 3 cm. Používá se k zavěšení NÁPRSNÍ DEKORACE. Podle způsobu vazby stuhy, jejího vypnutí a připevnění k vlastnímu vyznamenání rozlišujeme několik druhů stuh:


1 trojúhelníková – typická pro rakousko–uherské a maďarské vyznamenání
2 průvlečná, která je nejčastější
3 pentagonovitá – typická pro ruské a sovětské dekorace
4 obloučková – typická pro německé vyznamenání
5 ráhnová
6 dvouráhnová - anglické medaile
7 s rámečkem – pevným či posuvným
8 se závěsnou sponou – např. ratolest
9 motýlovitá – typická pro dámské řády


Na stuhách mohou být upevněny kovové štítky – spony se jmény bitev, bojišť, čísel pluků, ratolestí s hvězdičkami. Podobně i miniatury na stuze či stužce označují nositelé příslušných řádových tříd. Pro rakouské řády je charakteristická tak zvaná MALÁ DEKORACE, která nahrazuje vyšší stupně pomoci miniaturky (např. velkokříže) na náprsní stuze.


STUŽKA
Zmenšená stuha, která se používá, pokud není povoleno nebo vhodné nosit vyznamenání „in Natura„.


LIŠTA


Rusky kolodka, německy Spange. Je upevnění několika vyznamenání na společném podkladě z pevnějšího materiálu ve tvaru podlouhlé lišty, používané nejvíce v Rusku a Německu.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-a-jejich-nazvoslovi-t88298#328189Verze : 1
Při popisu stuhy je třeba vždy uvést i způsob, jakým je k ní přivěšeno vlastní vyznamenání. Nejčastěji je na horní části kříže, hvězdice, medaile nebo medailonu ouško. Je-li přiletováno kolmo k rovině vyznamenání, pak mluvíme o kolmém oušku. Dle tvaru může být kruhové, polokruhové, obdélníkové, kulovité a podobně. Přímo ouškem bývá stuha provlečena jen málokdy, častěji je vyznamenání zavěšeno pomocí kroužku nebo spony. Oboji je volně pohyblivé.


Někdy, zvláště u řádu z druhé poloviny 19. století, bývá mezi vlastní řádový odznak a stuhu vložen další prvek - koruna, věnec, meče, trofej, věže atd., spojený pohyblivým kloubem, nebo článkem. Mluvíme potom o převýšení korunou, věncem atd.


Vyznamenání, ať již se stuhou neb bez ní, se k oděvu nebo stejnokroji připevňuji buď našitím, nebo šroubovou maticí. Nejčastěji však jehlicemi různého typu.


JEHLICE


Lze charakterizovat trojím způsobem:


I. Vodorovné
II. Svislé


A. pevné (nemají záchytku)
B. sklopné ( musí mít záchytku)
C. pérové (musí mít záchytku)


l. zapichovací (ostré)
2. připínací (mají záchytku a nejsou ostré)
3. zasouvací (zasouvají se do trubičky)


Uvedené typy jehlic mohou být navíc opatřeny zajištěním
Příklad : Vodorovná pérová zapichovací jehlice


Některé vyznamenání, zvláště kříže a hvězdy, bývají kombinovány s tak zvanými válečnými nebo vojenskými dekoracemi. Tímto vžitým termínem označujeme doplňky vyznamenání - ratolesti, věnce a meče, které naznačují, že příslušné vyznamenání bylo uděleno za vojenské zásluhy .


Ve zvláštních případech bývají řádové odznaky vyšších tříd k ocenění mimořádných zásluh zdobeny i drahokamy.


Na večerním oděvu se používají miniatury řádů i dekorací, připevněné na zlatém, nebo stříbrném řetízku, který se upevňuje na oděv pomocí jehlice či knoflíku.


Literatura :
Zbyšek Svoboda : Vyznamenání a jejich názvosloví .Poznámka :
Toto stručné pojednání o faleristice i když je jistě již zastaralé má stále svoji platnost. V další části se pokusíme o novější pohled dalších faleristů známých jmen (MUDr. Lobkowicz)
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-a-jejich-nazvoslovi-t88298#329485Verze : 2